2013-06-17

Indiens industri efterlyser ökade incitament för sol- och vindkraftsutbyggnad samtidigt förbereds start av ett nytt kärnkraftverk

Den indiska industrisammanslutningen Indian Wind Power Association (IWPA) uppmanar regeringen att återinföra de tidigare incitamenten, generation based incentives (GBI) och accelerated depreciation (AD), för att uppmuntra en utbyggnad av vindkraften.[1] Enligt IWPA har vindkraftsproduktionen minskat med 1500 mega-watt (MW) det senaste räkenskapsåret, pga. regeringens slopade incitament.

Vindkraften utgör samtidigt landets billigaste energislag och den nuvarande kapaciteten uppgår till 19 000 MW. Med GBI gavs ett ekonomiskt stöd på 50 paise (1 rupee = 100 paise = 13 öre) för varje enhet elektricitet som matades in i kraftledningssystemet. Stödet gavs minst fyra år och som längst under 10 år, med ett tak på maximalt INR 6 200 000 (SEK 806 000) per MW. AD innebar att företag fick skriva ner värdet på sina tillgångar med 80 procent det första året, och därefter med 10 procent per år till dess att tillgångarnas livslängd gått ut. Enligt IWPA är det ansvariga ministeriets, Ministry of New and Renewable Energy, egna bedömningar att de slopade incitamenten medfört en minskning med 1500 MW av vindkraftproduktion.

Samtidigt har industrisammanslutningen Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) vänt sig till regeringen med förslag om hur finansieringskostnaderna kan minskas för solenergisatsningar som är tänkta att genomföras med stöd av landets s.k. National Clean Energy Fund (NCEF).[2] FICCI efterfrågar nya finansieringsmekanismer som dels skulle göra processen att erhålla ekonomiskt stöd för solenergiprojekt lättare, samtidigt som de finansieringskostnader och risker som uppstår för låntagare och långivare skulle komma att hanteras på ett nytt sätt jämfört med dagens rådande system.

Mot bakgrund av att finansieringskostnaderna (räntan på lån, samt kostnader för valutasäkringar vid lån från utlandet) är avsevärt högre i Indien jämfört med länder som t.ex. Tyskland och Kina har den indiska regeringen beslutat att förlänga en räntesubvention som utbetalas från NCEF för lån avseende projekt inom förnyelsebar energi, något FICCI välkomnat. FICCI vill dock att själva godkännandeprocessen för utbetalningar från NCEF förenklas så att det inte, som idag, krävs en serie godkännanden från olika myndigheter innan utbetalning kan ske. FICCI föreslår även att räntesubventioner betalas direkt till långivaren, och inte till låntagaren. På så vis minskar risken för långivaren. FICCI vill även att de kostnader för t.ex. valutasäkring som uppstår vid lån från utlandet ska kunna mildras med stöd från NCEF.

Med ovanstående i beaktande är det värt att uppmärksamma rapporten ”Moving Ahead with Renewables: Leaders and Laggards” upprättad av Greenpeace, i samarbete med Infraline Energy. I rapporten hävdas att 22 av Indiens 29 delstater missat de uppställda målen för RPO (Renewable Purchase Obligation).[3] RPO innebär att en viss mängd av den energi som konsumeras måste komma från förnyelsebara energikällor. New Delhi anses vara sämst med praktiskt taget ingen elektricitet genererad från förnyelsebara energikällor. Delstaterna Maharashtra, Punjab, Andhra Pradesh och Madhya Pradesh ligger även de i botten. Delstaterna Tamil Nadu, Karnataka, Meghalaya, Nagaland och Uttarakhand placerar sig i topp när det gäller att leva upp till de uppställda målen om RPO. I Indiens National Action Plan on Climate Change (NAPCC) bestämdes det 2008 att fem procent av den elektricitet som konsumerades skulle komma från förnyelsebara energikällor. Denna andel skulle sedan ökas med en procentenhet varje år för att nå målet att 15 procent av den elektricitet som konsumeras år 2020 ska komma från förnyelsebara energikällor. I den nu presenterade rapporten konstateras dock att delstaternas egna RPO-mål skiljer sig högst väsentligt, från 0,05 procent till 10,2 procent av konsumerad energi. I rapporten föreslås att rika delstater ska gå i täten för att utveckla infrastrukturen för förnyelsebar energi, samtidigt som det bör upprättas ett obligatoriskt regelverk som delstaterna har att följa vad gäller kraven om RPO.

Noterbart i sammanhanget är även att Tyskland åtagit sig att under en sexårsperiod ge lån till Indien uppgående till sammanlagt EUR en miljard (SEK 8,5 miljarder) för satsningar på förnyelsebar energi. I samband med premiärminister Singhs besök i Berlin i april framkom att lånen är tänkta att användas för att just bygga ut och höja kapaciteten inom Indiens kraftledningsnät att kunna mata ut elektricitet som genererats från förnyelsebara energikällor.

Samtidigt som intressegrupper verkar för ökade incitament för förnyelsebar energi pågår förberedelserna för att ta i bruk ett nytt kärnkraftverk. Indiens Högsta domstol avfärdade nyligen en stämningsansökan som syftade till att stoppa uppstarten av det nu slutförda kärnkraftverket i Kudankulam i delstaten Tamil Nadu.[4] Centralregeringen har tidigare haft ambitionen att kärnkraftverkets första reaktor skulle kunna tas i bruk redan i april, medan den andra reaktorn är tänkt att startas i oktober i år. I och med Högsta domstolens beslut kan förberedelserna med att starta den första reaktorn fortsätta.

Delstaterna Punjab och Haryanas High court avfärdade samtidigt en protest inlämnad av lokala jordbrukare som motsatte sig uppförandet av ett planerat kärnkraftverk i Haryana och Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) väntas nu påbörja projektet med att bygga kärnkraftverket i denna delstat i augusti.[5] Indien har även fört samtal med Frankrike[6] och Japan[7] gällande civilt kärnkraftssamarbete. NPCIL och franska Areva rapporteras exempelvis föra samtal om det sedan 2010 planerade kärnkraftverket i Jaitapur, i delstaten Maharashtra, vilket anses kunna stå klart tidigast 2021 om alla utestående frågor blir lösta under 2013.[8] Ovanstående visar att kärnkraften även fortsättningsvis spelar en central roll i Indiens ambitioner att uppnå energisäkerhet.

[1] http://www.thehindu.com/business/Industry/removal-of-incentives-brings-down-wind-power-generation/article4711275.ece Länk till annan webbplats.

[2] http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/more-power-to-solar-energy/article4718317.ece Länk till annan webbplats. samt www.ficci.com/PressRelease/1210/ficci-press-apr24-solar.pdf Länk till annan webbplats.

[3] http://www.thehindu.com/news/national/indian-states-miss-renewable-energy-targets-greenpeace/article4666827.ece Länk till annan webbplats.

[4] http://timesofindia.indiatimes.com/india/SC-gives-nod-to-Kudankulam-nuclear-plant-says-it-is-safe/articleshow/19907564.cms Länk till annan webbplats.

[5] http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-05-17/india/39335244_1_gorakhpur-village-kudankulam-nuclear-power-plant-fatehabad-district Länk till annan webbplats.

[6] http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-15/india/37118962_1_civil-nuclear-liability-jaitapur-nuclear-plant-hollande Länk till annan webbplats.

[7] Japan-says-committed-to-civil-nuclear-cooperation-with-India-ahead-of-Manmohan-visit 

[8] http://www.livemint.com/Industry/Nayro0SXasLIIssPjCHQ5K/Jaitapur-nuclear-project-unlikely-before-2021-says-Areva.html Länk till annan webbplats.

Denna kortrapport är skriven av Peter Wennerholm vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.