Publicerad 10 november 2014

Indien

– möjligheter för Sverige i gränslandet mellan handel och innovation

Västvärldens dominerande ställning inom den globala världsekonomin håller successivt på att minska till förmån för Asien. Denna utveckling kommer inte att avta utan Asiens betydelse för världsekonomin kommer istället att öka de kommande åren.

Samtidigt som denna del av världen kommer att utgöra en mycket viktig marknad för svenska företag är det också tydligt att konkurrensen från Asien kommer att öka i takt med att länder som Kina och Indien försöker avancera inom globala värdekedjor och ställa om till innovations- och kunskapsekonomier. Denna politiska och ekonomiska ambition medför samtidigt nya krav på internationella motparter som Sverige. För att ges tillgång till den indiska marknaden efterfrågas mer teknologiöverföring, samarbete för att höja kompetensnivån hos den indiska arbetskraften genom yrkesutbildning samt utbildning- och forskningssamarbeten, liksom att utveckling och produktion förläggs till Indien. För Sverige är det viktigt att vara beredd på denna utveckling och att utveckla en nationell strategi för att agera därefter. Ett syfte med denna rapport är att bidra till en diskussion om hur ovanstående utmaningar ska mötas.

Sveriges samlade kunskap om Indien och dess samhällsutmaningar är god. Sverige och Indien har också välutvecklade institutionella mekanismer för att främja relationerna ytterligare. Vartannat år genomförs Blandkommissionsmöten under ledning av Utrikesdepartementet i Sverige och Ministry of Commerce and Industry i Indien. Därtill kan nämnas förekomsten av samförståndsavtal inom ett antal viktiga områden såsom vetenskapligt och tekniskt arbete, hälsovård och folkhälsa, energi, miljö och försvar. Dessa områden sammanfaller också till stor del med de samhällsprioriteringar som den indiska regeringen under ledning av premiärminister Narendra Modi tillkännagivit. Genom att främja utbyggnaden av infrastruktur vill Modi skapa förutsättningar för att utveckla Indien till en global bas för tillverkningsindustrier. Modi vill också höja kvaliteten på utbildning, yrkesträning och forskning, verka för att Indien uppnår energisäkerhet, liksom att en allomfattande sjukvård görs tillgänglig till överkomliga priser. Tillgång till vatten, sanitet och en ren miljö är andra prioriterade områden.

Vägledande för arbetet med denna rapport har varit frågan om hur Sverige med utgångspunkt i Indiens utmaningar och prioriteringar bör agera för att både bistå Indien i dess utvecklingsbehov och samtidigt främja svenska intressen inom forskning, innovation och handel. En tydlig utveckling är att utbildnings- och forskningssamarbeten och handel tycks bli alltmer sammanflätade när länder strävar efter att ställa om sina ekonomier till innovations- och kunskapsekonomier. Utbildning och forskning utgör därför viktiga komponenter som kan påverka möjligheterna till kommersiella samarbeten. För svenskt vidkommande finns ett behov av att säkerställa att utbildnings- och forskningssamarbeten med Indien finns etablerade så att denna infrastruktur kan användas som delar i kommersiella uppgörelser framöver. Samarbete inom utbildning och forskning är också viktigt för att bidra till att säkerställa kompetensförsörjningen för svenska industriföretag och universitet, liksom för att stärka de kulturella banden mellan våra länder.

Avslutningsvis bör nämnas vikten av att Sverige intar ett långsiktigt perspektiv när det gäller Indien. Ett långsiktigt perspektiv kräver samtidigt att personliga relationer får tid att utvecklas. Indien är ett relationssamhälle där personliga kontakter är av avgörande betydelse. Det faktum att både Sverige och Indien har genomfört parlamentsval under 2014 innebär att det nu finns ett gyllene tillfälle att fördjupa relationerna på politisk och tjänstemannanivå, särskilt mot bakgrund av att Indiens Bharatiya Janata Party (BJP) uppnådde egen majoritet i valet till det indiska parlamentets underhus. Avsaknaden av en indisk koalitionsregering innebär att det inte finns samma typ av osäkerhet när det gäller förmågan att leva upp till ingångna avtal som det annars hade funnits. Sedan Narendra Modi tog över som premiärminister har ministerbesöken i New Delhi avlöst varandra, samtidigt som Modi själv genomfört flera utlandsbesök. Detta vittnar om det oerhört stora intresse som finns för Indien just nu, både från politiskt håll och från internationella företag. Sverige bör följa denna trend och agera för att stärka Sveriges synlighet och konkurrenskraft på den indiska marknaden.