2013-09-23

EPA begränsar utsläpp av koldioxid från nya kraftverk

Den amerikanska miljömyndigheten EPA:s chef Gina McCarthy presenterade
den 20 september ett regelverk för begränsning av utsläpp av koldioxid från nya elkraftverk. Enligt förslaget ska större naturgaskraftverk få släppa ut högst 1000 pounds (ca 450 kg) CO2 per MWh producerad el, medan mindre gaskraftverk och kolkraftverk får en gräns på 1100 pounds. Det slutliga regelverket läggs fast hösten 2014.

Elsektorn står för ungefär 40 procent av energirelaterade utsläpp av växthusgaser och EPA:s åtgärder är en central del i president Obamas klimatplan som presenterades i början av sommaren. Enligt direktiven från Obama ska EPA utöver regler för nya kraftverk även lägga fram förslag till regler för utsläpp från befintliga kraftverk senast i juni 2014.

Det regelpaket som nu presenterades är ett omtag på ett tidigare förslag; reglerna för nya kraftverk skulle egentligen trätt i kraft i april i år. Efter omfattande kommentarer och kritik från kraftbranschen såg sig dock EPA nödgat att ändra förslaget. Istället för en enhetlig gräns för tillåtna koldioxidutsläpp har man nu differentierat mellan olika typer av kraftverk.

Förslaget innebär i praktiken ett stopp för nya kolkraftverk utan CCS, medan gaskraftverk regelmässigt ligger under gränsvärdet 1000 pounds. Det finns dock i dagsläget inte några större inplanerade byggen av nya kolkraftverk i USA och EPA tror inte själva att förslaget kommer att påverka CO2-utsläppen fram till 2020 i stor omfattning. Däremot ser man att reglerna ska bidra till långsiktiga villkor som kan möjliggöra ny kolkraft med CCS och säkerställa att det inte åter börjar planeras för orenad kolkraft om gaspriserna skulle stiga kraftigt.

Signalvärdet är dock stort, och förslaget möts av kraftig kritik från kolindustri och republikaner som fördömer det som ett ”krig mot kol” med åtföljande högre energipriser och förlorade jobb. Det man konkret skjuter in sig på i reglerna är bland annat huruvida CCS-tekniken är så etablerad att man kan införa statliga regler som förutsätter den, och regelverket lär möta både politiska och juridiska prövningar. Vid presentationen argumenterade McCarthy dock för att det finns tillräckligt många CCS-demonstrationsanläggningar klara eller nära färdigställande för att det ska vara fullt rimligt att projektera för kolkraft med CCS, och hon vill se regelverket som en långsiktig möjlighet för kolbranschen att vara en del av miljöanpassad del av USA:s energimarknad snarare är en krigsförklaring.

EPA går nu vidare med att reglera även utsläppen från befintliga kraftverk, en ännu mer kontroversiell fråga och med större påverkan på utsläppen. Med inspiration från det förändrade regelverket för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från bilar, CAFE, som togs fram i samarbete med bilbranschen och andra intressenter har EPA har inlett en omfattande konsultationsprocess med delstater, näringsliv, intresseorganisationer m.fl. med syfte att ta fram ett regelpaket som skulle kunna möta acceptans – en minst sagt tuff utmaning. I och med att förutsättningarna för ny klimatlagstiftning under de närmaste åren bedöms som så gott som obefintliga är dock åtgärder inom ramen för befintliga lagar helt avgörande för Obamas klimatsatsning.

Denna kortrapport är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.

Se vidare bl.a.:

Länk till annan webbplats.http://www2.epa.gov/carbon-pollution-standards/2013-proposed-carbon-pollution-standard-new-power-plants Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.