2014-04-14

Parlamentsvalet i Indien har inletts – oppositionspartiet BJP presenterar valmanifest rikt på löften men med få konkreta åtgärder

Det ledande oppositionspartiet Bharatiya Janata Party (BJP), som enligt flera opinionsmätningar, kommer att vinna det parlamentsval som nu inletts i Indien, presenterade i början av april sitt valmanifest. Manifestet är rikt på löften men redovisar sällan hur det som utlovas också ska uppnås i praktiken.

Mot bakgrund av att BJP redovisat få konkreta åtgärder för att uppfylla de uppställda målsättningarna är det svårt att avgöra i vilken utsträckning partiets politik skiljer sig från den nu förda. Av manifestet ges lätt intrycket att BJP:s politik inom många politikområden till stora delar ligger i linje med regeringens nu förda politik. I korthet kan följande noteras:

  • Infrastruktur. BJP vill bygga 100 nya städer och samtidigt genomföra satsningar på bostadsbyggande, vatten- och avfallshantering samt kollektivtrafik för att bättre kunna hantera den omfattande inflyttning som sker från landsbygden till indiska städer. Partiet vill även påskynda arbetet med att bygga frakt- och industrikorridorer på flera håll i landet, ett arbete som redan påbörjats av den nuvarande regeringen.
  • Grundskoleutbildning. BJP utlovar en utbildning av hög kvalitet åt alla. Partiet avser genomföra en översyn av grundskolan i syfte att säkerställa att den bidrar till att möta nationella utmaningar. Studentutbyten med andra länder nämns också som eftersträvansvärt eftersom det bidrar till att ge elever vidgade vyer.
  • Högre utbildning. Partiet efterlyser ett ökat samarbete mellan industrin, den akademiska världen och övriga samhället och utlovar en särskild mekanism för att åstadkomma det. Det är emellertid oklart exakt hur detta ska åstadkommas. BJP nämner även vikten av att genomföra en omfattande behovsutvärdering för att kartlägga inom vilka samhällssektorer det finns behov av särskilda kompetenser, nu och i framtiden, för att därefter se till att det utbildas arbetskraft för att tillgodose dessa behov. Partiet uppmärksammar även vikten av att reformera befintliga styrorgan inom utbildningsväsendet, främst University Grants Commission. BJP tänker också se över den s.k. Apprenticeship Act för att möjliggöra för studenter att genomföra betald praktik i samband med studierna. BJP vill även satsa på utbildningar på distans, s.k. Massive Open Online Courses (MOOC:s). Om BJP ingår i nästa regering tänker partiet etablera en särskild kommission, National Commission on Education, med uppdraget att efter två år inkomma med en rapport om tillståndet inom utbildningsväsendet och föreslagna förändringar. Partiet vill höja nivån på den utbildning och forskning som bedrivs vid indiska lärosäten så att dessa kan mäta sig med de främsta universiteten i världen. Som kommentar kan sägas att BJP inte uppmärksammar något som inte redan är känt. Den nuvarande regeringen har exempelvis presenterat ett lagförslag som syftar till att reformera de olika kontrollorgan som finns inom utbildningsväsendet, och regeringen har också lanserat flera handlingsprogram för att främja utbildning på distans. Att det finns ett stort behov av att internationalisera indisk utbildning samt förbättra samarbetet mellan industrin, akademiska lärosäten och forskningsinstitutioner är också välkänt och en fråga där det råder stor enighet.
  • Yrkesutbildning. För att säkerställa industrins tillgång till arbetskraft kommer regeringen i samråd med industrin och universitetsväsendet utarbeta förslag på hur kompetensförsörjningen kan säkerställas. BJP vill även främja yrkesutbildningar i stor skala, men preciserar dock inte hur detta ska gå till i praktiken.
  • Hälso- och sjukvård. BJP lanserar National Health Assurance Mission som syftar till att minska kostnaderna för enskilda individer i samband med sjukdom. Framförallt kostnaderna för olika mediciner, vilka betalas ”ur egen ficka” beskrivs som ett stort problem. Den nuvarande regeringen har vidtagit åtgärder för att göra generiska läkemedel gratis vid offentliga vårdinrättningar, just för att minska den ekonomiska bördan i samband med sjukdom. BJP säger i sitt manifest dock ingenting om huruvida denna satsning även fortsättningsvis kommer att stödjas. Statliga sjukhus ska moderniseras med nya teknologiska hjälpmedel. Partiet vill även reformera Indiens Ministry of Health and Family Welfare för att föra samman olika departement som arbetar med frågor rörande sjukvård, kost och läkemedel, för att på så sätt effektivisera förmedlandet av sjukvård. Kroniska sjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar ska prioriteras och BJP kommer därför investera i forskning rörande dessa sjukdomar. BJP vill även etablera en National e-Health Authority för att främja utvecklingen av vårdgivning via telefon, s.k. telemedicine, och via mobiltelefon.  
  • Institutionella reformer. Bland de institutionella reformer som utlovas nämns inrättandet av särskilda domstolar med ansvar att behandla IPR-konflikter mellan företag. I sammanhanget kan nämnas att införandet av denna typ av domstolar är något som Indiens läkemedelsindustri länge efterlyst. Partiet vill också utforma en ny Intellectual Property Rights Regime för att stärka immaterialrättsskyddet för investerare i forskning och utveckling.
  • Skattereformer. BJP säger sig vilja förenkla skattesystemet och vill även i samråd med delstatsregeringarna arbeta för att genomföra skattereformen Goods and Services Tax (GST), en skattereform som den nuvarande regeringen påbörjade 2010 men där någon slutgiltig uppgörelse ännu inte nåtts. BJP vill även införa särskilda skatteincitament för att främja investeringar i forskning och utveckling, särskilt utvecklingen av inhemsk teknologi. I sammanhanget kan även nämnas att incitament i form av skatterabatter för att förmå företag att investera mer i forskning och utveckling är något som delar av Indiens IT-industri efterfrågat.
  • Tillverkningsindustrin. BJP betonar vikten av att främja tillverkningsindustrier. Dock preciseras få konkreta åtgärder för hur detta ska gå till. Partiet nöjer sig med att utlova bättre infrastruktur och kraftförsörjning, liksom en förenklad tillståndsprocess för att etablera ny verksamhet. Mikro-, små- och medelstora företag ska främjas, bland annat genom att göra det lättare för dem att få tillgång till krediter och tekniska hjälpmedel som kan modernisera verksamheten.
  • Energipolitik. BJP ska utveckla en nationell energipolitisk handlingsplan – National Energy Policy. Det är emellertid inte klarlagt när denna handlingsplan är att vänta. I BJP:s manifest fastslås också att åtgärder ska vidtas för att utnyttja den maximala potentialen för olja, gas, vatten-, vind- och solkraft liksom kol- och kärnkraft. För att minska behovet av att importera energi från utlandet ska produktionen av kolkraft öka, liksom inhemsk utvinning av olja och naturgas. Manifestet nämner särskilt vikten av att utöka utbyggnaden av solkraft.
  • Vetenskap och innovation. I likhet med den nuvarande regeringen uppmärksammar BJP behovet av att den privata sektorn bidrar mer ekonomiskt till forskning och utveckling än vad som är fallet idag. Idag investerar Indien omkring en procent av BNP på forskning och utveckling varav mer än 2/3 utgörs av statliga investeringar. BJP anger också, i likhet med den nuvarande regeringen, att livsmedelssäkerhet, jordbruket, vattenhushållning, hälsa och energisäkerhet är prioriterade områden som kan stärkas genom ökad användning av tekniska och vetenskapliga hjälpmedel. BJP efterfrågar även internationella samarbeten för att möta samhällsutmaningar och vill att internationella samarbeten inom vetenskap och innovation ingår som en hörnsten i landets utrikespolitik. BJP vill även göra det mer attraktivt att göra en forskningsinriktad karriär. Detta är också frågor som den nuvarande regeringen uppmärksammat, senast i landets nyligen offentliggjorda Science, Technology and Innovation Policy 2013. Avslutningsvis kan nämnas att BJP särskilt vill främja forskning inom nanovetenskap, materialvetenskap, toriumforskning och hjärnforskning. Partiet vill även etablera ett institut inriktat på analyser av stora data (Big data analytics) med syftet att kartlägga hur analyser av stora data kan användas inom olika verksamheter.

Hela valmanifestet finns tillgängligt här: http://bjpelectionmanifesto.com/pdf/manifesto2014.pdflänk till annan webbplats

Denna rapport är skriven av Peter Wennerholm vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.