2014-01-27

Japans premiärminister på besök i Indien

Den japanske premiärministern, Shinzo Abe, besökte New Delhi 25 – 27 januari, inbjuden som hedersgäst vid firandet av Indiens Republic Day den 26 januari, vilket illustrerar dem goda relationerna länderna emellan.

Av det gemensamma uttalande som offentliggjordes efter Abes samtal med den indiske premiärministern, Manmohan Singh, framgår bl.a. följande:

  • Japan kommer även fortsättningsvis erbjuda Indien omfattande hjälp att finansiera olika infrastrukturprojekt i form av lån och bidrag. Japan erbjuder bl.a. lån på JPY 148,887 miljarder (ca. SEK 9,5 miljarder) för utbyggnaden av New Delhis tunnelbana, samt JPY 30 miljarder vardera (ca. SEK 1,9 miljarder) i lån till det s.k. New and Renewable Energy Development Project (fas 2) och Micro, Small and Medium Enterprises Energy Saving Project (fas 3).
  • Den planerade industrikorridoren mellan Bangalore och Chennai berördes också. Båda länderna välkomnade den förstudie som upprättats av Japan International Cooperation Agency (JICA) som ett led i arbetet att ta fram en s.k. Comprehensive Integrated Master Plan för den tänkta korridoren som kommer att kräva omfattande infrastrukturinvesteringar (vägar, järnvägar, kraftförsörjning och hamnar exempelvis). Ambitionen är att en Master Plan ska vara färdigutvecklad senast i mars 2015. Indien framförde även att landet hoppas på omfattande japanska företagsinvesteringar i denna industrikorridor, liksom i den korridor som planeras mellan Delhi och Mumbai, Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC). Båda länderna välkomnade samtidigt byggandet av en ny fraktkorridor – Western Dedicated Freight Corridor (DFC) – vilket sker med hjälp av japansk teknologi.
  • Indien och Japan enades också om att en gemensam studie avseende förutsättningarna för en höghastighetståglinje mellan Mumbai och Ahmedabad ska vara klar senast i juli 2015.
  • Inom ramen för det s.k. "India-Japan ICT Comprehensive Cooperation Framework” ska Indien och Japan verka för närmare samarbete inom IKT-området. Företag ska uppmuntras att samarbeta och det ska även genomföras gemensam forskning och utveckling relaterat till IKT och informationssäkerhet.
  • Både Indien och Japan uttryckte förhoppningen om att så snart som möjligt kunna genomföra Joint Committee on India – Japan Cooperation in Science and Technology för 8:e gången. Båda länderna välkomnade samtidigt initiativet att etablera gemensamma forskningslaboratorier under ledning av Indiens Department of Biotechnology (DBT) och National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) i Japan.
  • Bureau of Indian Standards (BIS) och Japanese Industrial Standards Committee (JISC) har ingått ett samarbetsavtal (Memorandum of Cooperation (MOC)) för att främja handel och verka för en harmonisering av internationella standardiseringsregler.
  • Båda länderna ser ett samarbete vad gäller utvinning av sällsynta jordartsmetaller som viktigt och hoppas att kommersiell utvinning i regi av indiska och japanska företag ska kunna påbörjas så fort som möjligt.
  • Vikten av stärkta utbildningssamarbeten berördes också. Som tidigare rapporterats har Japan utlovat JPY 17,7 miljarder (SEK 1,2 miljarder) i lån till Indian Institute of Technology i Hyderabad (IIT-H). Japan har också för avsikt att dubblera antalet studentutbyten till år 2020.

Denna rapport är skriven av Peter Wennerholm vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

Källa: http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/22772/Joint+Statement+on+the+occasion+of+Official+Visit+of+the+Prime+Minister+of+Japan+to+India+January+2527+2014