2015-01-26

Modi signalerar höjd prioritering av vetenskap och innovation

– förenklade regler för beviljande av forskningsanslag samt ökad internationalisering viktiga ledord

Den 3-7 januari genomfördes i Mumbai den årliga vetenskapskonferensen Indian Science Congress. Årets konferens var den 102:a i ordningen och den första i vilken Narendra Modi deltog som Indiens premiärminister. Mötet arrangerades av Indian Science Congress Association, vars främsta uppgift är att främja vetenskaperna i Indien genom att samla akademiker och andra experter inom samhälls- och naturvetenskapliga discipliner.

Förenklade regler viktiga för att främja indisk forskning

I sitt anförande¹ signalerade Modi tydligt att hans regering vill se ett ökat fokus på vetenskap och innovation och att resultaten från forskning också kommer civilsamhället och de breda folklagren till del och bidrar till att lösa många av de utmaningar som Indien står inför. I likhet med tidigare premiärministrar nämnde Modi bland annat ökad produktivitet inom jordbruket, energisäkerhet, sanitet, tillgång till rent dricksvatten, bättre användning av begränsade vattenresurser, arbetsintensiv tillverkning, och allomfattande hälsovård till rimliga kostnader som prioriterade områden.

Kanske ännu viktigare att framhålla är att Modi ägnade en stor del av sitt tal till att uppmärksamma de byråkratiska hinder som försenar och hämmar indiska forskares möjligheter att erhålla nödvändig forskningsfinansiering för att därigenom kunna bedriva forskning. Modi betonade att vetenskap och innovation inte fick reduceras till att bara handla om budgetmedel.

Sedan Modi tillträde posten som Indiens premiärminister har han ägnat mycket tid till att genomföra åtgärder som ska förenkla det indiska företagsklimatet. ”Ease of doing business” har varit ett återkommande tema i regeringsarbetet. I samband med Indian Science Congress förklarade Modi att han också vill förenkla för de som vill bedriva forskning och utveckling och att ansökningsprocessen för att kunna beviljas forskningsanslag inte får ses som mer komplicerad än den forskning som anslaget ska möjliggöra.

Modi konstaterade samtidigt det välkända problemet att den privata sektorn i Indien inte i tillräckligt hög utsträckning finansierar forskning och utveckling. En möjlig lösning skulle kunna vara att godkänna avsättningar till forskning och utveckling som exempel på det CSR-stöd som indiska företag enligt lag är skyldiga att ge. Modi tillkännagav också, dock utan att precisera i detalj, att avsättningar till vetenskap och teknologi, ska räknas som utgifter inom ramen för CSR-åtaganden. Vilken effekt detta får för företags benägenhet att investera i forskning och utveckling återstår att se.

Internationella samarbeten viktiga för att tillvarata Indiens intressen som forskningsnation

I sitt anförande på Indian Science Congress betonade Modi även vikten av internationellt samarbete inom vetenskap och innovation och konstaterade att han själv gett dessa frågor en central plats i Indiens utrikespolitik och diplomati med omvärlden. Mot bakgrund av att spjutspetsforskning tenderar att bli mer och mer resurskrävande är detta knappast förvånande, samtidigt som internationella samarbeten också är viktiga för utvecklingen av den internationella konkurrenskraften hos den inhemska industrin. Modi nämnde specifikt samarbete inom förnyelsebar energi, jordbruk, bioteknik samt läkemedel och hälsovård som möjliga samarbetsområden.

Sedan regeringen tillträde har den också gett godkännande till finansiering av Indiens deltagande i olika ”megaprojekt”, exempelvis byggandet av vad som kommer att vara världens största teleskop när det står klart 2018 – Thirty Meter Telescope (TMT) som byggs på Hawaii. Indien kommer under en tioårsperiod att satsa INR 13 miljarder (SEK 1,5 miljarder) på projektet. Med hjälp av teleskopet ska det bli lättare att studera hur och när de första galaxerna uppstod liksom sammansättningen av svarta hål exempelvis. Ett annat s.k. megaprojekt utgörs av forskningssatsningen India-based Neutrino Observatory (INO) som syftar till att studera neutriner, kosmiska partiklar med extremt hög energi. Fler än 30 indiska forskningsinstitut ingår som samarbetsparter i INO-projektet och slutgodkännandet av projektet väntas i närtid. Det ska dock poängteras att vikten av internationalisering inte på något sätt är ny. Tidigare premiärministrar, exempelvis Modis föregångare Manmohan Singh, var också en förespråkare av internationella forskningssamarbeten. Skillnaden kan möjligen sägas vara att regeringen Modi hittills mer aktivt verkat för att också möjliggöra dessa samarbeten i praktiken genom att godkänna nödvändig finansiering.

Ett område som både illustrerar hur indisk forskning kan vara till nytta för hela samhället samtidigt som det också präglas av ett omfattande internationellt samarbete är Indiens rymdforskning som bland annat bidragit till att förbättra meteorologiska bedömningar vilket är viktigt för jordbrukssektorn liksom vid risken för översvämningar, orkaner eller andra annalkande naturkatastrofer. Rymdforskningen har även möjliggjort för Indien att utveckla ett eget navigationssystem som just nu håller på att introduceras. Detta är också ett område där det förekommer ett omfattande internationellt samarbete, bland annat med amerikanska NASA och med rymdforskningsorgan i Frankrike.

På temat internationella samarbeten kan även nämnas att Indiens biträdande finansminister, Jayant Sinha, i samband med ett seminarium i januari om hur svenska företag upplever affärsklimatet i Indien, lyfte fram innovation som ett lovande samarbetsområde för Sverige och Indien att utveckla. Sinha beskrev Sverige som ett innovativt land med många framgångsrika företag, samtidigt som Indien utgör en enorm marknad där det samtidigt finns väldigt stora behov att tillgodose, särskilt bland de mindre resursstarka befolkningslagren.

Ökade anslag till forskning och utveckling viktigt för att realisera ”Make in India”

En prioritering av forskning och innovation anses också viktig för att kunna realisera Modis vision om att göra landet till en global bas för tillverkningsindustrier (Make in India). Enligt Indiens minister för vetenskap och teknologi, Harsh Vardhan, har regeringen därför för avsikt att utveckla en ny politik för vetenskap och teknologi, benämnd ”Vision S&T 2020”. Syftet är att staka ut en väg som ska göra Indien teknologiskt självförsörjande och därmed teknologiskt självständigt. Enligt ett pressmeddelande från regeringen, utfärdat i november förra året, är omfattande satsningar på forskning att vänta under de kommande åren.² Huruvida vikten av att öka anslagen till forskning och utveckling också återspeglas i den kommande statsbudgeten, som väntas i februari, återstår dock att se.

Föryngring av ledarskapet inom forskningsorganisationer en angelägen fråga för Modi

Premiärminister Modi har också betonat vikten av att föryngra ledarskapet inom departement med ansvar för forskningsfrågor, liksom vid de främsta forskningsorganisationerna. Enligt medieuppgifter bör blivande chefer, i den mån det är möjligt, vara i 50-årsåldern.³ Som exempel kan nämnas Ashutosh Sharma som nyligen tillträdde posten som ny högste chef (Secretary) vid Department of Science and Technology (DST). Undantag kan göras, vilket exempelvis skedde då AS Kiran Kumar utsågs till ny ordförande för rymdforskningsorganisationen ISRO, men generellt gäller alltså att regeringen vill se en föryngringsprocess. Nyligen byttes den högste chefen för Indiens Defence Research and Development Organisation (DRDO) ut och en förklaring som angavs för detta chefsbyte var att personen ifråga, Avinash Chander, redan uppnått pensionsålder och gick på övertid. Oavsett skäl kan förändringen inom DRDO tolkas som att regeringen utövar ett mera aktivt och engagerat ledarskap över organisationer med ansvar för forskning och utveckling. Ytterligare ett exempel på detta utgörs av fallet Rajesh Gokhale som fick sin utnämning till ny högste chef vid Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) ogiltigförklarad på grund av att den ansågs ha skett på ett otillbörligt sätt. En ny rekryteringsomgång pågår.

Denna rapport är skriven av Peter Wennerholm vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

¹ Premiärminister Modis anförande vid ISC finns tillgänglig här http://www.narendramodi.in/text-of-pm-shri-narendra-modis-address-at-the-102nd-indian-science-congress/ Länk till annan webbplats.

²http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=111488 Länk till annan webbplats.

³ Se exempelvis ”Can PM Narendra Modi work his magic on Indian science?”, tillgänglig på http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-01-13/news/58024667_1_indian-science-science-congress-pm-narendra-modi Länk till annan webbplats.