Publicerad 07 mars 2016

Hänt i världen våren 2016

– Snabb nybyggnation för alla, Sverige inte ensamt i världen

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklings­mönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges till­växt. Underlaget är framtaget av Tillväxt­analys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stock­holm och USA. I rapporteringen ingår också en be­skrivning av utveck­lingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

I Sverige precis som i många andra länder finns det ett stort behov av att öka nybygg­nationen av bostäder. I Sverige liksom i många europeiska länder har nybyggnationen generellt minskat de senaste två decennierna trots ökad befolkning. I flera länder, framförallt i USA och Nederländerna, har detta skett samtidigt som befolknings­mängden ökat ordentligt. Sedan 1980 har USA:s­ befolkning ökat med 40 procent och Neder­ländernas med 20 procent. Ett undantag är Tyskland vars befolkningsmängd i stort sett är den samma som år 1980.

Underskott på billiga bostäder

Den låga nybyggnadstakten samtidigt som befolkningen har ökat innebär att ekonomiskt svaga grupper kan ha svårt att hitta en bostad. Denna situation har försvårats av att de bostäder som byggts många gånger vänder sig till en köpstarkare mål­grupp som vill bo i attraktiva lägen och i städer med stark tillväxt.

Inclusionary zoning förekommer i USA

I USA har flera städer infört åtgärder för att säkerställa att det byggs billiga hyresrätter, så kallad inclusionary zoning. I New York finns det förslag att detaljplaner ska innehålla minst 30 procent hyres­lägenheter avsedda för låg- och medelinkomst­hushåll. Montgomery County utanför Washington DC kräver att 12,5 procent av nybyggnationen ska vara billiga bostäder. Utformningen av systemen och vilka krav som ställs varierar. I vissa städer sker en förhandling med byggherren om kraven. Det kan röra sig om skattelättnader, en större byggrätt och möjlighet att bygga högre hus, eller andra avsteg från gällande planvillkor, i utbyte mot att byggherren bygger en viss andel billiga hyresrätter.

Nästan alla länder har ett omfattande regelverk för nybyggnation

De flesta länderna har ett regelverk för nybyggnation som påminner om det i Sverige, det vill säga med minimikrav. Några få länder har också incitament som främjar byggande som är bättre än de lägsta kraven.

Indien tillhör de länder där det är svårast att få byggnads­tillstånd. Att få byggnadstillstånd kräver tillstånd från en mängd olika instanser – såsom militären, luftfartsverket och Indiens arkeologiska myndighet – som inte samverkar med varandra. I en del städer, som till exempel Delhi, är det förbjudet att bygga hus med fler än fyra våningar eller som är högre än 15 meter (fram till 2007 låg gränsen vid 3 våningar eller 12 meter).

I Kina finns ett omfattande regelverk som styr byggandet. Landets bygglag (Construction Law of the People’s Republic of China) antogs år 1997 och reviderades senast år 2011. Det finns dessutom ett fungerande system med en tredjepartsgranskning av hela byggprojektet för att försäkra att de krav som speci­ficerats i beslutet följs i samband med bygget.

I mars 2014 lanserade regeringen i Kina en nationell plan för urbanisering. Målet med planen är att öka andelen nya fastigheter som byggs på ett hållbart sätt från två procent år 2012 till 50 procent år 2020. Detta ska åstadkommas genom förbättrade byggnormer, certifieringssystem samt genom att utveckla gröna/hållbara byggmaterial.

Tyskland har ett program som syftar till skapa energieffektiva bostäder genom renovering­ar och nybyggnation. Detta program bygger på forskningsinsatser, minimikrav, ekono­miska incita­ment samt information och rådgivning. Drygt 16 miljarder kronor per år är för närvarande budgeterade för ekonomiska incitament för att öka energieffektiviteten i byggnader i Tyskland. Det finns särskilt attraktiva incitamentsprogram för den som går utöver miniminormer. Nästan 55 procent, 115 000 nya bostäder, var berättigade till stöd år 2012 eftersom de var mer än 30 procent mer energieffektiva än vad byggnormen föreskrev.

I USA är det en stor variation i utformandet av regelverket för nybyggnation. Det finns därför en stor spridning. Allt ifrån system som liknar det svenska till städer som Houston där det saknas bindande planering av markanvändningen. Byggandet i Houston kan lite förenklat beskrivas som en fri expansion på den platta prärien där nya villor byggs snabbt, enkelt och billigt men också utan större hänsyn till miljöaspekter och social service.

Brasilien och Indien – bygger för de fattiga

Till år 2030 behöver 40 miljoner billiga bostäder byggas i indiska städer. Till detta kommer att en stor del av stadsbefolkningen redan bor i slum. Av Mumbais 22 miljoner invånare uppskattas 50–60 procent bo i slumområden. Då dessa är just oplanerade saknar de ofta avlopps- och avfallssystem och är därför ofta direkt miljö- och hälsofarliga. För att hantera detta lanserade premiärminister Modi programmet Pradhan Mantri Awas Yojana, eller ”Housing for all scheme” sommaren 2015. I denna satsning hoppas regeringen att fler än 20 miljoner nya bostäder ska byggas i landets städer de kommande sju åren till de delar av befolkningen som egentligen inte har råd.

Omkring sju procent av Brasiliens befolkning bor i slumområden, så kallade favelas. För att möjliggöra bostäder för låg- och medel­inkomstgrupper införde regeringen år 2009 program­met Minha Casa, Minha Vida (”Mitt hem, mitt liv”). Under de två första perioder­na har 2,5 miljoner bostäder färdigställts inom programmet. Ytterligare 1,6 miljoner bostäder är beställda. Under pågående period (2016–18) förväntas två miljoner bostäder byggas. För att skapa denna utbyggnad har regeringen infört bidrag för bostadsköp och att byggherrar fått dra fördel av förskottsbetalningar, minskad byråkrati och andra åtgärder för att minimera risker. Stödmottagarna delas för närvarande in i tre inkomstgrupper och subventioner och räntor skräddarsys för var och en av dessa. En positiv utveckling är att programmets insatser för jämställdhet har stärkts genom att man infört regler för att öka boendetryggheten för kvinnor, bland annat genom att kvinnor har rätt att behålla bostaden vid skilsmässa (utom när partnern får enskild vårdnad om barnen).