2012-10-23

Omvärldsrapporter juli-september – Innovationspolitiska områden

Tillväxtanalys har sedan januari 2011 haft ett stående uppdrag från Näringsdeparte­mentet att kvartalsvis komma in med korta omvärldsrapporter där händelser, trender och utvecklingsmönster på och i strategiska marknader och länder lyfts fram i översiktlig form.

Underlagen är framtagna av Tillväxtanalys kontor i USA, Kina, Indien, Japan, Brasilien, och Stockholm. Syftet med omvärldsrapporteringen är att Tillväxtanalys ska belysa aktuella frågor.

Redovisningen är indelad områdesvis och kan laddas ner på följande länkar: