Publicerad 26 september 2014

Hänt i världen hösten 2014

– energi och hållbar utveckling

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och USA. I rapporteringen ingår också en beskrivning av utvecklingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Diskussion och analys

Överföring och lagring av el har blivit centrala frågor för energidebatten i många delar av världen. När vindkraft och solceller står för en större andel av produktionen ökar väderberoendet. Det innebär att kraftsystemet måste klara snabba förändringar.

En rad andra faktorer påverkar också distributionsnäten. Ökad elförbrukning i tillväxtländerna ställer krav på utbyggd infrastruktur. Digitaliseringen skapar förutsättningar för smarta nät och utmanar samtidigt dagens affärsmodeller. Ny teknik kan göra lagring av el billigare.

Några trender:

Utbyggnad och bättre sammankoppling av elnät blir en tydligare politisk prioritering

Japan stärker koordineringen mellan sina regionala kraftbolag. En särskild organisation ska säkerställa att tillgång och efterfrågan balanseras mellan regionerna. Parallellt reformerar Japan sin elmarknad för att öka konkurrensen och effektivisera elanvändningen. I Tyskland är investeringar i nya kraftledningar avgörande för energiomställningen, Energiewende. Än så länge går utbyggnaden trögt trots ambitiösa politiska mål. Storbritannien ger stöd till sammankoppling av elnät och har lovat att sådana projekt ska ingå i den nya kapacitetsmarknaden från år 2015. Detta tycks delvis vara ett svar på krav från EU-kommissionen och synpunkter från grannländer som vill exportera sin el till öriket. EU förhandlar om att höja sina ambitioner för sammankoppling av kraftnät generellt. Kina beräknas investera omkring 4 000 miljarder kronor i elnät till år 2020. Då ska omkring 100 GW vindkraft och 20 GW solkraft vara anslutet till det nationella elnätet.

Utvecklingen av smarta nät fortsätter

Kinas State Grid har utarbetat en omfattande plan för byggandet av ett Strong Smart Grid med tre etapper fram till år 2020. De pilot- och demonstrationsprojekt som redan genomförts visar att smarta nät kommer att integreras med den parallella framväxten av Sakernas Internet (Internet of Things). Framstegen är dock hittills begränsade vad gäller frågor som standardsystem för smart elanvändning. Indien vill bygga vidare på sin tidigare policy för smarta nät och inrätta en National Smart Grid Mission. Delstaterna genomför ett antal pilotprojekt, bland annat i staden Ahmedabad med drygt sex miljoner invånare. Kalifornien kräver att elbolagen senast 2015 redovisar en integrerad planering för framtidens smarta nät. Där ska företagen visa hur investeringar och drift tar hänsyn till en ökad andel distribuerade resurser (som solpaneler, småskalig vindkraft, lokal energilagring, mikronät och elbilar).

Styrmedel för lagring av el införs

USA satsar på forskning och innovation kring energilagring, federalt och i ett antal delstater. Innovationscentrumet för batteriteknik med sitt nav i Chicago är ett sådant exempel. Kalifornien kräver att de tre stora elbolagen ska upphandla och installera en sammanlagd lagringskapacitet på 1325 MW, exklusive vattenkraft. Japan subventionerar lagringsbatterier i hushåll med ungefär hälften av kostnaden, upp till 65 000 kronor totalt.

Tyskland har infört ett liknande stöd till energilagring i hus med solfångare. Även i Kina är lagring av el en prioriterad fråga.

Fungerande modeller för mikronät testas

Sydkorea har snart slutfört ett omfattande projekt (K-MEG) för lokala energisystem. Syftet har framför allt varit att testa olika affärsmodeller för mikronät i bostadsområden, universitetscampus och fabriker där energi används, produceras och optimeras lokalt. Samsung och smarta nät-bolaget KD Power har varit draglok. Slutsatserna är att mikronät kan vara lönsamma under vissa förutsättningar, men att det krävs ansträngningar för att få med alla berörda aktörer. Mikronät kan minska riskerna för stora strömavbrott och bidra till en önskad större tonvikt på efterfrågesidan än i dagens produktionsinriktade system, menar förespråkarna.

Kraftbolagen måste utveckla nya affärsmodeller

Nya aktörer dyker upp på marknaden. I Japan finns exempelvis internethandelsbolag, som jämnar ut belastningen på nätet genom att dela ut rabattkuponger till privatkunder, som gör att de kan låta bli att till exempel laga mat hemma och istället gå på restaurang när elförbrukningen är hög. Bolaget får sedan provision av affärer och restauranger när rabattkupongerna används. Flera stora japanska teknikföretag går in i bostadsbranschen för att bygga helhetsystem där energi och information integreras. Kalifornien reformerar sitt system för nettodebitering av el från småskalig solkraft.