Publicerad 30 september 2016

Hänt i världen hösten 2016

– Internationella samarbeten för att utveckla hållbara städer

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklings­mönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges till­växt. Underlaget är framtaget av Tillväxt­analys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stock­holm och USA. I rapporteringen ingår också en be­skrivning av utveck­lingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Samarbeten kring hållbara städer blir allt vanligare, både mellan länder och mellan hållbara städer. Vissa samarbeten blir dock mindre lyckade. En orsak till detta är att det finns olika motiv till samarbete mellan städer. Syftet med att engagera sig i internationella samarbet­en, är för redan väl utvecklade städer att öka den egna stadens attraktivitet, eller att främja specifika industrier. Syftet för mindre utvecklade städer är inte minst att få in investerare och därmed pengar utifrån. Chansen att samarbeten blir framgångs­rika är större om dessa syften kan mötas. Detta är troligen ett viktigt skäl till att svenska samarbeten med städer som har ett stort utvecklingsbehov inte alltid har varit särskilt framgångsrikt.

Investerares pengar viktiga i Indien, Kina och Brasilien

Det är svårt att framhålla några indiska städer som föregångare inom hållbarhet. Den in­diska regeringens satsning på Smart City som lanserades år 2014 är tänkt att ändra på detta. Inom programmet ska 100 smarta städer byggas i landet, 25 av dessa är helt nya medan resten handlar om att anpassa redan existerande städer till att bli hållbara. Efter att ha blivit utvalda kan städerna få stöd från staten med upp till 85 miljoner kronor. Tanken är att delstaten där staden byggs ska bidra med lika mycket pengar. Andra länder går också in som investerare. Frankrike har engagerat sig i tre städer. Den franska motsvarigheten till Sida kommer att låna ut 19 miljarder kronor under de kommande tre åren till dessa orter. Tyskland har också pekat ut tre städer och kommer att bidra till finansieringen. I Spanien är det inte landet som gått in i samarbete utan städerna Barcelona, Bilbao och Valladolid som valt att finansiera förstudier åt varsin indisk stad.

Planen är att det ska finnas omkring 200 så kallade ekostäder i Kina. Flera städer deltar därför i internationella samarbeten. Det främsta syftet med det kinesiska intresset är att attrahera infrastruktur­investeringar, gärna i form av ny miljöteknik. Internationellt sam­arbete skapar dessutom möjligheter för markägare och exploatörer att ta ut ett högre pris. Frånvaro av finansiellt stöd har dock medfört att utvecklingen av flera ekostäder avstannat eller fördröjts.

Brasilien och brasilianska städer är framförallt engagerade i utbyte av erfarenheter kring hållbara städer. Det rör sig inte bara om att Brasilien vill lära sig av andra städer utan också om det omvända. Curitiba och dess arbete med kollektivtransporter har varit föredöme för många städer. I Curitiba finns det sedan många år ett intresse från Sverige. Volvo, Saab, Combitech och KTH samarbetar aktivt med staden.

Företagsintressen viktiga för städer i Japan och Sydkorea

Japanska städer och regeringen ser flera skäl till internationalisering. Det kanske viktigaste är att gynna det japanska näringslivet. Företag som Toyota, NEC och Hitachi är ledande inom till exempel miljöan­passade fordon, information och kommunikationsteknik samt avancerad energiteknik. Utan exporten skulle dessa företag ha svårt att klara den globala konkurrensen. Det största intresset riktas mot andra länder i Asien där japanska företag många gånger redan är marknadsledande. Den japanska regeringen ger såväl stöd direkt till städerna som genom att erbjuda gynnsamma lån till köpare av japansk teknik.

Städer som Kitakyushu, Yokohama och Kawasaki arbetar snarast utifrån sina tidigare erfarenheter av att hantera stora miljöproblem. Detta inkluderar intressen från företag som bildades i samband med hanteringen av miljöproblemen. Företag som Samsung har ett starkt intresse av att demonstrera sin teknik i Sydkorea som stöd för marknadsföring globalt och därmed uppmuntras att städer samarbetar internationellt. Den sydkoreanska staten stödjer företagens exportan­strängningar. I juli 2016 besökte exempelvis en stor delegation Peking, i samband med China Smarter Cities International Expo. Sydkorea samarbetar även med en rad utvecklingsländer kring smarta städer.

Staden Seoul har en ambitiös politik för hållbarhet och ett ambitiöst eget program för internationalisering. Seoul ingår i styrgruppen för C40 Cities Climate Leadership Group tillsammans med bland annat New York, London och Stockholm. Seoul deltar också i samarbetet inom nätverket ICLEI (där bland annat Göteborg och Malmö deltar). Borg­mästare Park är ordförande och Seoul stod värd för världs­kongressen år 2015 med drygt 2 500 delegater från 249 städer och mindre orter. I samband med kongressen presenterade Park "Promise of Seoul", där staden bland annat lovar att minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent till år 2030, räknat från 2005 års nivå. Park Won-Soon fick år 2016 Göte­borgspriset för hållbar utveckling. Asien är i fokus för bilateralt samarbete där Seoul vill dela med sig av erfarenheter från en växande ekonomi, och samtidigt gynna sydkoreanska företags export.