Publicerad 08 oktober 2015

Hänt i världen hösten 2015

– Innovationsupphandling

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och
USA. I rapporteringen ingår också en beskrivning av utvecklingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

De olika spaningarna i rapporten sätter fokus på innovativ upphandling i Tillväxtanalys bevakningsländer med bidrag från länderna Japan, Sydkorea, Kina, Indien, Nederländerna, Storbritannien, Brasilien och Kanada.

Sverige har en lång tradition av innovativa upphandlingar som tidigare ofta kallades för teknikupphandlingar. Exempel som ofta nämns i sammanhanget är samarbetet mellan å ena sidan statliga verk som Vattenfallsverket, SJ, Televerket och FMV och å andra sidan innovativa företag som ASEA, LM Ericsson och Saab.

Varje år upphandlar offentliga verksamheter varor och tjänster till ett värde av cirka 600 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 20 procent av BNP. I Sverige är fokus på att offentlig sektors upphandling­ar ska blir mer innovationsinriktade. Vi beskriver i rapporten hur man arbetar med innovativa upphandlingar i några andra länder.

I dag fokuserar en stor del av innovationsupphandlingsstödet i Sverige på så kallad för­kommersiell upphandling. En svårighet med detta stödinstrument är att brygga utveck­lingsfasen och upp­handlingsfasen. Med de nya upphandlingsreglerna inom EU som införs 2016 följer ett nytt stödinstrument kallat innovationspartnerskap. Innovationspartner­skapet är designat så att det kan koppla samman utvecklingsfasen och upphandlingsfasen. Detta betyder till exem­pel att ett företag som är med i utvecklingsfasen även får vara med i den efterföljande upphandlingen. För Sveriges del är det viktigt att följa implementering­en av det nya regelverket i andra EU-länder, för att se hur dessa arbetar med hela kedjan från behovs­artikulering till upphandling av innovativ produkt. Sverige kan i större utsträckning göra vanliga upphandlingar mer innovationsvänliga, till exempel kan funktionsupp­hand­ling ge ökad möjlighet till nya lösningar. Ser man till de europeiska länderna i studien så har Nederländerna och Storbritannien sett samma problem med bryggningen mellan utveckling och upphandling som Sverige har gjort. Nederländerna har stora förhoppningar på att det nya regelverket ska lösa detta och utreder hur innovationspartner­skap ska kunna användas på bästa sätt. Riktlinjer väntas komma under 2016.