Så styrs verksamheten

Regeringen sätter ramarna för vår verksamhet genom instruktion, årliga regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag.

Sedan 2017 har Tillväxtanalys regeringsuppdrag begränsats. Det är istället upp till oss att presentera förslag på prioriterade frågeställningar att analysera och utvärdera de närmsta tre åren. Förslagen sammanställs i en analys- och utvärderingsplan som regeringen fattar beslut om.

Långsiktigt perspektiv

Ett treårigt perspektiv gör det möjligt att genomarbetade analyser och att göra utvärderingar av komplexa frågeställningar. Vår verksamhetsstrategi pekar ut riktningen för hur vi ska nå våra mål. Verksamheten leds av generaldirektören som är även ordförande i det vetenskapliga rådet. Syftet med rådet är att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet. Regeringen utser rådsrepresentanterna.

Vägledande principer

Utgångspunkten för den kunskap vi producerar är våra vägledande principer.

Kvalitet

Vi tar fram kunskap som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför ser vi till att våra medarbetare har god sak-, metod- och omvärldskunskap inom de områden vi studerar och att vi samverkar med forskare och praktiker. Vi har processer för att kvalitetssäkra kunskapen innan den publiceras. Vårt vetenskapliga råd förstärker oss i frågor om metod och kvalitet.

Relevans

Vi bygger kunskap inom de områden som är de mest centrala för en aktuell och effektiv tillväxtpolitik. Vi strävar efter att presentera kunskapen på ett sätt som är begripligt och tillgängligt för våra användare.

Integritet

Vi bygger kunskap på saklighet och opartiskhet. Det betyder till exempel att vi uppmärksammar eventuella intresse- eller målkonflikter. Det betyder också att vi har transparenta processer för hur vi arbetar fram kunskapen, till exempel i arbetet med vår analys- och utvärderingsplan.

Styrdokument

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev