Publicerad 15 januari 2015

Jämställdhetsintegrering

Tillväxtanalys ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten, exempelvis utvärderingar av företagsstöd, ska bidra till att nå de jämställdhets­politiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016–2018.

Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regerings­kansliet (Näringsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisningPDF den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015–2017 beskrivs och analyseras.