2013-05-28

Tillväxtanalys och Chalmers energiseminarium i Washington D.C.

Den 24 maj genomförde Tillväxtanalys Washingtonkontor tillsammans med
Chalmers Tekniska Högskola ett seminarium om energifrågor i House of
Sweden, med utgångspunkt i de utmaningar och möjligheter som ges av fallande kostnader för förnybar energi och naturgas. Seminariet genomfördes i anslutning till Chalmers Alumnidagar i Washington D.C. oc drog sammanlagt ca 90 deltagare, varav ett drygt femtiotal från Chalmers amerikanska alumnförening.

Efter inledningar av Rolf Höijer och Ola Göransson vid Tillväxtanalys Washingtonkontor och Chalmers rektor Karin Markides presenterade Tomas Kåberger en allmän överblick över energipriser och investeringar i framförallt solenergi och vindkraft i olika regioner samt Chalmers arbete med industrisamverkan. Kåberger lyfte fram Kina som världens största investerare i absoluta tal i vind och snart också solenergi, medan Sverige och i viss mån USA ligger långt fram räknat per capita.

Sarah Ladislaw som arbetar med energifrågor hos tankesmedjan Center for Strategic and International Studies, CSIS, i Washington poängterade inledningsvis det faktum att CSIS, som skapades under kalla kriget med syfte att analysera och påverka försvarsstrategiska frågeställningar sedan några år driver ett energiprogram – energi är i högsta grad en strategisk fråga. Ladislaw menade dock att olika frågor under korta epoker dominerat energidebatten och kopplingarna till säkerhetsfrågor– om än kanske inte de faktiska förändringarna på energimarknaderna – för att sedan tas över av nästa ”modefråga”. Det gäller exempelvis peak oil-diskussionen för några år sedan och i viss mån diskussionen kring skiffergas som är aktuell nu, och som medför att CSIS är överöst av förfrågningar om den långsiktiga och strategiska betydelsen av ökande gasproduktion i USA i relation till exempelvis Ryssland och Mellanöstern. Samtidigt menade hon ändå att skiffergasen verkligen är en ”game changer” för den amerikanska energibranschen, som förändrat mycket i grunden.

Jeffrey Logan, marknadsanalytiker vid National Renewable Energy Laboratory, NREL, i Golden, Colorado redogjorde för jämförande analyser av prisbilden för vindel respektive el från naturgas, där det bland annat framgick att vind var ordentligt beroende av det nationella skattestödet för att vara konkurrenskraftig, men att investerare samtidigt väger samman många olika parametrar. Logan redovisade också analyser av hur förnybar energi och gas skiljer sig åt vad gäller riskprofil och marknadsförutsättningar, och menade att det finns stora förutsättningar för en bättre samverkan mellan energislagen och att systemoptimering kan uppnås genom bland annat bättre koordinering av marknaderna.

Tony Greszler, ansvarig för regeringskontakter vid Volvo AB i USA presenterade Volvos arbete med utveckling och test av alternativ till diesel för framtidens drivlinor i tunga och lätta transportfordon. Volvo prövar en rad olika energi- och motoralternativ, som ligger olika långt fram i utvecklingen. Några av de resultat som lyftes fram var bland annat att naturgas, som av många ses som ett naturligt steg framåt, inte självklart ger mindre utsläpp av växthusgaser än dieselmotorn, vilket beror bland annat på lägre energieffektivitet i gasmotorn och risk för metanutsläpp. Volvo angav ett spann från avsevärt sämre än dagens dieslar till 15% bättre, det senare dock kraftigt betingat av bättre teknik för att förhindra metanutsläpp. Det alternativ som Volvo för fram som överlägset vad gäller energieffektivitet och utsläpp på medellång sikt är dimetyleter, DME, som ju testas av ett tiotal lastbilar genom förnybar produktion i en svartlutanläggning i Sverige. DME kan också produceras fossilt av naturgas och skulle enligt Volvo kunna utgöra en brygga till förnybar energi. Fordonsbränslemarknaden är dock, bland många andra faktorer, fast i en höna och ägget-situation: utan nya motorer, ingen avsättning för nytt bränsle, och utan tillgång till tankinfrastruktur och tillräcklig mängd bränsle satsar inte lastbilskunderna på alternativa drivlinor. Volvos bedömning är att diesel kommer att vara dominerande decennier framåt.

Samuel di Renzo, chef för förnybar energi inom SKF USA, presenterade utvecklingen på vindkraftmarknaden utifrån företagets perspektiv, med bland annat en snabbt växande marknad men fluktuerande marknad, stark kostnadspress (delvis till följd av överetablering) och en stark innovationstakt, exemplifierat av den nya tekniken med direktdrivna generatorer där ett stort kullager ersätter tidigare vindsnurrors mångfald av sådana.

I diskussionen som avslutade seminariet utvecklades flera av resonemangen, men flera frågor från publiken handlade också om de generella förutsättningarna för att bedriva en aktiv energi- och miljöpolitik i USA. På en avslutande fråga där paneldeltagarna ombads spekulera om vid vilken tidpunkt USA kommer att införa en omfattande klimatpolitik/koldioxidskatt eller en nationell energipolitik gick svaren ordentligt isär, med alltifrån precisa bedömningar, såsom tidigast om åtta år (och då mest sannolikt under en republikansk president), till det krassa konstaterandet att USA redan sedan länge har en energipolitik – att säkra ordentlig tillgång till billig energi.