2015-01-27

Kina upprättar nya domstolar för immaterialrätt

Den 31 augusti 2014 beslutade folkkongressens ständiga utskott att inrätta tre domstolar för immaterialrätt med placering i Peking, Shanghai och Kanton. Bakgrunden till detta är målet att skapa en mer enhetlig hantering av civil -, förvaltnings -och straffrättsliga ärende gällande immaterialrätt. Syftet är att detta ska bidra till ökad harmonisering mellan domslut samt leda till en bättre och effektivare
ärendehantering. Beslutet följer centralregeringens ambitioner om stärk immaterialrätt och går i linje med pågående reformer.

Domstolarnas ansvarsområden

Detaljer kring de tre nya domstolarnas behörighet förtydligas genom föreskrifterna ’Provisions on the Jurisdiction of the Intellectual Property Courts of Beijing Municipality, Shanghai Municipality and Guangzhou City over Cases’, vilka antogs i november 2014. Fyra avsnitt som bör betraktas med särskild uppmärksamhet är artikel 1, artikel 3, artikel 5 och artikel 6.

Artikel 1: Definierar följande tre områden där domstolarna - inom respektive geografiska områden - har högsta behörighet;

  1. Civil -och förvaltningsrättsliga ärenden bland annat de som rör patent, nya växtsorter, design, och programvara.
  2. Lagföring av administrativa ärenden beträffande upphovsrätt, varumärken och orättvis konkurrens.
  3. Civilrättsliga ärenden beträffande identifiering av kända varumärken.

Artikel 3: Uppger att domstolar på mellannivå i Peking, Shanghai och Guangzhou saknar behörighet i civil -och förvaltningsrättsliga ärenden som rör immateriella rättigheter.¹ I tillägg skall domstolar på mellannivå i Guandongprovinsen samt lokala domstolar i de autonoma provinserna Peking och Shanghai inte hantera de ärenden som nämns i artikel 1 under punkterna 1 och 3.

Artikel 5: Definierar behörigheten för den högsta dömande instansen, Pekings högsta domstol för immaterialrätt ’Beijing IP Court’. Jurisdiktionen gäller över domar beträffande godkännande och erkännande av immateriella rättigheter samt invändningar mot dessa, och obligatoriska licenser och ersättningar för patent. Därmed sträcker sig behörigheten för ’Beijing IP Court’ över samtliga överklaganden av beslut som lämnats in av ’Population Reference Bureau’ (PRB) och ’Trademark Review and Adjudication Board’ (TRAB) och även beslut fattade av ’State Intellectual Property Office’ (SIPO) eller ’China Trademark Office’ (CTMO).

Artikel 6: Påbjuder att det är domstolarna för immaterialrätt i Peking, Shanghai och Guangzhou som ska höra överklaganden av domar gjorda i lokala domstolar (Basic People’s Court) i respektive stad. Detta gäller ärenden som rör varumärken, upphovsrätt, överenskommelser kring tekniköverföring, orättvis konkurrens och andra immateriella rättigheter. En dom som fastställts av en domstol för immaterialrätt kan överklagas i högre instans, det vill säga vid den ‘intellectual property judicial tribunal of the Higher people's court’ som ansvarar för det specifika geografiska området.

Diskussion

Inrättande av domstolarna för immaterialrätt signalerar en viktig ansats från centralregeringen att förbättra skyddet av immateriella rättigheter och förbättra följsamheten av lagstiftningen på området. Den långsiktiga målsättningen är att främja innovation och teknologiutveckling i landet. Fortfarande finns dock flera källor till oro för innehavare av immateriella rättigheter i Kina. Detta gäller såväl inhemska som utländska aktörer, vilka även fortsatt måste förhålla sig till bland annat politiskt inflytande i domstolsväsendet.

Föreskrifternas samtliga åtta artiklar fastställer endast ramvillkoren för inrättandet av domstolarna och fortfarande saknas flera detaljer som måste utredas. Uppdelningen av behörigheten mellan olika domstolar är komplicerad och det råder viss otydlighet kring var ärenden hamnar. Exempelvis är det oklart huruvida domstolarna kommer vara första instans för civilrättsliga fall gällande upphovsrätter och varumärken. Det är även otydligt om de specialiserade domstolarna för immaterialrätt kommer vara mer oberoende än andra domstolar och om särskilda regler och förfaranden för immaterialrätt kommer att etableras.

Denna rapport är skriven av Christer Ljungvall, Daniel Ekström och Johanna Rand vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

¹ Varje region i Kina har domstolar på tre nivåer; högsta folkdomstolen (High People´s Court) på provinsnivå, folkdomstolar på mellannivå (Intermediate People´s Court) på prefektnivå och lokala domstolar (Basic People´s Court) på häradsnivå. Utöver dessa finns den högsta dömande instansen Supreme People´s Court i Peking.