Publicerad 09 april 2015

Hållbar stadsutveckling

– en översikt av aktuella initiativ

Städer har stor betydelse för en hållbar utveckling. Samtidigt som befolkningen i städerna i många fall växer, är det angeläget att deras negativa miljöpåverkan begränsas. För att uppnå detta är samspelet mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet centralt. I den här rapporten har Tillväxtanalys, på Energimyndighetens uppdrag, uppdaterat kunskapen om hållbar stadsutveck­ling i ett antal länder.

Intresset för hållbar stadsutveckling växer runt om i världen. Tillväxtanalys har studerat läget i de länder där myndigheten har utlandskontor. I Sverige har regeringen inrättat en plattform för hållbar stadsutveckling, där fem myndigheter ingår: Boverket, Energi­myndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Plattformen ska bland annat bidra till ökad samverkan, samordning och utbyte av erfarenheter mellan aktörer inom olika sektorer och nivåer. Denna sammanfattande rapport tar främst upp frågor inom de fyra fokusområden som den nationella plattformen har identifierat. I landrapporterna finns även andra infallsvinklar.

Det finns en rad trender i hållbar stadsutveckling internationellt. Städer är pådrivande för att minska klimatpåverkan. Flera nätverk samlar städer som åtagit sig att begränsa växthus­gas­utsläppen. På många håll är smarta städer ett prioriterat område, med samverkan mellan informations- och kommunikationsteknik, stora och öppna data, och hållbar utveckling. Resiliens (motståndskraft) ökar i betydelse som ett strategiskt mål. Städer som San Fran­cisco utser ansvariga tjänstemän för frågan. Stora investeringar sker för hållbar mobilitet (se även Tillväxtanalys rapport Hänt i Världen Transporter och Infrastruktur våren 2015). Genderfrågor uppmärksammas. Biologisk mångfald lyfts fram på flera håll.

Ekonomiska förutsättningar, som finansieringen av investeringar, har stor betydelse. Inno­va­tiva modeller prövas, men erfarenheterna av exempelvis offentlig-privat samverkan är blandade (se även Tillväxtanalys rapport Hänt i världen Transporter och Infrastruktur, Svar direkt 2014:14). Gröna obligationer väcker intresse. Crowd-funding används i Wien för kommunala solfångare. Kina investerar mycket stora statliga belopp i teknik och metod för hållbara städer. Sydkorea gör strategiska och långsiktiga offentliga satsningar utan att behöva begränsa dem på grund av statsstödsregler liknande EU:s. På många håll, som i USA, betonas de ekonomiska fördelarna av attraktiva och hållbara stadsmiljöer. Wien och Austin i Texas arbetar framtidsinriktat med offentlig upphandling av nya systemlösningar.

Analyser och utvärderingar bidrar till kunskapsutveckling. Klassnings­system som STAR i USA är en form där städernas framsteg mäts på en objektiv skala efter särskilda kriterier. Ett kompetenscentrum nära stadens ledning underlättar Wiens arbete. Medborgarnas kun­skap tas tillvara i Amsterdams Citizen Data Lab. EU-samarbetet sprider lärdomar mellan de 28 medlemsländerna. Nationella plattformar finns bland annat i USA, Tyskland och Brasilien. Japan, Kina och Sydkorea har nationella initiativ för pilotprojekt med hållbara städer.

När det gäller samverkan och styrning (governance) har ledarskapet stor betydelse. Politisk tydlighet och mod framstår som framgångs­faktorer. Inkluderande mål och arbetssätt ökar effektiviteten i arbetet för hållbara städer. Tvärsektoriellt arbete och samordning med ordi­narie beslutsstrukturer är också viktigt. Wien är ett exempel, där ledningen av hållbar­hets­arbetet finns på hög nivå och stadsplans­direktören även samordnar arbetet för att nå vision­en om en smart stad. Förankringsprocesser behöver vara trovärdiga genom att besluts­fattare verkligen lyssnar på medborgarnas synpunkter. Städer behöver ha flexibilitet för snabba omvärldsförändringar (som de låga elpriserna på den europeiska elmarknaden efter den kraftiga utbyggnaden av vind- och solkraft, vilket påverkar lönsamheten av städernas kraftvärmeverk).

Att sätta människan i centrum innebär olika saker beroende på städernas och ländernas förutsättningar. I USA ökar intresset för moderna innerstäder som lockar till sig unga och välutbildade medborgare, men samtidigt finns samhällsklyftor med bostads­segregation och stora inkomstskillnader. Wien försöker skapa social hållbarhet bland annat genom en bostads­­politik där även nya områden som Aspern Seestadt är tillgängliga för människor med lägre inkomster. Flera länder och städer försöker överbrygga digitala klyftor, som annars försvårar utvecklingen mot smarta städer. Vägen ur fattigdom är en central fråga i den indiska politiken, medan Kina debatterar villkoren för 100 miljoner migrantarbetare.

Innovation och hållbar stadsutveckling hör ihop. Staden Wien har satt upp målet att vara innovationsledare. Sydkorea vill förena hållbarhet med en IT-baserad kreativ ekonomi. Innovationstakten i frågor som hållbar och IT-baserad mobilitet är hög i USA, där alla större biltillverkare nu också har kontor i Silicon Valley. Kina ser elfordon och förnybar energi som strategiska näringar. Japan, Sydkorea och Kina gör omfattande statliga sats­ningar på demonstration av lösningar för hållbara städer. Näringslivet har en central roll i Japans och Sydkoreas pilotstäder.