Publicerad 10 november 2016

En klimatneutral cementindustri

– koldioxidavskiljning och lagring i Sverige?

Att skapa en klimatneutral cementindustri är en av de största utmaningarna i utvecklingen av det svenska samhället, där riksdagens mål är att utsläppen av växthusgaser ska vara nära noll år 2045. Syftet med denna rapport är att skapa förutsättningar för bra prioriteringar mellan olika lösningar, för att minska basindustrins utsläpp av växthusgaser till noll.

Troligen kommer detta att kräva särskilda metoder inom cement­industrin, såsom kol­dioxidavskiljning och lagring (CCS) alternativt användning av koldioxiden efter avskilj­ningen (CCU).

Cementindustrin står idag för ungefär fem procent av Sveriges totala utsläpp av växthus­gaser. Dessa utsläpp uppstår framförallt i kalcineringsreaktionen när kalksten bränns till bränd kalk. Detta innebär att ett skifte till alternativa bränslen i den kemiska processen inte kommer att leda till en klimatneutral cementindustri.

CCS och CCU är lösningar som innebär stora risker, både tekniskt och marknadsmässigt. Det är framförallt länder som har stora gasintressen såsom Norge, Nederländerna, Japan och delstater i USA som ligger långt fram i användningen av dessa metoder. En hantering av koldioxid innebär för dessa länder att de kan utveckla redan existerande värdekedjor kring gas såsom industrier för transport och förvätskning av gas. I dessa länder är dessutom ofta de institutionella förutsättningarna bättre än i Sverige, eftersom staten har större kun­skap om gas samt att regelverken är mer anpassade till gasintressen.

I Sverige finns det fyra tydliga institutionella hinder.

  1. Det är en otydlig ansvarsfördelning mellan stat och företag när det gäller transport och lagring av koldioxid.
  2. Systemet med utsläppsrätter har för låga priser för att det ska bli lönsamt att investera i koldioxidavskiljning.
  3. EU:s direktiv skapar inte incitament för koldioxidlagring från biologiska källor vilket skulle kunna vara intressant för en skogsnation som Sverige.
  4. Det finns en osäkerhet kring den legala rätten inom EU att ge teknikspecifikt stöd.

Branschen anser dock att det största hindret för CCS i Sverige är den svaga offentliga legi­timiteten. För att kunna hantera de risker som en utveckling av CCS innebär behövs en tydlig politisk riktning.

Sammantaget kan det konstateras att det finns bättre förutsättningar för CCS i andra länder. Det kan därför vara strategiskt att Sverige stödjer projekt av CCS till cementindustrin i dessa länder istället för i Sverige. Sverige skulle till exempel kunna engagera sig i forsk­ningsprogrammet CLIMIT i Norge som är öppen för internationella satsningar.

En politisk prioritering av CCS för cementindustrin behöver också beakta att nya material från skogsråvara förväntas kunna bli en allt större konkurrent till cement som råvara i byggindustrin. Produktions­kostnaden för cement kommer sannolikt att öka med åtminstone 30 procent om CCS används. Detta kommer att stärka biomaterialens konkurrenskraft. För en skognation som Sverige kan det vara strategiskt att prioritera utvecklingen av biobaserade material som alternativ till cement istället för CCS.