Publicerad 07 mars 2016

Hänt i världen våren 2016

– Innovation i offentlig sektor

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklings­mönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges till­växt. Underlaget är framtaget av Tillväxt­analys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stock­holm och USA. I rapporteringen ingår också en be­skrivning av utveck­lingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

På den internationella arenan hamnar innovation i offentlig sektor allt högre upp på policy­agendan. Det finns ett stort behov av att åstad­komma mer med de medel som den offent­liga sektorn får idag. Produktiviteten behöver öka, det vill säga offentliga tjänster behöver levereras på ett bättre och smartare sätt. Sverige har en stor offentlig sektor i jämförelse med många av de länder som finns med i den här rapporten och utgifterna uppgår till cirka 50 procent av BNP.¹ Offentlig sektor i Sverige står inför stora utmaningar såsom en åldrande befolkning och ett ökat behov av att integrera nya medborgare. Sverige, liksom länderna i rapporten, försöker därför hitta innovativa sätt att leverera bättre offentliga tjänster till fler medborgare och företag.

Trender i ländernas arbete med innovation i offentlig sektor

I Sydkorea finns det sedan 2013 en nationell strategi för att öka innovationsgraden inom offentlig sektor kallad ”Government 3.0: New Paradigm for Government Operation”. Kopplingen till att utveckla landets redan framstående investeringar inom e-förvaltning är tydlig. ”Government 3.0 Citizens Policy Design Group” består av ett antal offentliga organ såsom flera departement och landets större kommuner. Gruppen utvecklar Government 3.0-strategin genom samarbete mellan regerings­tjänstemän, medborgare, samt ofta IT-experter då nya tjänster ska tas fram. Totalt är cirka 1300 individer kopplade till gruppen. Team om 6–8 personer arbetar under två månaders tid med en fråga, från problematisering till förslag på lösning. Ett exempel på ett innovationsarbete som ett team har tagit sig an rör ojämlikheter vad gäller hälsotillstånd mellan olika geografiska områden som lett till att man nu kan tillgodose hälsovård, även i avfolkningsområden, på nya sätt.

Radikala innovationer inom den offentliga sektorn är en viktig del för att möta behovet av samhällsservice och de demografiska utmaningar Kina står inför i närtid. Sjuk- och hälso­vård pekas ut som ett område med stort utrymme för effektivitetsvinster, både öka tillgång­en till och kvaliteten på offentlig service samtidigt som kostnaderna minskar. För att klara av att nå dit sätts stor tilltro till ny teknologi och nya utförandemetoder där bland annat tele­medicin har lyfts fram som ett prioriterat område.

Exempel på innovationer i offentlig sektor i Indien hittar man fram­förallt inom sjukvården. Begränsade statliga medel har lett till att innovativa hälsolösningar främst lanserats av privata aktörer, ibland i samarbete mellan delstater och privata aktörer. En privat sjukhus­kedja har genom processinnovationer och specialisering lyckats får ner kostnaderna för vissa behandlingar till under 10 procent av vad de skulle kosta i USA, och halverat kost­naden jämfört med andra sjukhus i Indien.

Den brasilianska diskussionen kring innovation i offentlig sektor är ingenjörsmässig. Snarare än att utforska alternativa aspekter inom den offentliga politiken, har diskussionen ofta handlat om nya teknologiska lösningar, samt olika sätt att effektivisera redan existe­rande offentliga processer. I spåret av den ekonomiska krisen finns dock tecken på ett ökat intresse för institutionella innovationer. Ett par exempel är: participatory budgeting, en process för direkt deltagande i budgetarbetet som fått globalt genomslag med drygt 1500 städer bland användarna samt Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) som gör det möjligt att i realtid följa den federala regeringens utgifter mot stipulerad budget. SIAFI syftar till att garantera den enskilde medborgarens rätt till insyn och transparens.

I USA har offentliga insatser för användandet av öppna offentlig data gjorts, exempelvis lanserandet av www.data.govlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ”The Open Data Executive Order”. Som ett verktyg för att dra nytta av dessa data har ett antal ”Datapaloozas”-konferenser introdu­cerats. Den största är Health Datapalooza med över 2000 deltagare där offentliga och privata aktörer träffas för att utforska vilken kommersiell potential det finns i offentliga öppna data. Årets konferens har många aktiviteter för nystartade företag såsom; App Challenge, Hackathon och ett Developer Health Camp för nystartade företag arrangerat av en inkubator. Parallellt med denna nationella konferens bygger arrangören Health Data Initiative (HDI) upp regio­nala partnerskap med aktörer i olika delstater i syfte att skapa regionala nätverk och mötes­platser.

Nederländsk innovationspolicy är mer än bara toppsektor­strategin. Amsterdams kommun har sedan två år tillbaka en Chief Technology Officer-funktion med syfte att främja inno­vation inom den offentliga förvaltningen genom att uppmuntra till innovativa lösningar i såväl arbetssätt som verksamhet. Funktionen fokuserar på program inom innovations­upphandling, delningsekonomi, smart mobilitet och programmet Start-up in Residence. Programmet Startup in Residence innebär att utvalda företag får möjlighet att utveckla en idé för en av kommunen prioriterad fråga genom ett anpassat accelerator­program tillsam­mans med kommunen. Amsterdam stad är beredda att köpa lösningen om den ser ut att fungera.

Storbritanniens stora nedskärningar i sina offentliga utgifter har tvingat fram ett mer utvecklat tänkande kring innovation för att erbjuda rätt tjänster på rätt sätt. NESTA har gjort ett omfattande arbete tillsammans med brittiska kommuner kring innovationer och digitalisering av offentliga tjänster, där en av lärdomarna är att en hel del är gjort vad gäller att digitalisera transaktioner men att det finns mycket kvar att göra när det gäller digitalise­ring av hur arbetet organiseras och styrs. Ett annat intressant angrepps­sätt är att stimulera innovationer som bygger på att mobilisera och tillvarata medborgarnas resurser och engage­­mang för att bli medskapare i olika välfärdstjänster. Ett exempel på en sådan inno­va­tiv verksamhet är Shared Lives där stödpersoner matchas ihop med vårdtagare. Det finns idag drygt 8000 sådana stödpersoner i programmet, som växer snabbt.

Stor internationell debatt

Innovation i offentlig sektor är internationellt ett stort debatt­ämne. Med innovationer i offentlig sektor har länderna för­hoppningar att lösa flera olika utmaningar som samhället står inför. Dessa åter­speglas bland annat i de av i Europeiska kommissionen, OECD och FN uppsatta motiven för vikten av innovation i sektorn, såsom demografiska förändringar och produktivitet. Som länderna i rapporten pekat ut kan även andra drivkrafter spela in såsom transparens, besparingar, minskad korruption och exportmöjligheter.

Rapporten visar att det experimenteras i många länder för att möjliggöra innovation i offentlig sektor, inte minst genom olika typer av samarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Det fram­kommer också att en viktig part i utvecklingen av innovationer i offentlig sektor är samarbeten där man även involverar med­borgarna, alltså samarbeten mellan utförare och brukare. Ökad användning av IT inom offentlig sektor och IT-relaterade lösningar är något som framförs som en nyckel för innovation och produktivitetsutveckling i sektorn.

I rapporten framkommer att flera länder använder  ”public private partnership” (PPP) som ett verktyg för att stödja innovation i offentlig sektor. Både för att göra den offentliga sektorn mer innovativ och använda offentliga sektorn för näringslivs­utveckling. I Sverige skulle det vara intressant att utforska möjligheterna med ett större strategiskt samarbete för innovation i offentlig sektor. Det krävs nya verktyg där man i ökande grad bryggar forsk­ning och nyttiggörande och bättre möjliggör så att nya lösningarna snabbare kan tas i bruk och spridas mellan olika delar av offentlig sektor.

¹ (Statskontoret, 2015)