Publicerad 22 augusti 2017

Uppdrag om metoder och modeller för utvärderingar och analyser av statliga insatser        

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att lämna förslag på hur tillämpningen av metoder och modeller för analyser och utvärderingar av offentliga insatser för hållbar tillväxt, strukturomvandling och ekonomisk förnyelse, på såväl nationell som regional och lokal nivå, kan utvecklas.

Förslagen bör möjliggöra att kort- och långsiktiga effekter samt direkta effekter och spridningseffekter i ekonomin täcks in bättre än i dag. I syfte att förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av insatser ingår också i uppdraget att ta fram förslag på riktlinjer eller andra former av stöd till myndigheter för att formulera uppföljningsbara och mätbara mål. I uppdraget ingår också att lämna förslag på hur offentliga insatser kan utformas så att möjligheterna till utvärdering förbättras.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 1 december 2017 och slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2018.