Publicerad 06 maj 2015

Samspelet mellan innovations- och handelsfrämjande

– Danmark på hemmaplan och i fält

Tillväxtanalys har studerat länder i Europa som bedöms vara innovativa i sitt sätt att hantera sina internationella relationer avseende samspelet mellan handel och innovation. Danmarks prioritering av främjandeområden tillsammans med ett tydligt tillväxtfokus är två styrkor i landets främjandearbete.

I Danmark utgår främjandearbetet för handel och innovation från två strategier – en stra­tegi för innovation och en övergripande strategi för handel och export. Utöver detta finns en strategi för handel med tillväxtekonomier och separata strategier för vissa av dessa länder. Utrikesministeriet, Ministeriet för forskning, innovation och högre utbildning samt Näringsministeriet är alla aktiva inom ramen för dessa strategier, något som möjliggör en viss samordning av implementering­en av enskilda åtgärder. Dessutom ligger en stor del av främjaran­svaret på det danska exportrådet som är en del av det danska Utrikesministeriet.

För att överbrygga klyftan mellan internationella innovations­samarbeten och export­främ­jan­de har danska innovationscenter (s.k. Innovation Centre Denmark/ICDK) etablerats. Genom att ansvaret för dessa fördelas mellan Utrikesministeriet och Ministeriet för forsk­ning, innovation och högre utbildning vill man bidra till att skapa en sömlös övergång mellan olika aktörer i främjarsystemet, från forskning och innovation till export. Det sker dessu­tom en prioritering av fokus­områden i länderna med grund i danska styrkor, men som även varierar beroende på behovet i länderna.

Den danska främjandemodellen har flera intressanta beståndsdelar: ett policyramverk som kombinerar innovation och handel, tydligt fokus på att främjarverksamheten ska gynna till­växten i Danmark, ett flertal organisatoriska lösningar som underlättar arbetet och ett antal insatser för att främja långsiktiga relationer som grund för Danmarks fortsatta främjar­verksamhet.

Tillväxt och jobbskapande i Danmark är den princip som ska vara vägledande i relationer­na med omvärlden. Danmarks policyramverk pekar därför ut och prioriterar sektorer för främjandet. Det gemen­samma ägandeskapet av strategierna anses skapa en ökad möjlighet till samordning av insatserna över ministerierna. Från politiskt håll har man tydligt deklare­rat att främjandet i andra länder ska spegla, förstärka och utveckla danska styrkeområden. I all främjandeverksam­het ska det dessutom ingå ekonomisk diplomati, vilket gör att handels­frågor får en framträdande roll i de inter­nationella aktiviteterna. Danmark har även tagit fram särskilda strategier för ett flertal tillväxt­länder och för mer volyminriktade mark­nader.

På det organisatoriska planet uppvisar Danmark ett flertal åtgärder för att styra sin främ­jande­verksamhet på ett effektivt men samtidigt anpassningsbart sätt. Danmarks innova­tions­center är det tydligaste exemplet på samordning mellan innovation och handels­främjande. Där finns en tydlig länk mellan de två främjandeområdena på organisatorisk nivå och innovationscentrumen är väl medvetna om de synergieffekter som finns att hämta genom att skapa ett samman­hållet stöd till forskare och företag vad gäller främjandearbetet i hela innovationskedjan, från utveckling till försäljning. De företag som har nått så långt i sin utveckling att de har en färdig produkt att sälja ska kunna slussas vidare sömlöst inom främjarsystemet till det danska exportrådets insatser. Genom att samarbeta med företag i en tidig utvecklingsfas anses de danska produkterna bli bättre anpassade till de utländska marknaderna vilket underlättar etableringen i de nya länderna.

Ett annat sätt att organisera sig på i utlandet är de danska så kallade ”sector teams” som finns i USA, där varje team kan sätta samman en paketlösning bestående av en export­främjarkomponent, en innovations­främjarkomponent och en investeringsfrämjar­kompo­nent. Organiseringen av dessa team görs av Eksportrådet US, som skapades 2010, och är ett gemensamt grepp kring danskt export- och innovationsfrämjande som innefattar samt­liga fem offentliga aktörer på plats i USA. Ansvarig för Eksportrådet US är den danske ambassadören i Washington DC vilket anses underlätta ett samman­hållet arbete i fält.

Danmarks innovationscenter, liksom de olika ”sector teams” som finns, är inte alltid lokali­serade i anslutning till ambassaderna utan är placerade i de regioner där de gör mest nytta. Regioner med hög innovationsnivå, spetskompetens, framstående forskning och marknadsmässiga möjligheter används som motiv för placera organisationerna på de mest gynnsamma platserna för att utveckla de danska styrkeområdena.

Ser man till insatser som genomförs inom det danska främjandet finns det ett flertal sätt att jobba med de olika länderna. Främjande­verksamheterna i utlandet har i stor utsträckning möjlighet att skapa egeninitierade projekt. På innovationscentret i Seoul är en majoritet av projekten initierade på plats och drivs utifrån lokala möjligheter och utmaningar snarare än att de beställs av centrets hemma­organisation. Tydligt är att det för de insatser som görs ska finnas en mottagare på ministerienivå men även en förankring i den danska industrins styrkeområden. Till exempel genomför Danmark ett innovationsprojekt på temat robotik i Sydkorea som är starkt förankrat i ett danskt robotikkluster.

I Indien betonas exempelvis vikten av att danska företag kan erbjuda lösningar på de utmaningar som det indiska samhället står inför, exempelvis inom energi och tillgång till rent vatten. Samarbete mellan ett energiföretag i Indien och Invest in Denmark har lett till att det indiska företaget expanderat i Danmark inom forskning och utveckling kopplat till Danmarks styrkeområde inom förnybar energi. Inom vattenrening möter danska företag och forskningsinstitutioner de indiska utmaningarna genom ett konsortium som samarbetar med den indiska staten. Konsortiet etablerades med stöd av den danska miljöskydds­myndigheten.

Långsiktigheten och byggandet av relationer ses som en framgångs­faktor i främjande­verk­samheten med andra länder. Inte minst viktigt är rätt personal, personer som kan forskning, innovation och affärer. För att utveckla relationerna har exempelvis en inkubator etablerats i brasilianska São Paolo som fungerar som en viktig mötesplats mellan forskning och affärer. Inkubatorn genererar även konkreta projekt, något som anses vara av vikt då man från danskt håll framhåller att en fördjupad mellanstatlig relation måste utgå ifrån praktiska samarbeten. I flera länder har Danmark långsiktiga satsningar på samarbeten kring forsk­ning och utbildning genom utbytesprogram med exempelvis Brasilien och validering av akademiska utbildningar för att underlätta utbytet med Kina.

Danmarks arbete i andra länder

Danmarks innovationsarbete i Japan stärktes år 2014 genom rekrytering av en lokal­anställd innovationsattaché (innovation officer). Tidigare har arbetet med att stärka danska företags kontakter med forskning i Japan gjorts av Exportrådet vid ambassaden. Anställ­ning­en av en innovationsattaché innebär inte att man etablerat ett formellt innovations­center, vilket finns på sex andra håll i världen, utan kan ses som en försökssatsning genom ett ”satellitkontor”. Huvudsyftet är att upptäcka och ta tillvara värdefull kunskap i Japan som ännu inte är fullt kommersialiserad, så att det gynnar dansk industri. Life science och livsmedel tillsammans med energiteknik och IKT är fokusområden.

Sydkorea har de senaste åren vuxit fram som ett av Danmarks prioriterade länder vad gäller tillväxt- och innovationsinsatser, mycket tack vare ökande import och export mellan länderna. I Seoul finns ett danskt innovationscenter. På ambassaden finns även en export­råds­funktion. Innovationscentret har valt att fokusera främst på IT och på klimat-, energi- och miljöteknik för att strategiskt koppla ihop Sydkoreas styrkor inom IT med Danmarks kunnande inom förnybar energi. Innovationscentret i Seoul har en hög grad av autonomi, en majoritet av alla projekt drivs utifrån lokala möjligheter och utmaningar snarare än av beställningar från hemmaorganisation.

Danmarks innovations- och handelspolitik i Indien bedrivs av landets exportråd och det danska innovationscentret. Främjandeaktiviteterna bedrivs utan närmare koordinering mellan de två. En viss över­lappning finns i och med att innovationscentret även har ett handels­främjande uppdrag när det finns forsknings- eller teknologi­komponenter med i bilden. Det danska innovationscentret kan därför beskrivas som en länk för att sammanföra Danmarks innovations- och handelspolitiska prioriteringar i Indien. Centrets fokusområden utgörs av miljöteknik, IKT och life science. Främjaraktiviteterna har gett upphov till ett konsortium, med stöd från den danska miljö­skydds­myndigheten, bestående av företag och forskningsinstitutioner verksamma inom vattenrening, ett område där det i Indien finns stora behov.

Danmarks arbete i USA styrs av en särskild strategi på hemmaplan. USA är ett moget export­land varför åtgärderna i mindre grad handlar om att bryta handelsbarriärer och i högre grad om marknads- och exportfrämjande. I USA har Danmark etablerat Eksportrådet US, där fem organisationer samsas under ett främjarparaply och leds av Danmarks ambas­sa­dör på plats. Danmark förefaller vara strategiskt med att föra in handels- och innova­tions­främjande i den diplomatiska dialogen. En modell som används för att öka närvaron i fler städer är att skapa så kallade ”sector teams”. Teamen sätts samman utifrån bransch och behov och kan bestå av en exportfrämjandekomponent, en innovationsfrämjarkomponent och en investeringsfrämjar­komponent. På det danska innovationscentret i Silicon Valley är innovationsfrämjare samlokaliserade med exportfrämjare något som underlättar samord­ning­en mellan dessa områden.

I Brasilien fokuserar Danmark på tre sektorer, ”hälsa och välfärd”, jordbruks- och livs­me­dels­sektorn och energisektorn. För att påverka Brasiliens protektionistiska politik har Danmark som ambition att förbättra ramvillkoren för dansk export till landet. Danmark har placerat ett innovationscenter i São Paulo. Anledningen till placeringen är kombinationen av kommersiellt centrum med betydande forskning och framför allt betydande potential för tillväxt. Danmarks främjandein­satser i Brasilien har ett regionalt fokus som också fungerar som bas för expansion. Högre utbildning och forskning förväntas få en central roll i han­dels­­samarbeten exempelvis genom utbytesprogrammet Science without borders. Konto­ren har även ett explorativt arbetssätt med möjlighet att initiera egna projekt.

Danmark bedriver ett aktivt och väl samordnat främjande inom både handel och innovation i Kina. Arbetet har sin grund i planerna för tillväxtmarknader och ett antal Memorandum of Understanding (MoU). Den politiska dimensionen är ett viktigt element i främjande av både handel och innovation i Kina. Det strategiska partnerskapet genom MoU och andra överenskommelser mellan Danmark och Kina är ett tydligt exempel. En central del av de danska innovations­insatserna kopplade till export och internationalisering sker i det danska innovationscentret i Shanghai, vars syfte är att stärka dansk tillväxt och sysselsättning genom internationalisering av teknologi­drivna små och medelstora företag samt satsningar på starka utbildnings- och forskningsmiljöer. Målet är att skapa samarbeten inom FoU och innovation som både länderna kan dra fördel av såsom samverkan och utbyte inom forsk­ning och teknikutveckling. Exempelvis har Danish Council for Strategic Research och kinesiska Ministry of Science and Technology sedan år 2009 ett gemensamt forsknings­program med fokus på förnyelsebar energi där Danmark och Kina vardera avsätter mot­svarande 10–19 miljoner danska kronor per år.