به اداره تحلیل رشد Tillväxtanalysخوش آمدید

اداره‌ای برای ارزیابی و تحلیل سیاست رشد

اداره تحلیل رشد یک اداره دولتی و جزئی از زیر مجموعه وزارت صنایع Näringsdepartementetاست. این اداره از سوی دولت مأموریت دارد تا سیاست رشد سوئد را تحلیل و ارزیابی کند. هدف کلی آنست که توان رقابت سوئد را تقویت کرد و شرایط آفریدن فرصت‌های شغلی بیشتری را در شرکت‌های رو به رشد در همه بخش‌های کشور فراهم کرد.

کار ما ارزیابی، تحلیل و تهیه آمار در یک دورنمای گسترده سوئدی و بین المللی است. کار ما مبتنی است بر دانش و تجارب

آزموده شده. دانش ما بایستی مبنائی باشد برای موضعگیری‌های سیاسی دولت و پارلمان سوئد. همکاران ما دارای دانش و

صلاحیت در زمینه سیاست رشد در عرصه‌های گوناگون هستند. ما در عین حال با دیگر اداره‌های دولتی نیز همکاری می‌کنیم

و کارشناسانی خارج از این اداره را نیز به کار می‌گیریم تا بتوانیم به بهترین نتایج ممکن دست بیابیم. فعالیت ما مستلزم

همکاری بسیار نزدیک با دبیرخانه هیئت دولت است 

مأموریت ما

هدف این اداره فراهم کردن زیربنای علمی برای اتخاذ تصمیم پیرامون یک سیاست موفقیت آمیز رشد و ترغیب ایجاد مناسبات

بین المللی است. اداره تحلیل رشد اداره‌ای است که ارزیابی‌ها٬ تحلیل‌ها٬ بررسی و پیگیری اوضاع جهانی و همچنین عوامل

ترغیب کننده و بهبود دهنده سیاست رشد را در اختیار دولت می‌نهد

مأموریت این اداره را می‌توان به عرصه‌های اولویتی زیر تقسیم کرد

خدمات، نوآوری‌های خدماتی و سامانه کارآمد نوآوری.

دفتر برون مرزی برای بهره براری از امکانات جهانی شدن

اقدامات تکمیلی برای تأمین سرمایه و مشاوره دهی

نقش و اهمیت بعد سرزمینی برای بهبود شرایط رشد در سراسر سوئد

آمار و بانک‌های اطلاعاتی برای ایجاد یک دید همه جانبه و کارآمد

سیاست رشد برای توسعه پایدار

سه بخش: نوآوری و دیدارگاه‌های بین المللی٬ شرکتداری و صنایع و نیز در دسترس بودن و رشد منطقه‌ای٬ دارای مسئولیت در زمینه

بخش‌های گوناگون مأموریت این اداره را تشکیل می‌دهند و برای نیل به بهترین نتیجه با هم همکاری می‌کنند

اداره تحلیل رشد دارای یک سازمان جهانگسترده با ۶۰ کارمند است. دفتر مرکزی این اداره در شهر اوسترشوند قرار دارد و در شهرهای

استکهلم٬ برازیلیا٬ دهلی نو٬ پکن٬ توکیو و واشنگتن دی سی فعالیت دارد. مدیر کل این اداره دان یلمارشون  Jan Cedervärn نام