Publicerad 07 mars 2016

Hänt i världen våren 2016

– Born globals: internationellt snabb­växande företag

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklings­mönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges till­växt. Underlaget är framtaget av Tillväxt­analys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stock­holm och USA. I rapporteringen ingår också en be­skrivning av utveck­lingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

I debatten kring globaliseringen har fenomenet ”born global-företag” fått stor uppmärk­sam­het. Inte minst eftersom Sverige har ett antal företag som snabbt vuxit sig stora, värderas högt och har en stor andel kunder utomlands. Born globals plockas även upp av regeringen i Exportstrategin där de benämns internationella snabbväxare. Born global-företag utgör i Sverige ett par procent av det totala antalet nya företag inom tillverk­nings­­industrin och knappt en halv procent för kunskaps­intensiva tjänsteföretag.¹

Rapporten ger korta observationer på offentliga insatser som stödjer internationaliseringen av små och medelstora företag i länderna Japan, Sydkorea, Kina, Indien, Nederländerna, Brasilien och Kanada.

Generella trender

Det är få länder som tydligt definierar vad born globals är, men i exempelvis Sydkorea benämns nystartade företag som inter­nationaliseras inom några få år just born globals (se vidare i kapitel 2). Sammantaget framträder en bild av att länderna snarare pratar om IKT-drivna startup-företag med sikte på exportmarknaden, än om born globals.

Generellt kan sägas att förutsättningarna är väldigt olika i de studerade länderna och de nationella strategierna anpassas därefter. Flertalet länder fokuserar på att stödja startups som snabbt kan skala upp verksamheten och koppla upp sig mot globala innovations­hubbar, särskilt Silicon Valley. Nedan följer samman­fattningar av observationerna i länderna.

Exempel på ländernas arbete med born globals

Snarare än att satsa på born globals ligger fokus i Japan på att få befintliga små och medel­stora företag att utvecklas till så kallade Global Niche Top-företag (GNT). De japanska företag som klassas som GNT-företag har betydande globala marknads­andelar inom specifika områden och hög vinst. Även om born globals inte har valts ut för specifika program saknar inte Japan statliga och privata initiativ för denna grupp av företag. Sedan 2011 finns en trend bland japanska entreprenörer, särskilt inom IKT, att starta upp nya företag på startup-scenen i norra Kalifornien. Detta understöds av bland annat risk­kapitalister med anknytning till Japan genom exempelvis Open Network Lab. Från statligt håll initierade premiärminister Abe Silicon Valley – Japan Bridge Project som erbjuder japanska IKT-entreprenörer som vill göra internationella affärer möjligheten att expandera sitt internationella nätverk samt erhålla finansiering. Målet är att 200 företag ska omfattas av initiativet.

I Sydkorea har regeringen kraftigt intensifierat arbetet med att globalisera små och medel­stora företag. Regeringen har som mål att 1000 nya ”venture companies” ska grundas inom tre år (2015–18) och göra affärer även utanför hemmamarknaden. För att uppnå sitt mål har regeringen lanserat projekt som Born2Global. Projektet erbjuder rådgivning med hjälp av egna advokater, patent­ombud, redovisningsexperter och experter på internationell marknads­­föring till nystartade företag att etablera sig på den globala marknaden. Born2Global har hjälpt 21 nystartade företag att erhålla investeringar på över 219 miljoner SEK. I Sydkorea mäts fram­gångar ofta i hur stora riskkapital­investeringar som gjorts i bolagen. Även myndigheten Small and Medium Business Administration är genom sitt Tech Incubator Program for Startups (TIPS) involverade i att främja nystartade företag, inom huvud­sakligen IKT, att etablera sig på världs­marknaden. Finansiering ges till företag som redan fått investeringar samt har nominerats av ett riskkapitalbolag eller en affärs­ängel. Stöd ges i form av finansiering, mentorskap och global marknadsföring. TIPS budget för år 2016 är 301 miljoner kronor.

Kina har en expansiv sektor av små innovativa bolag men utmärker sig fortfarande genom en mycket begränsad grad av inter­nationalisering. Born global företag finns, men de är relativt få till antalet. Detta har flera förklaringar varav de mest fram­trädande är den stora inhemska marknaden, kulturella och språkliga faktorer samt en omfattande censur av internet. Samtidigt prioriteras entreprenörskap genom en serie särskilda satsningar från statligt håll. Genom att stödja utvecklingen av inkubatorer, ”maker-spaces för massorna” och co-working-platser vill Kina etablera vad man kallar plattformar för innovation där innovatörer och företagare kan samlas, dela kunskap och inspirera varandra. Ett specifikt område där kinesiska staten stöder internationalisering är inom e-handel bland annat genom förenkling av reglerna för export och gränsöverskridande transaktioner.

Sedan BJP-regeringen tillträdde i Indien för snart två år sedan har ett antal statliga och delstatliga initiativ lanserats med förhoppningen att detta ska leda till fler globala företag. De konkreta satsningarna är dock få. Exempel på framgångsrika indiska born global-företag hittar man främst bland IT-startups, såsom Zomato och InMobi. Inom IT-tjänste­sektorn och i läkemedelsbranschen finns det också flertalet exempel på företag som sedan de grundats siktat in sig på att ta marknads­andelar globalt. Hittills har de flesta av Indiens born global-företag utvecklats utan direkt statligt stöd. Indiska företag fokuserar på den inhemska marknaden, i takt med att både tillväxt och efterfrågan tagit fart.

I Nederländerna är startup-företagens tillväxt och internationalisering i fokus och sedan 2014 har både nationella och regionala initiativ startats. Born globals behandlas inte som en separat grupp utan som en del av startup-företagens internationalisering. Det statliga initiativet StartupDelta för samman departement, utbildnings- och forskningsinstitutioner, nystartade företag, finansiärer och etablerade företag med ledande innovationshubbar i världen. Bland annat är ambassader och konsulat involverade i StartupDeltas webb­plattform som kopplar samman internationella investerare och nederländska entreprenörer samt företagsrådgivare. StartupDelta erbjuder även så kallade soft-landing-tjänster genom Dutch Basecamp och intensivprogram i Silicon Valley.

På nationell nivå i Kanada finns inget program riktat till born globals. Innovativa nya företag med hög tillväxtpotential står däremot högt på den kanadensiska politiska agendan och en ”Innovation Agenda” ska lanseras inom kort. Toronto-Waterloo vill minska det stora utflödet av talang till USA. Detta görs bland annat genom satsningar på acceleratorn OneEleven som fokuserar på datadrivna born global-företag, förändrad beskattning av utländskt riskkapital och användandet av delstatens pensionsfond för investeringar i nystartade företag. Ett annat exempel är C100 Associations program ”48 Hours in the Valley”, som exponerar kanadensiska entreprenörer för sådana som redan gjort flytten till Silicon Valley.

Den brasilianska ekonomin står inför stora makroekonomiska utmaningar. Det finns ingen samsyn bland Brasiliens besluts­fattare om vad ett born global-företag är, i vilken utsträck­ning de är önskvärda och hur man ska utvärdera åtgärder som syftar till att främja internationalisering. På senare år har det dock kommit flera statliga förslag som går ut på att öka internationaliseringen av brasilianska företag bland annat genom acceleratorer som Startup Brazil där cirka 100 startupföretag får tillgång till 50 000 dollar vardera i finansie­ring samt råd om affärsmodell, strategier för finansiering, marknadsföring och inter­nationalisering. Inter­nationaliseringen drivs även av MCTI (Ministeriet för forskning, teknik och innovation) och APEX (Brasiliens myndighet för exportfrämjande insatser och investeringar) kontor i Silicon Valley som har som enda uppgift att underlätta kontakterna mellan brasilianska startupföretag och potentiella kunder, samarbetspartner, mentorer och investerare i regionen.

Policyinriktningen mot born globals är diffus

Att utveckla strategier för internationalisering av företag ligger högt på agendan för de flesta länder. I rapporten framkommer däremot att direkta offentliga satsningar på born globals är relativt ovanligt, emellertid finns satsningar på små företags internationalisering ofta under benämningen startups. Huvud­sakligen riktas insatserna mot IKT-sektorn som anses vara den sektor som har bäst förutsättningar för att kunna ge upphov till snabbväxande inter­nationella företag.

Omfattande nätverk med viktiga innovationshubbar är av stor vikt för att på ett framgångs­rikt sätt kunna delta på den internationella marknaden. Rapporten visar att i stort sett alla länder har nära kontakt med dessa hubbar, i synnerhet Silicon Valley, för att utveckla en entreprenörskapsanda, få tillgång till kapital, testa idéer och ingå i program på plats. I flera fall har länderna kontor i innovations­hubbarna för att vara på plats och hjälpa till med etablering och nätverk. Långsiktig närvaro och återkommande arrangemang är vanligt förekommande. Möjligheten till rörlighet mellan dessa innovationshubbar och hemlandet anses vara viktigt för att företagen ska utvecklas.

Acceleratorer är ett instrument som prövas i flera länder.² Acceleratorerna arbetar intensivt med startups för att få till en snabb utveckling av företagen och göra produkten skalbar. Det finns ett antal företag som gått igenom acceleratorprogram och sedan utvecklats till framgångsrika globala företag såsom Dropbox och Airbnb. Acceleratorer drivs i liten omfattning i Sverige. Huruvida Sverige har för få acceleratorer är en intressant fråga som borde undersökas närmare.

¹ http://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/genomforda-aktiviteter/svenska-born-global-foretag/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

² Se även: http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2015-10-08-hant-i-varlden---hosten-2015------digitala-acceleratorers-koppling-till-industrins-behov.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster