Regeringsuppdrag

Här hittar du information om regeringsuppdrag inom ramen för Tillväxtanalys regleringsbrev såväl som särskilda uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna i sin helhet finns på:
Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Pågående uppdrag

Beskrivning:
Tillväxtanalys ska bland annat göra en översikt av hur företagsftämjandet är organiserat och klargöra hur många stöd och bidrag som förekommer, vilka aktörer som lämnar dessa och vilka kategorier av stöd och bidrag som finns. Därefter ska myndigheten analysera hur de olika statliga stöden samverkar med varandra och med generella företagsstöd, exempelvis skattesubventioner.

Tillväxtanalys ska ge förslag på hur den statliga finansieringen på en övergripande nivå och sammantaget kan vara utformad så att olika stöd och bidrag kompletterar varandra och används så effektivt som möjligt.

Syftet är att skapa en bättre överblick över det företagsfrämjande systemet och stärka förutsättningarna för mer systematiska utvärderingar. Genom en bättre överblick och systematik minskar även risken för felaktiga utbetalningar.

Datum för beslut om uppdrag:
2024-06-13

Avrapporteras senast:
Slutredovisning 2026-01-16,
Delredovisning med preliminära underlag 17 januari 2025.


Beskrivning:
Tillväxtanalys ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2020 (N2020/02141), redovisa det fortsatta arbetet med att utveckla jämställdhetsintegrering för åren 2023 - 2026 i syfte att bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10).

Datum för beslut om uppdrag:
2020-09-03

Avrapporteras senast:

Vår verksamhet och Årsredovisning 2023

Diarenummer:
2020/174


Samverkansuppdrag

Beskrivning:
Konjunkturinstitutet har fått regeringens uppdrag att beräkna effekter av prishöjningar med anledning av införandet av EU:s nya system för utsläppshandel för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2). Beräkningarna ska utgöra ett underlag till den sociala klimatplan som regeringen ska lämna till Europeiska kommissionen senast den 30 juni 2025.

Tillväxtanalys, Statens energimyndighet och Trafikanalys ska bistå i arbetet med underlag inom respektive myndighets ansvarsområde.

Datum för beslut om uppdrag:
2024-06-27

Avrapporteras senast:
2024-10-31

Diarenummer:
2024/160


Beskrivning:
Regeringen har gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att, med stöd av Tillväxtanalys, Brottsförebyggande rådet, Kommerskollegium, Socialstyrelsen och Statens skolverk, beräkna och bedöma de samhällsekonomiska och offentligfinansiella nettoeffekterna av migrationen till Sverige under modern tid.

Datum för beslut om uppdrag:
2024-06-27

Avrapporteras senast:
2025-06-05

Diarenummer:
2024/156


Beskrivning:
Vinnova har fått regeringens uppdrag att etablera och koordinera en struktur för bättre samordning av det offentliga stödet till unga innovativa företag, så kallade startups och scaleups. Genomförandet ska se i samråd med Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Energimyndigheten, ALMI och Business Sweden.

Datum för beslut om uppdrag:
2020-09-03

Avrapporteras senast:
2027-08-30

Diarenummer:
2020/174


Beskrivning:
Uppdraget är tilldelat Tillväxtverket. Tillväxtanalys ska tillsammans med en rad andra myndigheter utbyta erfarenheter och kunskap och skall utgå från respektive uppgifter och uppdrag.

Datum för beslut om uppdrag:
2022-06-30

Avrapporteras senast:
Löpande

Diarenummer:
2022/120


Beskrivning:
Tillväxtanalys ska tillsammans med andra myndigheter och organisationer företräda i övervakningskommittén för Europeiska regionala utvecklingsfonden under programperioden 2021-2027.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet.

Datum för beslut om uppdrag:
2022-06-07

Avrapporteras senast:
Löpande under programperioden.

Diarenummer:
2022/161


Avslutade uppdrag

Beskrivning: Tillväxtanalys ska genomföra en förstudie som omfattar en inventering av näringspolitiska insatser riktade till företag samt vilka aktörer som ansvarar för insatserna.

Tillväxtanalys ska även ge förslag på hur data för insatserna på en övergripande nivå kan sammanställas på ett så effektivt sätt som möjligt samt kategoriseras och förvaltas.

Syftet är att förbättra möjligheterna att systematiskt följa upp och utvärdera tilldelningen och effekterna av statliga stöd och bidrag från det offentliga till företag. Insatser som genomförs inom utgiftsområde 24 Näringsliv är i fokus men principerna bör i så stor utsträckning som möjligt vara tillämpbara även för insatser riktade till företag inom andra utgiftsområden. I genomförandet av uppdraget ska Tillväxtanalys inhämta synpunkter från relevanta aktörer.

Datum för beslut om uppdrag:
2023-07-07

Avrapporterad:
2024-03-29
Rapport: Samlad uppföljning och utvärdering av det företagsfrämjande systemet

Diarenummer:
2024/74


Beskrivning: Tillväxtanalys ska analysera effekterna för svenskt näringsliv på kort och medellång sikt som följer av de störningar och chocker på marknaderna som kan uppstå. Analysen ska omfatta handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser. Vi ska även belysa samhällsekonomiska konsekvenser i stort.

Sveriges åtgärder mot Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina spänner över tre områden: Sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka Sverige.

Uppdraget syftar till att ge regeringen ett viktigt beslutsunderlag för arbetet med att föreslå åtgärder för att stärka Sverige, svensk ekonomi och svenskt näringsliv.

Redovisning ska ske löpande till Regeringskansliet beroende på utvecklingen i omvärlden.

Datum för beslut om uppdrag:
2022-03-10

Avrapportering: Analys av Ukrainakrigets effekter på svenskt näringsliv

Diarenummer:
2022/52


Beskrivning:
Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika branscher, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import.

Datum för beslut om uppdrag:
2021-10-20

Avrapporterat:

Förutsättningar för alternativ cementförsörjning i Sverige

Diarenummer:
2021/181


Beskrivning: Tillväxtanalys ska med stöd av Naturvårdsverket, Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Statens jordbruksverk (Jordbruksverket), Boverket och Skogsstyrelsen ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning. 

Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Redovisningen av uppdraget ska utgöra en del av underlaget till nästa klimatpolitiska handlingsplan enligt 5 § andra stycket 8 klimatlagen (2017:720) och omfatta åtgärder som bör genomföras under perioden 2023-2026.

Datum för beslut om uppdrag:
2021-03-24

Avrapporterat
Näringslivets klimatomställning - underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen

Diarenummer:
2021/54


Beskrivning: Tillväxtanalys ska kartlägga vilka insatser inom utgiftsområde 24 Näringsliv för åren 2018 och 2019 som är företagsfrämjande.

Insatserna ska delas in i primärt och sekundärt företagsfrämjande. Primärt företagsfrämjande definieras som insatser med det prrimära syftet att stärka den svenska konkurrenskraften och underlätta möjligheterna att starta och driva företag i Sverige. Insatserna klassificeras på följande sätt:

  • Direkta stöd till företag, exempelvis utbetalning av bidrag eller motsvarande som företagscheckar, lån och skattesubventioner.
  • Indirekta stöd till företag, exempelvis rådgivning, nätverksskapande och informationstjänster.

Datum för beslut om uppdrag:
2021-03-18

Avrapporterad:
2021-09-15
Rapport: Företagsfrämjande under utgiftsområde 24 (pdf) Pdf, 592.9 kB.
Matris: Frågeformulär angående företagsfrämjande (Excel) Excel, 31.5 kB.

Diarenummer:
2021/48


Beskrivning:
Under 2020 har ett antal åtgärder riktade till näringslivet genomförts med anledning av pandemin. Tillväxtanalys får i uppdrag att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av stödens sammanlagda effekter på företagen.

Datum för beslut om uppdrag:
2020-12-10

Avrapporterat:

Uppföljning av coronastöd till näringslivet

Diarenummer:
2021/5


Beskrivning:
Tillväxtverket ska samverka med Tillväxtanalys för att skapa goda möjligheter till utvärdering och lärande från genomförandet.

Avrapporterat:
Redovisas av Energimyndigheten. Årlig delrapp. 31 mars 2019, 2020. Slutrapport 31 mars 2022.

Genomförandet av Smart City Sweden

Diarenummer:
2018/067


Beskrivning:
Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utföra en förhandsutvärdering (ex anteutvärdering) av förslag till operativa program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Datum för beslut om uppdrag:
2020-10-01

Avrapporterat

Förhandsutvärdering av förslag till regionalfondsprogram

Diarenummer:
2013/065

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev