Publicerad 19 mars 2018

Analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhets­märkning av metaller och mineral

Regeringen uppdrar åt Tillväxtanalys att i analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning för metaller och mineral.

Tillväxtanalys ska analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning av metaller och mineral, så som exempelvis standardisering, certifiering och märkning, samt beskriva för- och nackdelar med olika alternativ. Tillväxtanalys ska särskilt beakta de möjligheter som nya tekniska lösningar, så som till exempel blockkedjeteknik, ger för att kunna säkerställa spårbarhet.

Tillväxtanalys ska vidare analysera hur insatser kan vidtas för att stimulera en efterfrågan på hållbara råvaror och produkter som innehåller hållbart producerade metaller och mineral, inklusive stål med mycket låga växthusgasutsläpp, på internationella marknader. Tillväxtanalys ska analysera hur staten kan skapa förutsättningar för att underlätta och stimulera utvecklingen av frivilliga, marknadsdrivna initiativ som kan genomföras på internationell nivå. Tillväxtanalys ska, i de fall så är relevant, bedöma kostnader för staten för de insatser som analyseras.

En redovisning av uppdraget och av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 6 februari 2019.