2012-10-23

Diskussioner om satsningar kring de naturveten­skapliga ämnena i USA

I diskussionen om satsningar på STEM - ”Science, Technology, Engineering and Math”- i anslutning till budgetdiskussionerna för 2011 och även 2012, så har regeringen gång efter annan tryckt på vikten av såväl utbildningssystemet generellt som vikten av satsningar på STEM-ämnena. I budgetförslaget för 2012 är 3,4 miljarder USD avsatt för STEM, varav 100 miljoner USD till satsningar på lärarkompetens specifikt. Detta är en neddragning från 2010 där nivån låg på 3,65 miljarder USD.

OSTP och Utbildningsdepartementet har uppskattat att det behövs 100 000 nya lärare inom STEM-ämnena kommande decennium.

Utbildningsdepartementet har stöttat flertalet delstater med tillskott av pengar för att de ska kunna behålla lärare, vidareutbilda lärare och även anställa nya lärare med kompetens inom STEM. Satsningarna inom STEM avser inte bara grundskolan, utan även högre upp i utbildningshierarkin, men de största satsningarna avser K-12. Till detta föreslås en DARPA-satsning, men nu inom utbildnings­området – och då under beteckningen ARPA-ED. Detta för att driva utveckling av nya tekniska lösningar som förbättrar och effektiviserar i undervisningen. Här vill man satsa 90 miljoner USD.