Publicerad 30 september 2016

Hänt i världen hösten 2016

– Edtech – nya möjligheter i utbildnings­sektorn

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklings­mönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges till­växt. Underlaget är framtaget av Tillväxt­analys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stock­holm och USA. I rapporteringen ingår också en be­skrivning av utveck­lingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Näringslivet och offentlig sektor efterlyser arbetskraft som kan arbeta i en digitaliserad verksamhet och möjligheter för snabb kompetensom­ställning med kontinuerlig uppdatering av kompetens under hela yrkeslivet.

I Sverige har ett initiativ kallat Edtech Sweden bildats. Målet är att föra upp området edtech, education technology, på agendan. Detta görs bland annat genom att skapa en årlig mötesplats i internationell klass, lyfta frågan om edtech-branschen, jobba för en nationell strategi och vision på politisk nivå. Edtech Sweden har påbörjat en kartläggning av branschen och har ett partnerskap med edtech-acceleratorn xEdu i Finland. Förhoppningen är att samarbetet ska gynna edtechföretagens utveckling, tillväxt och möjlighet till export.¹

I rapporten studeras länderna Japan, Sydkorea, Kina, Indien, Tyskland, Storbritannien, Brasilien och USA. Fokus är att kort beskriva ländernas edtech-bransch och satsningar som görs för att utveckla och stödja den.

Generella trender inom edtech och policyfokus i de studerade länderna

I flera länder ses edtech som en tillväxtbransch som även kan ge exportmöjligheter. Stora investeringar görs inom branschen, exempel­vis investerades 1,85 miljarder dollar i edtech-företag bara i USA under 2015.

Edtech kan ge möjligheter för individer att komplettera sin utbildning, som ett komplement till övrig utbildning och livslångt lärande. I länder med stora regionala skillnader i tillgången till utbildning och kunskap, exempelvis Kina, finns förhoppningar på att edtech-företagens IT-baserade produkter kan hjälpa till att utjämna gapet i utbildnings­nivåer. I Japan har man haft framgång med utbildningsspel för språkinlärning som är designade att öka inlärningen. En trend är också att utveckla produkter för olika plattformar exempelvis mobiler som gör utbildning mer lättillgänglig.

Många av edtech-företagen är i en tidig utvecklingsfas och växer på startup-scener runt om i världen. En problematik i uppskalningsfasen är att få till en hållbar betalningsmodell. Här kommer satsningar på testbäddar och acceleratorer in för att ge möjlighet att utveckla och validera affärsmodeller och teknik. I USA finns sju testbäddar och ett flertal acceleratorer för edtech, huvudsakligen drivna av olika nätverk och stiftelser, men i vissa fall även offentligt. En intressant användning av edtech finns i Tyskland där företaget Kiron i samarbete med universitet ger mooc:s (massive open online courses) till flyktingar som sedan kan tillgodoräkna sig dessa som högskolepoäng.

Nedan följer nedslag om edtech-branschen i de studerade länderna.

Edtech i de studerade länderna

I Japan är det den kommersiella sektorn som leder utvecklingen inom edtech, och användningen av edtech i privata utbildningsprodukter och tjänster växer. Tre utbildningsområden har fått särskild uppmärksam­het som lovande för edtech i Japan: engelska språket, vetenskap och matematik, samt datorprogrammering. Utbildningsspel är ett av de kanske mest framgångsrika formaten som används inom edtech. Storföretag investerar nu för att skapa onlineplattformar för varierande edtech-baserat innehåll genom strategiska allianser och uppköp. Trots rådande marknadsexpansion för edtech-företag med betaltjänster, sker även en stark ökning av antalet gratis onlinekurser. Det har gjort det allt svårare att utveckla hållbara affärsmodeller för innehålls- och plattformsleverantörer. Regeringens insatser för att stödja edtech-industrin kan bäst beskrivas som indirekt genom utbildningsreformer och forskningsfinansiering, snarare än industripolitik och stöd.

I Sydkorea har digitaliseringen av utbildningssystemet under de två senaste decennierna letts av staten snarare än den privata sektorn. Exempelvis har man infört obligatorisk programmeringsutbildning för grundskolor och mellanstadieskolor, likväl som för alla statligt anställda liksom finansiering och stöd för utveckling mot öppna massiva online-kurser. Trots dessa och andra insatser har den sydkoreanska regeringen inte hittills ordentligt kopplat en digitalisering av utbildning till kommersiella möjligheter för landets företag. Regeringens traditionellt höga grad av kontroll och styrning av utbildningssektorn har inte nödvändigtvis lett till en hög innovationstakt. Utbildning är nu en av de sex prioriterade sektorer som har pekats ut av staten som mest lovande för IKT-konvergens­projekt, (IKT står för Informations- och Kommunikationsteknologi) och den sydkoreanska edtech-industrin växer snabbt med en livaktig startup-scen.

Kinas utbildningssystem växer och förändras snabbt. Politiken på området är i linje med den övergripande policyutvecklingen där innovation ges en central roll och det privata näringslivet ges större utrymme. Staten ser moderna IT-lösningar som ett viktigt element för att möjliggöra livslångt lärande och minska skillnaderna i utbildnings­kvalitet mellan olika regioner. Staten har intagit en avvaktande roll även om strategier på området pres­enterats. Detta har i sin tur lagt grunden för tillväxt i edtech-sektorn. I frånvaron av statliga initiativ drivs utvecklingen av olika företag och utbildningsinstitutioner.

Det indiska skolsystemet har på flera håll stora problem. För de som har råd är privata edtech-utbildningar en lösning. Edtech-branschen växer, men det finns ännu ingen domi­nerande spelare på marknaden. Indiens stora befolkning innebär dock att många företag kan redovisa stora användartal. Indiska edtechbolag satsar på mobila plattformar men har svårt att skala upp sin verksamhet, en orsak är Indiens stora språkliga diversitet.

Tyskland har en levande startup-scen där en rad edtech-företag växer och verkar. Ett gott exempel är företaget Kiron, som hjälper asyl­sökande att få tillträde till högre utbildning genom så kallade mooc:s. Den tyska staten stöttar projektet med motsvarande 20 miljoner kronor och en rad universitet samarbetar med Kiron för att hjälpa de nya studenterna att tillgodoräkna sig högskolepoäng. De statliga insatserna är i övrigt huvudsakligen inriktade på att främja användning av digitala hjälpmedel i undervisningen snarare än att stödja för nya, innovativa företag inom edtech.

Storbritannien har en blomstrande edtech-sektor, med allt från mooc-plattformar till plattformar för att hyra privatlärare och företag som erbjuder webbaserad utbildning till företag. Sektorn utgör cirka fyra procent av alla digitala företag i Storbritannien och växer snabbt. Brittiska edtech-företag exporterar sina tjänster och de har en tydlig konkurrens­fördel i bland annat språkundervisning. Edtech-företag som arbetar mot skolor verkar dock ha svårigheter att ta sig igenom upphandlingsregler. En rad offentliga aktörer är involvera­de för att främja edtech-sektorn i landet, bland annat Edtech UK som är en medlems­organisation som arbetar för att främja tillväxt inom edtech-industrin.

De största aktörerna inom edtech i Brasilien är den offentliga sektorn som ansvarar för större delen av utbildningssystemet i landet, ett litet antal internationella företag och cirka 300 startup-bolag med stöd från utländska investerare eller från federala medel som avsatts till innovation. Den största osäkerheten för branschen är hur snabbt den nya tekniken kan införas i landets skolor, hittills har förändringen gått trögt. I maj 2014 tillkännagavs dock ett avtal mellan Amazon och utbildningsministeriet om att digitalisera och distribuera läroböcker till skolor i Brasilien. Digitaliseringen av över 200 skolböcker har inletts och dessa distribueras till hundratusentals lärare i landet digitalt.

I USA gör en elev i genomsnitt 112 obligatoriska prov från sexårs­verksamhet till och med gymnasiet. Edtech för samma årskursspann omsatte 2014 drygt 70 miljarder kronor i USA, där just digitala produkter för examination utgjorde största produktkategorin med drygt 20 miljarder kronor. Vissa hävdar att detta bidrar till en oönskad examineringshets. I en rap­port från 2016 av USA:s utbildningsdepartement framfördes uppmaningen att fokusera på edtech för effektivare lärande snarare än frekvent kunskapsprövning. I USA finns ett antal ledande innovationshubbar för edtech, där de mest framstående finns i Silicon Valley och Boston. I Boston finns LearnLaunch, en grupp organisationer som samtliga fokuserar uteslutande på innovativa, nystartade företag inom edtech. LearnLaunch driver MASSNET (Massachusetts School Network Edtech Testbed), en av sju testbäddar för edtech i USA som ingår i nätverket ”The Learning Assembly”. LearnLaunch har också två accelerator­program för edtechföretag; Boost Program och Breakthrough Program samt anordnar konferenser, utbildningar med mera.

Det finnas ett växande intresse för edtech i omvärlden. Några viktiga delar att plocka upp i förhållande till Sveriges utmaningar är möjlig­heten till ett livslångt lärande som kan förenklas genom utveckling och användning av edtech liksom möjligheten att på ett snabbare sätt ge vissa grupper tillgång till högre utbildning, exempelvis nyanlända individer.

¹http://rautveckling.se/press/#länk till annan webbplats