Anställningsbeslut

På denna sida publicerar vi information om beslutade anställningar. Besluten annonseras även på Tillväxtanalys officiella anslagstavla i Östersund.

Hur man överklagar ett beslut

Den som vill överklaga beslut om anställning skall skriva till: Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund.

Beskriv i brevet vilket beslut det gäller (ange diarienummer) samt vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtanalys måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om anställningsbeslut lämnades på Tillväxtanalys hemsida och på anslagstavlor, annars kan överklagandet inte prövas.

Tillväxtanalys sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON) för prövning.