Publicerad 23 juni 2015

Samspelet mellan innovations- och handelsfrämjande

– Schweiz på hemmaplan och i fält

Tillväxtanalys har studerat länder i Europa som bedöms vara innovativa i sitt sätt att hantera sina internationella relationer avseende samspelet mellan handel och innovation. Schweiz är i hög grad decentraliserat och tanken att företag och forskare klarar sig bäst själva om det finns tillräckligt bra ramverk är genomgående.

Schweiz har ingen specifik strategi för samordning av handels- och innovationsfrämjande, det finns däremot en handelsstrategi och en internationell strategi för utbildning, forskning och innovation. Det är samma departement, men olika sekretariat som ytterst ansvarar för strategierna. I handelsstrategin finns ingen tydlig sammankoppling mellan handel och innovation. Tyngd­punkten ligger på frihandels­avtal och att säkra tillgången till utländska marknader, snarare än att aktivt hjälpa företag att sluta affärsavtal. I internationaliserings­strategin som behandlar innovationsfrämjande, ligger fokus på att underlätta rörlighet hos studenter och forskare, att underlätta för forsknings- och utbildnings­institutioner att själva skapa nätverk samt att sprida en god bild av schweizisk utbildning och innovation. Schweiz är i hög grad decentraliserat och tanken att företag och forskare klarar sig bäst själva om det finns tillräckligt bra ramverk är genomgående.

Det policyramverk som Schweiz jobbar utifrån påverkar både främjandets organisering och insatser. Schweiz starka decentralisering och tradition av begränsad statlig inblandning gör att främjandet till stor del drivs av näringslivets behov medan statens uppgift är att se till att det finns ett fungerande ramverk och minska handels­hinder. Det yttersta ansvaret för strategierna ligger på departementet för ekonomi, utbildning och forskning och dess sekretariat för ekonomiska frågor (SECO) och sekretariatet för bildning, forskning och innovation (SBFI), men trots detta finns ingen gemensam strategi för innovations- och handelsfrämjandet.

På den organisatoriska nivån ger intervjuer med schweiziska företrädare svaret att samordningen mellan områdena sker mer informellt, något som underlättas av Schweiz relativt små departement, där många funktioner rent fysiskt sitter nära varandra. Det finns även en interdepartemental arbetsgrupp som fungerar som en diskussionsplattform som följer upp och föreslår åtgärder för att innovationsstrategins målsättningar ska uppnås, i denna sitter inrikes-, utrikes-, och ekonomi, utbildnings och forsknings­departementet. Det senare departementet ansvarar alltså för de delar som skulle kunna ingå i ett samspelande innovations- och handelsfrämjande, men tycks inte riktigt kunna utnyttja den organisatoriska samhörigheten för att ta fram och genomföra en mer holistisk strategi för främjandet.

Schweiz organiserar genomförandet av främjandet av innovation och handel på flera sätt. För handels­främjandet använder SECO Switzerland Global Enterprise (S-GE), en icke vinstdrivande organisation med en liknande funktion som Business Sweden på utländska marknader. S-GE har cirka 80 personer i sin utlands­organisation kallad Swiss Business Hub (SBH) som har ansvaret att genomföra handels- och export­främjandet i utlandet. Organisationen arbetar bland annat för att hjälpa företag att identifiera säljmöjligheter genom olika konsulttjänster och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 2015 lägger man ett särskilt fokus på livsmedel, IKT och life science, men jobbar med alla branscher. S-GE arbetar även med att locka utländska investeringar till Schweiz.

För forsknings- och innovationsfrämjandet ligger den internationella strategin för utbildning, forskning och innovation som grund. SBFI ansvarar för genomförandet och organiserar det genom 18 veten­skaps- och teknik­kontor (STO) och sex Swissnex runt om i världen. STO drivs i nära samarbete med den schweiziska utrikes­förvaltningen och ambassadernas vetenskaps- och teknologi­attachéer. Kontoren analyserar policyer inom vetenskap, högre utbildning och innovation, samt att stimulera samarbeten mellan Schweiz och de olika länderna inom dessa områden.

Swissnexkontoren är placerade i de områden Schweiz identifierat som världens mest innovativa: Boston, San Francisco, Singapore, Shanghai, Bengaluru och det senaste i Rio de Janeiro 2013. Swissnex ska främja samarbeten och utbyte inom vetenskap, högre utbildning, konst och innovation samt stödja FoU-baserade startup-företag. Kontoren erbjuder bland annat tillgång till nätverk men även uthyrning av arbetsplatser och olika typer av analyser. Swissnex bedöms av många andra europeiska länder som ”framgångs­modellen” för operativt främjande arbete i gränslandet mellan handel, högre utbildning, forskning och innovation. Även om Swissnex­kontoren är ett statligt initiativ så står partners och donatorer för en stor del av finansieringen.

Swissnex och S-GE styrs av samma departement, detta verkar inte nämnvärt ha påverkat deras samordning på hemmaplan. Swissnex har en större handlingsfrihet och det finns en viss motvilja till att kopplas ihop allt för mycket med S-GE:s Swiss Business Hubs som är mer styrda i sin verksamhet. De två organisationerna delar dock ofta lokaler och det sker en löpande dialog och samordning på operationell nivå. Många av Swissnex tjänster är i princip kostnadsfria, men de företag som kommit in i en kommersiell etableringsprocess hänvisas vidare till SBH där tjänsterna är avgiftsbelagda. Swissnex och Swiss Business Hub kan i praktiken samordnat hjälpa enskilda företag att gå från innovationssamarbete till handel.

Ett flertal intressanta insatser från de olika länderna kan lyftas fram. Swissnex i Indien erbjuder schweiziska innovatörer, entreprenörer och små- och medelstora företag tre tjänster. ”On-boarding and initial handholding” som ger tillgång till Swissnex infrastruktur i Indien, marknadsinformation, logistik, enklare marknadsunder­sökningar och hjälp med bostad och rekrytering. ”Start-up Advisory” för att förstå marknaden ur ett startup-perspektiv, utveckla affärsmodellen och ta fram ett skarpare kommunikationsbudskap gentemot exempelvis investerare och ”Access to information and network” som stödjer entreprenörer att etablera kontaktnätverk inklusive affärspartners, mentorer och acceleratorer.

Investeringsfrämjarna på SBH i Japan utgör en länk mellan japanska intressenter och de 26 kantonerna, genom att vara en ”one-stop shop” för att reducera komplexiteten för japanska investerare. De kantoner som kan möta de japanska intressenternas krav identifieras och får sedan själva presentera sina erbjudanden, till exempel vad gäller skattesatser och andra specifika förhållanden. Schweiz samarbetar lokalt i Sydkorea genom STO med Tyskland och Österrike för att få kritisk massa i främjandet och öka synligheten i Sydkorea i syfte att lyfta fram nationerna som Europas mest framstående länder inom ingenjörsvetenskap och naturvetenskap.

Sino Swiss Science and Technology Cooperation (SSSTC) är ett samarbetsavtal inom forskning mellan sekretariatet för bildning, forskning och innovation på den schweiziska sidan, och Ministeriet för vetenskap och teknik (MoST) på den kinesiska sidan. Mellan år 2008–2012, har 36 gemensamma forskningsprojekt satts upp inom områdena förnybar energi, nanoteknik, biovetenskap, hållbar stadsutveckling och medicin.

Schweiz arbete i andra länder

Schweiz ses som ett innovativt land i Japan, och det är främst inom forskningsnära verksamheter som läkemedel och kemi samt finmekanik som länderna har affärsutbyte. Främjararbetet i Japan domineras av Swiss Business Hub som är affärsfrämjare, både av export till Japan och för investeringar till Schweiz. Organisationen kan ses som en ”one-stop-shop” för japanska investerare gentemot de 26 kantonerna. Samarbete med vetenskaps-­ och teknikkontoret, STO, sker när man vill främja forskningssamarbete vid institut eller i företag mellan länderna. Samlokalisering av de två organisation­er­na vid ambassaden underlättar samarbete, men ambassadören själv spelar inte någon huvudroll i främjararbetet för innovation och handel.

På Schweiz ambassad i Sydkorea finns vetenskaps- och teknik­kontoret (STO) Korea, etablerat 2012 efter ett bilateralt avtal inom forskning och teknik och Swiss Business Hub (SBH) Korea etablerat 2010. STO Koreas hemmaorganisation SBFI har sedan 2013 lagt mer vikt på innovationsfrågor, vilket inneburit fokus på tillämpad forskning, snarare än grundforskning i Sydkorea. STO och SBH har över­lappande agendor och nätverk både i Schweiz och i Sydkorea. Kontoren samarbetar därför när det gäller kontaktför­medling mellan länderna. Både STO Korea och SBH Korea upplever sig ha en mycket hög grad av autonomi att välja fokusområden, och de flesta projekten initieras direkt av kontoren.

Schweiz gynnas av sitt frihandelsavtal med Kina. Avtalet har möjliggjorts tack vare att Schweiz står utanför EU, och det är mot länder inom EU som Schweiz fått sin största konkurrensfördel. Schweiz passiva främjarstrategi kan vara problematisk när landet ställs inför en så strategisk motpart som Kina. Främjandet av forskning, utbildning och innovation sker genom kontoret för vetenskap och teknik vid ambassaden i Peking såväl som genom Swissnex i Shanghai. Organisationerna arbetar nära varandra och kontoret i Peking agerar ibland under Swissnex namn. Vetenskaps­kontoret vid ambassaden stödjer även schweiziska universitet att få hög kvalitet på de studenter som söker sig till Schweiz.

Swissnex är etablerat i Indiens viktigaste innovations­hubb Bengaluru och har byggt upp ett starkt nätverk av nyckelpersoner inom sina ansvarsområden. Tack vare detta har man kunnat etablera stabila kontakter med flera indiska universitet och skapa samarbetsavtal med schweiziska universitet, exempelvis åt University of Zürich. Swissnex har även utvecklat sina relationer med viktiga organisationer i Indien, exempelvis inkubatorer, samt förmedlat kontakter mellan schweiziska startup-­bolag i Indien och redan etablerade schweiziska företag i Indien. I Indien finns även företagsfrämjande genom Swiss Business Hub vid generalkonsulatet i Mumbai, med medarbetare även vid ambassaden och general­konsulatet i Bengaluru.

I USA består det schweiziska främjandet av tre bestånds­delar, vetenskaps- och teknikkontoret (STO), Swissnex och Swiss Business Hub USA. STO har som uppgift att bedriva forsknings- och innovations­politisk bevakning, högnivåkontakter på offentlig nivå samt lyfta fram Schweiz som en framstående forskningsnation och samarbetspartner. Swissnex erbjuder kontorsplatser för innovatörer, forskare, entre­prenör­er och mentorskap för schweiziska nystartade teknik/­innovationsföretag. Om schweiziska företag inte är inom Swissnex målgrupp förmedlar Swissnex kontakten vidare till Swiss Business Hub, som också bistår små och medelstora företag med diverse tjänster. Uppdelningen dem emellan är emellertid inte helt tydlig.