Verksamhetsstöd

Avdelningen stödjer verksamheten så att myndigheten effektivt svarar upp mot regeringens uppdrag. I avdel­ningens uppgifter ingår också att ansvara för att verksamheten bedrivs författnings­enligt, effektivt och i samklang med statens förvaltnings­poli­tiska mål.

Detta innebär att avdelningen ger verksamheten stöd inom områden som kompetensför­sörjning, arbetsmiljö och personalfrågor, ekonomistyrning och redovisning, IT och telefoni, lokalförsörj­ning, upphandling, juridik samt planering och uppföljning.