Publicerad 19 augusti 2015

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft

Tillväxtanalys har studerat Storbritanniens, Nederländernas och Tysklands insatser för att lösa aktuella och framtida utmaningar med global konkurrenskraft, innovation, kompetensförsörjning och jobbskapande. Vi kan konstatera att de tre länderna angriper problematiken genom en kombination av generella och riktade åtgärder.

Storbritannien, Nederländerna och Tyskland har försökt lösa aktuella och framtida utma­ningar med global konkurrenskraft, innovation, kompetensförsörjning och jobbskapande genom en kombination av generella och riktade åtgärder. Insatser för stöd och utveckling av såväl tillverkningsprocesser som tjänster räknas som centrala komponenter i den policy-mix som tagits fram i de olika länderna. Strategierna syftar främst till att stärka innova­tionsförmåga och produktionskunnande i kunskapsintensiva företag och organisationer som möter en allt hårdare konkurrens på en global marknad.

Selektiva och generella åtgärder kombineras

Storbritannien valde, efter noggranna studier av det egna näringslivet, att främja sektorer och teknologier som är viktiga för landet idag eller har en stark tillväxtpotential samtidigt som de anses gynnas av statligt samarbete och stöd. Ett exempel på hur Storbritannien arbetat är att man i det Digitala katapultcentret dels inrättat olika FoU-program, dels arbetat med att lösa utmaningar med immaterialrätt och stora data som är relaterade till att skapa en gynnsam utveckling av kompetensområdet. I Nederländerna valdes nio lovande och branschövergripande sektorer ut till att bli så kallade toppsektorer. Genom olika former av stödinsatser till dessa sektorer ville regeringen stärka företagens globala konkur­renskraft. Statens roll inom de olika toppsektorerna har gått från att vara subventionerande till att bli nätverksskapande. Tysklands mål är att bli ledande inom vetenskap och teknik­baserade lösningar inom ett antal utvalda verksamhetsområden varför strategin syftar till att sammanföra innovativa aktörer från näringsliv, forskning och offentlig sektor genom nationella, regionala och lokala satsningar.

De selektiva åtgärderna, som exempelvis FoU-program, kombineras i alla tre länderna med generella insatser såsom skatteincitament, minskad regelbörda och finansiella åtgärder för små och medelstora företag (SMF).

Samarbete mellan olika aktörer centralt

En central del i alla tre länder har varit att skapa samarbeten, dels mellan näringsliv och akademi, men också mellan offentliga aktörer och näringsliv. Strategierna har i alla tre fall kännetecknats av att ministrar från alla delar av regeringen och en rad olika myndigheter varit engagerade. I Nederländerna har exempelvis varje toppsektor haft arbetsgrupper som inkluderar näringslivet, akademin och flera offentliga aktörer, med syftet att skapa ett starkt och effektivt samarbete. Utvärderingar visar att den Nederländska strategin har lett till en starkare koordinering och samordning mellan de olika aktörerna.

Kommunikation

I uppdraget ingick att visa hur strategierna kommunicerats till olika aktörer. Storbritannien har exempelvis inte avsatt någon särskild budget för kommunikation utan snarare fokuserat på dialog med berörda parter, att producera lättillgängligt material samt att använda sociala medier som ett sätt att skapa diskussion och intresse för strategin.