Publicerad 08 oktober 2015

Hänt i världen hösten 2015

– Digitala acceleratorers koppling till industrins behov

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och
USA. I rapporteringen ingår också en beskrivning av utvecklingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Fokus i denna rapport är hur digitala acceleratorer förhåller sig till industrins behov och inte enbart till deras funktion som påskyndare av den entreprenöriella processen. Digitali­sering är av allt större vikt för företag, samhället och individen, både utifrån hur produkter konsumeras och hur de produceras. Tillväxtberäkningar visar att IKT-sektorn till stor del drivit produktivitetsutvecklingen i Sverige under perioden 1995–2013. Men den stora tillväxtpotentialen ligger i att hela näringslivet drar nytta av digitaliseringen.

Den så kallade entreprenöriella processen kan i korthet beskrivas som den process en individ med en affärsidé behöver genomgå för att undersöka idéns kommersiella potential, och arbetet med att realisera den till ett fördelaktigt resultat. Man talar om en initial ”idé­fas” och testar idéns bärkraft för att sedan skapa kontakter med investerare och kunder. Med de första kunderna avslutas ofta kontakten med inkubatorer och man övergår då i ett accelerationsskede där syftet är att ”toppa formen” för ytterligare expansion på nya och ofta internationella marknader. Det innebär att acceleratorer främst verkar för att skala upp existerande företag med etablerad affärsmodell och någorlunda beprövad produkt. Acceleratorer, som de ser ut i USA, är normalt ytterst selektiva och erbjuder finansiering i utbyte mot en ägarandel. Största värdet brukar dock tillskrivas det mentornätverk som erbjuds i form av framgångsrika serieentreprenörer och personer med tillgång till risk­kapital.

Tydligt är att flera regeringar har fått upp ögonen för den tillväxtpotential som finns i acceleratorverksamheten och arbetar med att försöka koppla ihop små- och medelstora företag med acceleratorer. Acceleratorerna är i många fall drivna som företag med privat kapital. Det finns dock en mångfald här och i flera länder finns statliga satsningar på acceleratorer, ibland som ett parallellt spår och ibland genom offentlig-privat samverkan.

För Sveriges del kan det vara intressant att se vidare på hur kopplingen mellan digitala acceleratorerna och övrig industri görs. Studien visar på flera möjligheter; genom att involvera industriföretag som en part i acceleratorn, genom tävlingar med fokus på till­verkningsindustrins behov eller en inriktning på acceleratorn som gynnar en viss sektor. Acceleratorerna jobbar även med internationalisering och ”matchmaking” mellan de innovativa företagen och kunder för att sprida innovationen till näringslivet.