2014-05-07

Konferensrapport från The Future of Energy Summit

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) arrangerade konferensen The Future of Energy Summit i New York den 7-9 april. Konferensen vänder sig främst till energi- och miljöteknikbranscherna och bank- och finanssektorn och andra investerare i förnybar energi, men den har även ett bredare anslag och bland deltagarna fanns också departement, myndigheter, akademi och miljöorganisationer med flera intressentgrupper.

BNEF höll fram ”Phase Change” som övergripande tema för konferensen. Man menade att det efter de senaste tuffa åren för miljöteknik nu stundade bättre tider och att förnybar energi kommer in i en ny fas och kommer att växa snabbare än fossilenergi framöver, med stora utmaningar för etablerade aktörer. Investeringarna i förnybar energi, både samlat globalt och i varje enskild region förutom Asien, har förvisso gått ner under de senaste två åren och en stor del riskkapital har lämnat branschen, men i sitt huvudanförande tog BNEF:s grundare Michael Liebreich upp en rad exempel som han menade understödde deras prognos. Det gällde bland annat Kina, där 68 % av ny elkapacitet 2013 var från förnybara källor, trots att landet fortfarande bygger i snitt ett kolkraftverk i veckan. Liebreich menade att Kinas kolkraftkapacitet netto kommer att börja minska mellan 2020 och 2030 till följd av nedstängda kraftverk. Ett annat exempel gällde USA, där kostnaderna för både sol och vindenergi har kommit ned så mycket att vindkraft på vissa elkraftmarknader nu ligger i paritet med naturgas. Snabbt fallande kostnader för förnybart är för övrigt en delförklaring till de två senaste årens minskade investeringar, volymerna mätt i kapacitet har inte alls minskat lika snabbt. Utmaningarna mot den etablerade elsektorn från förnybar och distribuerad energi och nya aktörer och behovet att etablera nya affärsmodeller lyftes fram som ytterligare ett signum för fasskiftet, med Tysklands satsning på förnybart och Energiewende som ett av exemplen. Vidare togs elektrifieringen av fordonssektorn upp; även om volymerna fortfarande är små växer elbilsmarknaderna och BNEF förutspår att elbilar kommer att uppnå kostnadsparitet med vanliga fordon redan innan 2020.

Konferensen bjöd i övrigt på en lång rad intressanta föredrag och paneldebatter, både med högnivådeltagare men också med mer tekniskt innehåll. En fullständig redogörelse låter sig inte göras på begränsat utrymme men nedan presenteras ett axplock.

BP:s förre ordförande Lord Brown, State Department:s klimat och energichef Carlos Pascual, Amory Lovins från the Rocky Mountain Institute, NEDO:s chef Kazuo Furukawa och klimatkommissionären Connie Hedegard debatterade bland annat EU:s energipolitik i relation de globala gasmarknaderna, krisen i Ukraina och förutsättningarna för förnybar energi. Lovins menade bland annat att ökad konkurrens på energimarknaderna har gynnat förnybart i EU, medan det motsatta förhållandet helt satt hämsko på utvecklingen i Japan. Hedegard bekräftade att EU-kommissionens analyser visar att energikostnaderna är lägre i EU-länder med hög andel förnybart, avreglerade marknader och fungerande konkurrens, och menade att för en fortsatt utveckling av förnybart-sektorn måste kapitalkostnaderna sänkas och klimatfrågan integreras i den allmänna ekonomin.

I en annan panel var Polens förre klimatminister Marcin Korolec mer avvaktande till en offensiv klimatpolitik och menade att jobbfrågan kommer att ta ännu mycket större plats i politiken och EU:s energi och klimatpolitik bli ”mycket mindre emotionell”. En företrädare för EDF menade att politiken för att stödja förnybart i EU måste göras mer lik en utsläppsmarknad för att slussa investeringarna till länder med de lägsta kostnaderna istället för att ha separata nationella mål.

IEA:s Maria Van der Hoven och UNEP:s Achim Steiner bjöd på brandtal över det nödvändiga – men fortfarande möjliga – i att ställa om energisystemen, men även skeptiska och kritiska debattörer fanns på plats. Bill McKibben, grundare av 350.org, var väldigt kritisk till både Obamas klimat- och energipolitik, ”All of the above”, som stödjer fossilenergi likväl som förnybart och energieffektivisering och till de stora oljebolagen, exemplifierat av Exxon som nyligen presenterat sin analys över hur klimatfrågan påverkar deras balansräkning genom värdet på fossilbränsletillgångar, vilket visade sig vara - inte alls.

USA:s energiminister Ernest Moniz frågades ut av Michael Liebreich. Han medgav att landet, trots intensivt arbete med Obamas klimatstrategi, kommer att ha svårt att uppnå klimatmålen till 2020. Man gör allt som går att göra inom ramen för befintlig lagstiftning men på längre sikt kommer USA att behöva en ”robust” klimatlagstiftning. På frågan om hur All of the above-politiken och det kort-/medelsiktiga fokuset på att ersätta kol med naturgas går ihop med en långsiktig klimatstrategi menade Moniz att en ”långsiktig plan ibland måste byggas upp av en sekvens av kortsiktiga planer..”.

Ett spännande och positivt inslag i konferensen var även flera inlägg kring utvecklingen av smarta, nya marknadslösningar för distribuerad solenergi i Afrika, delvis inspirerat av utvecklingen av mobiltelefontjänster där. Duke Energy:s Jim Rogers spekulerade i att marknader för förnybart, mikronät och energilagring kommer att utvecklas snabbt i Afrika och delar av Asien – och så småningom exporteras till USA och andra i-länder. Andra paneler tog upp vad som händer inom energilagring.

Ett genomgående budskap från finanssektorn under dagarna var att man måste göra marknadsinstrumenten för kapital för infrastruktur och förnybar energi mycket mer lättförståeliga, transparenta och lik annan finansiering för att det på bred front ska gå att skala upp bidragen från privat sektor och institutionella placerare.  Man måste skapa investeringsmöjligheter som traditionella investerare känner igen och är trygga med. Bank of America berättade bland annat hur man arbetar med att ta fram riktlinjer för och öka användningen av gröna obligationer, man har tagit en manual för hur sådana ska struktureras som kan komma att bli branschpraxis. Utöver traditionell finansiering debatterades också möjligheterna för crowd-founding, som bedömdes kunna öka ordentligt.

GE:s chef Jeff Immelt, ARPA-E:s Cheryl Martin och New York:s förre borgmästare (och BNEF:s ägare) Michael Bloomberg var andra namnkunniga talare. Men utöver föredrag och paneler var ”New Energy Pioneers” ett uppfriskande inslag – nystartade miljöteknikföretag som tävlat om att få komma till konferensen och ”pitcha” sina affärsidéer. Konferensdeltagarna röstade fram de företag som bedömdes ha störst förutsättningar att lyckas, ordna finansiering och kunna få genomslag och påverka marknaderna på bred front. Priset var, förutom uppmärksamheten i sig, utfästelser från individer kring kontakter och annan konkret hjälp att komma vidare.

Det var sammantaget en konferens med aktuellt och intressant innehåll, dessutom professionellt genomförd (ett udda litet exempel: den förinspelade speakerrösten som annonserade alla paneler visade sig vara samma karaktäristiska stämma som hörs på New Yorks t-bana – ”Stand clear of the closing doors!” ), vilket väl anstår ett informationsföretag kopplat till finans- och mediabranscherna.

Se även: http://about.bnef.com/summit/about/ Länk till annan webbplats. och http://about.bnef.com/video/ Länk till annan webbplats.

Denna rapport är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.