2014-06-27

Energi- och klimatrelaterad politik för ökad konkurrenskraft i Japan och Sydkorea

Japan arbetar med att trygga en säker och kostnadseffektiv energiförsörjning för att inte äventyra landets konkurrenskraft.

Från politiskt håll försöker man på olika sätt diversifiera energiförsörjningen, såväl när det gäller energislag som leverantörer. Det handlar på kort sikt bland annat om att sänka kostnader på importerad gas, där skiffergas från USA ses som ett viktigt bidrag. På medellång sikt är strukturreformer på energimarknaden viktiga åtgärder, samt att öka andelen förnybar energi. Japans regering fortsätter också den sedan decennier inslagna vägen att stimulera energieffektivitet inom landet och exportera teknik för effektiv produktion, distribution och användning av energi.

Sydkorea subventionerar indirekt energianvändningen för landets energiintensiva industri och invånare genom att, med hjälp av landets statliga energimonopol, stå för skillnaden mellan faktisk energikostnad och det pris som användarna betalar. Regeringen tar i den nyligen uppdaterade energiplanen de första stegen för att öka incitamenten för ett mer effektivt användande av energi, och skiftar därmed till viss del fokus från tillförsel till efterfrågan på energi. Regeringen öppnar i vissa stycken för marknadskrafterna och har nyligen tillåtit handel av ”utebliven energiförbrukning” för att ge industrin incitament till besparingar. I sommar införs skatt på kol. Frågan är dock om kostnadsökningarna verkligen kommer att belasta landets industri, och hur mycket regeringen fortsätter bidra för att inte äventyra landets konkurrenskraft kortsiktigt. Möjligheterna för landets starka industri inom informations- och kommunikationsteknologi som del i en global energiomställning lyfts fram från politiska ledningen, men än så länge framförallt i retoriken.

Läs hela kortrapporten Pdf, 258 kB.

Denna rapport är skriven av Helena Tillborg vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.