Publicerad 02 november 2016

Den svenska bioekonomins utveckling

– Statistik och analys

Den svenska bioekonomin domineras av skogsbruket och de produkter som skapas med skogen som råvara. Inte minst står bioekonomin för en betydande del av svensk export. I denna rapport analyseras hur den svenska bioekonomin har utvecklats under de senaste åren.

Det finns ingen entydig definition av vad som ingår i bioekonomin. Dessutom kräver be­räkningar av bioekonomins storlek att ett antal svåra bedömningar behöver göras. Denna rapport bygger på en första bedömning från SCB och Tillväxtanalys och utgår från de svenska nationalräkenskaperna. Den svenska bioekonomin uppskattas stå för 7,1 procent av Sveriges totala förädlingsvärde[1] och 22,9 procent av den totala varuexporten under år 2014.

Bioekonomin domineras av skogsprodukter

Den svenska bioekonomin domineras av skogsbruket och de produkter som skapas med skogen som råvara. Ungefär två tredjedelar av det totala förädlingsvärdet inom bioeko­nomin år 2014 kommer från den värdekedja som påbörjas med skogsbruket. Det enskilt största förädlingsvärdet produceras inom livsmedelsindustrin.

År 2014 sysselsattes nästan 350 000 personer inom bioekonomin. Den dominerande näringen var jordbruket. Men jordbruket är precis som skogsbruket en näring där deltids­tjänster är vanliga. Detta innebär att det är relativt stor skillnad mellan sysselsättningen och antalet årsarbetskrafter inom dessa näringar.

Byggandet av hus förväntas öka förädlingsvärdet av bioekonomin

Byggande av en- och flerfamiljshus är en av de viktigaste näringarna för det totala värdet av bioekonomin. Det ökande byggandet sedan år 2014 kan därför förväntas visa sig i stati­stiken framöver. Om andelen flerbostadshus i trä skulle öka kommer denna utveckling att bli ännu tydligare.

Exporten hotas av en tuffare konkurrens för massa- och pappersbruken

Det senaste decenniet har efterfrågan på tidningspapper i världen minskat med ungefär en tredjedel. Detta har inte påverkat Sverige särskilt mycket eftersom produktionen inte varit inriktad på tidningspapper. Det råder dock allt tuffare konkurrens kring finare papper och kartong. Flera av tradition stora pappersproducenter såsom Finland och Kanada försöker därför att utveckla nya produkter baserade på skogsråvara till nya marknader. Detta ses som nödvändigt för att denna industri ska kunna ha kvar sin betydelse. I intervjuer har det framkommit indikationer att Sverige inte hänger med i denna utveckling.

Mål för bioekonomin

Politiska mål för bioekonomin kan ha olika syften. En uppdelning kan vara att skilja på mål för expansion på etablerade marknader och mål för expansion på nya marknader. Det senare kommer till exempel inte att märkas i den statistik som visas i denna rapport utan helt andra indikatorer behövs.

Valet av mål kommer att avgöra inriktningen på vilka insatser som är mest ändamåls­enliga. Om en snabb utveckling av bioekonomin ska främjas bör styrmedel riktas mot ökat byggande av trähus. En mer långsiktig utveckling av bioekonomin kommer snarare kräva att nya produkter utvecklas för nya marknader där produkter från bioekonomin idag inte finns eller kan konkurrera. Detta är en utveckling som är tydligare i till exempel Kanada och Japan. I båda dessa länder finns det ett tätt samarbete mellan näringslivet och staten för att utveckla nya material baserade på skogsråvara.

Tillväxtanalys föreslår

Statens roll i utvecklingen av bioekonomin:

  • Att genomföra en strukturerad analys av utmaningarna inom den svenska bioekonomin och identifiera vilka typer av styrmedel som behövs för att hantera dessa.
  • Att vara tydlig med prioritering inom bioekonomiområdet och därmed sänka mark­nads­risken.
  • Att stimulera utbyte och samarbete mellan företag, universitet, forskningsinstitut och andra intressenter inom bioekonomiområdet och angränsande områden där nya mark­nader kan skapas. Detta är en åtgärd som genomförts i Kanada och Finland och som skapat förutsättningar för andra satsningar.
  • Att utvärdera och utveckla styrmedel samt att införa nya vid behov. Ett viktigt styr­medel för att skapa nya marknader för produkter från bioekonomin är grön upp­handling.

Mål för bioekonomin och uppföljning:

  • SCB och Tillväxtanalys bör få i uppdrag att utveckla statistiken med bland annat en analys av input och output. En sådan analys möjliggör att bioekonomins produktion av förädlingsvärden kan följas längre i värdekedjan och att bioekonomins effekt på utsläpp av växthusgaser kan analyseras. SCB:s roll är att ta fram statistiken medan Tillväxtanalys ska analysera denna samt göra en analys av hur värdekedjan kring skogsbruket kan stärkas.

Utveckla indikatorer för nya marknader. En expansion av bioekonomin på nya mark­nader kommer inte att kunna följas med officiell statistik. Tillväxtanalys bör därför få i uppgift att tillsammans med SCB ta fram indikatorer och verktyg för att kunna följa utvecklingen på nya marknader.

[1] Förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet, det vill säga företagets bidrag till bruttonationalprodukten (BNP).