Innovation och grön omställning

Avdelningen gör analyser och utvärderingar för att förstå statens roll och insatser för att främja näringslivets innovationsverksamhet och innovationsprocessens alla faser.

Avdelningen arbetar även med frågor som rör näringslivets gröna omställning. Här följer avdelningen upp och analyserar näringslivets miljöarbete och hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling.

Dessutom har avdelningen ett särskilt ansvar för att ett miljöperspektiv integreras i Tillväxtanalys arbete som helhet.

Här kan du se aktuella projekt inom avdelningens studieområden: