Publicerad 12 juni 2015

Samspelet mellan innovations- och handelsfrämjande

– Tyskland på hemmaplan och i fält

Tillväxtanalys har studerat länder i Europa som bedöms vara innovativa i sitt sätt att hantera sina internationella relationer avseende samspelet mellan handel och innovation. I Tyskland görs många insatser av andra aktörer än staten vilket ger ett flexibelt system anpassat efter företagens och vetenskapens behov.

Ansvaret för det tyska handels- och innovationsfrämjandet är spritt på ett stort antal aktörer på delstats- och federal nivå. Den decentralisera­de modellen med många aktörer i främjan­de­­systemet innebär att en stor del av främjandet genomförs på andra nivåer och av andra aktörer än av den federala regeringen. Några viktiga aktörer i detta samman­hang är de tyska internationella handels­kamrarna (AHK), de tyska forskningsinstituten, universiteten och förbundsländerna som i stor utsträckning följer ”sina” företag/institut som söker affärer och kunskap i omvärlden. Den tyska regeringen framhåller detta som en fördel i och med att systemet blir flexibelt och anpassat efter företagens och vetenskapens behov.

Det finns en klar koppling mellan handelsfrämjande och internationellt forsknings- och innovationssamarbete. I de strategier och handlings­planer som finns för forskning och innovation är en central utgångspunkt att samarbeten ska prioriteras inom områden där tyska företag har en komparativ fördel och där tyska företag kan dra nytta av att kopplas samman med internationellt ledande forskning och innovation. Strategier och handlings­planer har parallella syften – dels ett utåtriktat (att främja tysk utrikeshandel, sprida tyska innovationer och standarder i världen), dels ett inåtriktat (att få till stånd en kunskaps­överföring in till tyska forskare och företag). Dessa insatser samverkar och förstärker varandra. Ett exempel är Indien som gjort omfattande investeringar i tysk forsknings­infrastruktur, landet har investerat 30 miljoner euro i FAIR-projektet (Facility for Anti­proton and Ion Research) i tyska Darmstadt.

Samspelet mellan innovation och handel sköts av ministeriet för forskning och utbildning, BMBF. BMBF har under den senaste tioårsperioden tagit fram och uppdaterat två centrala strategier (High-tech Strategie für Deutschland och Strategie der Bundes­regierung zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung) och tagit fram en handlingsplan för internationellt samarbete. Hightech-strategin är ambitiös och inbegriper alla ministerier och myndigheter på alla nivåer – nationell, regionalt och lokalt. Strategin gör kopplingen mellan innovation och handel tydligast. Här finns olika främjande­erbjudanden för kluster­organisationer och enskilda företag. I fokus står ”der deutsche Mittelstand”, medelstora företag, som uppmuntras att delta i internationella nätverk för att kunna utveckla sina innovationer. Det bör noteras att strategin syftar till att Tyskland ska verka för att etablera tyska normer och standarder internationellt. Detta sker i nära samarbete med landets ambassader.

Ett antal olika sätt att organisera det federala främjandet används. BMBF är den centrala aktören för att främja internationaliseringen av tysk innovation. Detta görs genom bilate­rala dialoger och avtal eller genom upprättandet av institut och tyska kunskapscenter utomlands. Ett exempel är de tyska centren för vetenskap och innovation (DWIH) som är ett initiativ drivet av BMBF, tyska utrikesministeriet och den tyska organisationen för akademiskt studentutbyte. Det finns i dagsläget sex center lokaliserade i New York, Tokyo, São Paolo, New Delhi, Kairo och Moskva. En av centrens uppgifter är att få till stånd samarbete mellan tyska och utländska organisationer och företag. iMove är ett annat exempel på kopplingen mellan forskning och export. Ett program där BMBF främjar export av tysk yrkesutbildning vilket gynnar tyska utbildningsföretag som är utförarna av utbildningen. Ett vidare syfte är att detta även ska marknadsföra den högteknologiska industrin i Tyskland. Yrkesträning är exempelvis ett område som är högt prioriterat av den indiska regeringen och där flera samförstånds­avtal finns tecknat mellan länderna.

Ministeriet för ekonomi och energi (BMWi) har en mer exportbetonad inriktning och kan ge allmän information vad gäller möjligheter till exportkrediter, internationella mässor, lagar och bestämmelser vid handel och möjligheter till stöd vid export. BMWi:s hemsida är också en portal som samlar Tysklands olika aktörer som arbetar med att främja handel (cirka 70 stycken). BMWi finansierar även German Trade and Invest (GTAI) som har 50 utlandskontor och cirka 60 utlandsstationerade representanter helt inriktade på analys av nya skeenden inom teknik, marknad och policy, med framför allt tyska små och medelstora företag som intressenter.

Tysklands arbete i andra länder

Främjandet i Japan är tydligt uppdelat mellan nationella aktörer och intressedrivna organi­sa­tioner från tyska institut, branscher och delstater. De fristående organisationerna har ofta egna kontor i landet. Japan är inte ett prioriterat land för Tysklands regering när det gäller samarbete inom vetenskap och innovation, men mycket samarbete finns på forskarnivå genom exempelvis instituten Fraunhofer och Max Planck. Ett exempel på innovations­samarbete är det årliga German Innovation Award, som ska stimulera samarbete mellan tysk industri och japansk forskning. Priset koordineras av paraply­organisationen German Research and Innovation Forum, ett skyltfönster för tyska verksamheter inom forskning och innovation i Japan.

Det tyska handelsfrämjandet i Sydkorea vilar på tre pelare: Germany Trade and Invest som tidigt fångar upp nya affärstrender, den lokala koreansk-tyska handelskammaren som praktiskt hjälper tyska företag att dra nytta av dessa trender, och ambassaden, inklusive det teknisk-vetenskapliga kontoret, som bevakar problem med handelshinder och jobbar lång­siktigt för att främja utbyten inom forskning, utveckling och utbildning. Fokusområdena för Tyskland i Sydkorea är fordon, kemi, maskiner, medicinsk utrustning och byggnation. Ambassadens vetenskapsavdelning har sedan hösten 2010 tillsammans med flera tyska universitet arrangerat en forskarkonferens i Sydkorea för att visa upp tysk forskning. 2013 deltog över 600 personer från både offentliga och privata organisationer. Konferensen fungerar som en katalysator för samarbeten, och utgör en av de bästa möjligheterna för tyska forskare att hitta partners i Sydkorea. Detta är ett arbetssätt som samstämmer med de federala strategiernas målsättning.

I Kina sker en årlig dialog på högsta politiska nivå med Tyskland angående handel och innovation. Strategin för samarbete formas i direkt dialog med den kinesiska regeringen och påverkar inriktningen för främjandet. Exempelvis har samarbeten med Kinas Ministe­rium för Vetenskap och Teknik (MoST) satts upp inom bland annat innovations­politik, livsvetenskaper och vattenrening. Strategiska samarbeten med Kinas Utbildnings­ministe­rium (MoE) finns inom yrkesutbildning och högre utbildning. Den offentliga aktör som är ansvarig för främjande och koordinering av samarbeten inom vetenskap, utbildning och innovation är kontoret för vetenskap och bildning vid ambassaden. I Peking och Shanghai finns German Centre for Industry and Trade (DIHZ). DIHZ syftar till att vara en hubb för olika tyska verksamheter i Kina. På dessa center finns tyska näringslivsaktörer, företag och stödfunktioner så som AHK. DIHZ erbjuder även möjligheter för tyska små och medel­stora företag att hyra lokaler. Bakom DIHZ står tre tyska offentligt ägda delstatsbanker.

Tyskland utgör en viktig samarbetspart för Indien inom teknik och vetenskap, och har långtgående samarbeten etablerade. Det forskningspolitiska samarbetet mellan länderna har institutionaliserats genom Indo-German Science and Technology Centre (IGSTC) avsett att främja industriell forskning. Båda länderna bidrar varje år med två miljoner euro för centrets projekt som uteslutande är samarbeten mellan privata och offentliga aktörer. Hittills har 14 projekt beviljats finansiering. Centret strävar framför allt efter att involvera små och medelstora företag i forsknings­projekten. Även ett German House of Research and Innovation (DWIH) finns i Indien och det samlar 15 tyska vetenskaps- och forsknings­institutioner, däribland flera universitet och institut. Tysklands omfattande utbildnings- och forsknings­samarbete gentemot Indien spelar en viktig roll för att säkerställa tysk industris kompetensförsörjning. Det beräknas finnas över 1 000 indiska doktorander i Tyskland. Noterbart är Tysklands omfattande biståndspolitik gentemot Indien, över en miljard euro per år i dagsläget. Biståndspolitiken utgör ett viktigt instrument och en möjlighet för Tyskland att sammanföra handels- och forsknings­politiken som bedrivs i Indien, exempel­vis i ett projekt i delstaten Tamil Nadu avseende förnybar energi där tyska utvecklings­banken KfW samarbetade med tyska företag vid genomförandet.

I innovationsstrategin, Hightech-Strategie 2014, lyfts Brasilien fram som ett prioriterat land. För det konkreta handels- och export­arbetet har ett antal områden definierats; energi och klimatfrågor, digitalisering och industriutveckling (Industry 4.0), säkerhetsfrågor, innovativ industri samt stöd till små- och medelstora företag (SME) för etablering i Brasi­lien. Det finns dock begränsad offentlig representation på ambassaden vad gäller dessa frågor. Handelskammaren (AHK) i São Paulo, med sina drygt 1 000 medlemmar, utgör själva navet för en stor del av det tyska handels- och innovationsarbetet i Brasilien. De tyska satsningarna på forskning och innovation får sitt tydligaste uttryck i German House of Research and Innovation (DWIH) som koordineras av AHK.

Tyskland har sjösatt ett antal initiativ för att hantera den fragmentisera­de främjarfloran i USA. German Center for research and innovation (DWIH) skapar en fysisk plats där olika aktörer kommer samman. Ett annat initiativ är de halvårsvisa rundabordssamtalen kring forskning och innovation mellan tyska aktörer, med ambitionen att få ett mer samlat grepp över Tysklands engagemang i USA och koordinera det tyska erbjudandet. German Accelerator är ett tredje initiativ som fokuserar på uppskalning av företagsverksamheter och slutligen arbetet kring ”Internet of Everything”, ett initiativ där Tysklands ambassadör samlar amerikanska och tyska aktörer till en dialog. I dialogen deltar elva av Tysklands främsta mjukvaruföretag i samtal om förarlösa fordon, robotik och digitaliseringen av tillverkning. Detta är ett exempel på hur high-tech-strategins prioriterade områden forsknings- och handelsmässigt förs samman i ett paket som svarar upp emot det strate­giska tänket på hemmaplan.