Publicerad 11 november 2016

Utsikter för svensk innovation i Kinas äldrevård

Antalet medborgare i Kina över 60 års ålder kommer att öka från cirka 200 miljoner år 2014 till uppemot 500 miljoner år 2050. Tillväxtanalys har analyserat trender kopplade till den åldrande befolkningen och hur landets begränsade beredskap inom äldrevården kan skapa möjligheter för svenska företag att introducera innovativa produkter och tjänster.

Den här rapporten syftar till att beskriva trender kopplade till åldrande i Kina samt identifiera vilka möjligheter som finns för svenska aktörer att leverera tjänster, produkter och lösningar inom äldreomsorgen i landet. Antalet medborgare i Kina över 60 års ålder kommer att öka från cirka 200 miljoner år 2014 till uppemot 500 miljoner år 2050. Samtidigt har landet begränsad beredskap att hantera de problem som denna demografiska trend för med sig. En central fråga är hur äldreom­sorgen ska utformas för att säkra en trygg och hälsosam ålderdom de kommande årtiondena.

Utländska investeringar uppmuntras

Äldrevård är en av få sektorer i landet där utländska investeringar uppmuntras och kunskapsöverföring ses som ett sätt att påskynda etableringen av nya, redan beprövade, system. I takt med att behovet av äldreomsorg växer i Kina ökar efterfrågan på flera typer av tjänster och produkter. Utländska företag lär dock inte kunna konkurrera i alla produkt- och tjänstesegment. Många av de utländska företag som fram till nu etablerat sig i Kina har siktat in sig på äldre med hög inkomst. Det gäller utländska företag som levererar avancerade, kundanpassade varor samt företag som driver exklusiva äldre­boenden. Dessa marknader förväntas växa kraftigt de kommande åren.

Utmaningen – att utveckla affärsmodeller med skandinavisk ”mind set”

Det finns samtidigt ett glapp mellan den marknad som är tillgänglig för utländska företag och det växande behovet av vård och omsorg för medel- och låginkomsttagare. Att utveckla affärsmodeller riktade mot den större grupp äldre med lägre betalningsförmåga är en stor utmaning. Tidigare erfarenheter signalerar att det kan vara möjligt att använda ett skandinaviskt ”mind set” för äldrevård för att på så sätt skapa omsorg med hög kvalitet till rimligt pris. Flera inhemska företag har etablerat lågkostnadsmodeller för hemtjänst, där efterfrågan tros vara enorm – det är dock oklart om utländska företag kommer att ha tillträde till den marknaden. Andra produkter som efterfrågas är produkter som kan användas i rehabilitering eller i förebyggande syfte inom primärvården samt digitala produkter som exempelvis kan användas inom hemtjänsten.

Det kan även finnas utrymme för samarbete som syftar till kompetens­överföring och kunskapsutveckling. Det kan gälla utbildning av vård­personal, exempelvis kopplat till behandling av psykisk sjukdom. Det kan även gälla forskningssamarbete, exempelvis finns stort intresse av att arbeta med stordataanalys för att bättre förstå utveckling av kroniska sjukdomar eller resultat av förebyggande åtgärder. Policy­samarbete efterfrågas inom utveckling av standarder och utvärderings­system, samt i relation till satsningar för att skapa samhällssystem bättre anpassade till äldre.

De utmaningar Kina står inför liknar på många sätt den utveckling vi ser i Sverige och i många andra länder. Det finns goda skäl att lära av varandras framgångar och misstag. Kina måste göra kunskaps­språng för att säkra att policyutveckling och marknad hinner i kapp den skenande demografiska förändringen.