2015-03-03

Mot gemensamt mål – samverkan mellan stat, akademi och industri

Japan bygger ny marknad för stamcellsbaserade produkter genom avreglering

Stamceller - ett prioriterat område för forskning och nya affärer

Stamcellsforskning och utveckling av produkter inom regenerativ medicin har varit ett prioriterat forskningsområde i Japan det senaste decenniet. Området fick en extra skjuts när utvecklingen av ”inducerade pluripotenta stamceller” (iPS) och Shinya Yamanaka belönades med nobelpriset i medicin år 2012. Premiärministern Abe och hans regering har sett iPS och regenerativ medicin som ett flaggskepp inom japansk biomedicin, och förutom generös finansiering har man drivit avregleringen för produkter inom på regenerativ medicin på ett sätt som saknar motstycke i landets hälsosektor. En viktig faktor är att staten i viss mån ”abdikerat” från sin myndighetsutövning och att man i stället låter akademi och intresseorganisationer inom branschen ta ansvar för kliniska tester och prövningar inför marknadslansering. Processerna, i praktiken införda i lagen ”Pharmaceutical Affairs Law” i november 2014, är en följd av en gemensam satsning av stat, akademi och industri, vars främsta uppgift är att göra japanska företag mer konkurrenskraftiga, och den nationella marknaden mer attraktiv, genom avregleringar.

I denna rapport, som bygger på en granskning gjord av Douglas Sipp vid Tillväxtanalys i Japan, beskrivs och diskuteras bakgrund och utformning av den nya lagen.

Konkurrens från oväntat håll får Japan att satsa

Under perioden 2001 till 2007 fördes en intensiv debatt om etiska frågor relaterade till forskning på stamceller från mänskliga embryon i många länder i västvärlden, framförallt i USA. De restriktioner och till och med förbud av sådan forskning som följde i vissa länder i Europa och Nordamerika öppnade möjligheter för flera länder i Asien. Kina, Singapore och Sydkorea lyftes alla fram som exempel på länder där riktade statliga investeringar, och relativt svag reglering, kunde ge ett försprång framför konkurrenterna i väst - konkurrenter som var både större, rikare och hade mer utvecklad forskningsinfrastruktur[1].

I dessa diskussioner om Asien som arena för framtidens stamcellsforskning nämndes Japan inte alls. Detta trots landets långa historia av framgångar inom biomedicinsk forskning och utveckling. Förklaringen antogs ligga i rigid reglering[2], dålig samverkan mellan universitetsforskning och industri, låga riskkapitalinvesteringar och otillräcklig finansiering av translationell forskning[3]. Landets eftersläpning på stamcellsområdet, ”stem cell lag”, blev ett akut problem för Japan under 2011-2012 då Sydkoreas läkemedelsverk på kort tid godkände tre läkemedel baserade på stamceller. Detta innebar att Sydkorea blev det första landet i världen med sådana produkter på marknaden[4]. Händelsen blev en ögonöppnare för Japan, som tidigare endast sett Europa och USA som konkurrenter inom biomedicin, men som nu insåg att man i detta avseende var i underläge jämfört med sin mindre granne[5].

Staten och näringslivet överens om avreglering

Trots att man inte hade en enda produkt baserad på stamcellsforskning på gång, var Japan inte helt oförberett inför Sydkoreas lansering. En koalition av tre departement, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) och Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), hade sedan en tid arbetat med ett förslag för att stödja landets framväxande industri inom regenerativ medicin. Tillsammans hade man lagt grunden för en plan för att accelerera Japans kommersialisering av stamcellsforskning – speciellt forskning som byggde på iPS. Arbetet omfattade en detaljerad färdplan med specifika insatser för att få fart på klinisk forskning inom ett antal nyckelområden.

Premiärminister Abe´s regering har alltsedan sitt tillträde i december 2012 aktivt sökt råd hos näringslivsföreträdare om hur man bäst avreglerar för att stärka japansk industri, inte minst inom hälso- och biomedicinområdet. För Abe har regenerativ medicin pekats ut som ett lämpligt område för statligt stöd och akademi-näringslivssamverkansinitiativ, inte minst på grund av den populära ställning som iPS-forskningen fått i Japan efter Nobelpriset.

Akademin, speciellt genom inflytelserika Japanese Society for Regenerative Medicine (JSRM), har också spelat en viktig roll för utformningen av statliga policyer. År 2010 gjorde man vissa uttalandet för att stärka den regulatoriska översynen av cellterapisektorn, till exempel genom ökad bemanning och stärkt expertis inom myndigheten Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA). Man ändrade dock tydligt inställning år 2012 då man övergav sin stränga inställning och intog en mer marknadsliberal hållning med stöd för en genomgripande avreglering för produkter inom regenerativ medicin, vilket manifesterades i sällskapets ”Yokohama Declaration[6]”. Ordföranden i JSRM, Dr. Okano, spelade en viktig roll för att säkerställa att universitetsforskning och avknoppningsföretag fick gynnsamma regelförändringar. Dr. Okano var samtidigt vice ordförande i en grupp under Cabinet Office för biomedicinsk innovation och styrelseledamot i två företag med produkter på väg att kommersialiseras – något som möjligtvis kan ses som exempel på intressekonflikter inom området.

En kontroversiell lag – med ”villkorligt godkännande”

Den breda samverkan mellan akademiska forskare, privat näringsliv och statliga departement och myndigheter gjorde att en uppsättning regulatoriska reformer kunde beslutas i november 2013. Reformerna gjorde att ”regenerativa medicinska produkter” etablerades som en ny kategori produkter vid sidan av läkemedel och medicintekniska produkter. Ändringarna i ”Pharmaceutical Affairs Law” innebar en genomgripande uppluckring av inträdeskraven för dessa nya produkter på marknaden genom att man införde ett ”villkorligt godkännande”. Detta innebär att regenerativa medicinska produkter numera kan få marknadsgodkännande i upp till sju år om data från tidiga försök visar att produkten är säker och det finns indikationer på önskvärda effekter för patienten. Efter ett år av offentligt remissförfarande och vissa justeringar, togs beslut om lagen i november 2014[7]. Det var för övrigt samma månad som Central Social Insurance Medical Council beslöt att ersättningssystemet ska täcka även villkorligt godkända produkter, trots avsaknad av fullständigt bevisade effekter.

En viktig och mycket kontroversiell egenskap hos den nya lagen, som följs med stort intresse från industrin både nationellt och internationellt[8], är avsaknaden av regler för hur villkorligt godkända produkter ska testas efter det att de lanserats på marknaden. Regeringen har signalerat att den kommer att överlåta sådana beslut till den medicinska sektorn. I själva verket tycks syftet med villkorligt godkännande, baserat på beskrivande material från Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) och the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) inför lagförslaget, inte bara vara att snabba på tillgången på nya behandlingar utan också vara ett sätt att utvärdera effekterna av behandlingar. Ansvaret som läggs på aktörerna inom den medicinska sektorn kan komma att innebära konflikter mellan olika intressen, då granskare av villkorligt godkända produkter kan vara användare eller personer som tjänar på att produkterna fortsätter vara godkända. Möjliga intressekonflikter är speciellt noterbara genom de uppenbara kopplingarna mellan framstående akademiker och befintliga företag inom regenerativ medicin, såsom Cell Seed, Healios och Megakaryon.

Reflektion

Situationen med avreglering och ny lagstiftning kan tolkas som att regeringen lämnat över sitt ansvar som ”grindvakt” till en kartell av entreprenöriella forskare och småföretag inom cellterapi. Detta kan vara allvarligt givet avsaknaden av neutrala standarder för att bestämma effektiviteten och säkerheten hos produkterna och svårigheterna att driva vetenskapligt relevant forskning av klinisk nytta efter marknadsintroduktion. Det innebär också en svårighet att patienter själva ska betala – åtminstone delvis - för att delta i utprovningen av vårdformer vars effekter inte är utprovade och bekräftade enligt gängse normer. Å andra sidan är Japan nu kanske på väg att få den ledande position inom regenerativ medicin man eftersträvar. Vissa hävdar att det skett genom politiska vänskapsband och privat lobbying, och på bekostnad av internationell konsensus vad gäller standardrutiner för översyn och reglering inom hälsosektorn. Frågan är om avregleringarna faktiskt innebär tillgång på ny verksam behandling och därmed öppnar möjligheter för japanska patienter och internationella ”medicinska turister”, eller om det pågår ett storskaligt experiment med tveksamt utfall för japanska patienter och landets hälsosystem.

Denna rapportering är skriven av Helena Tillborg vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning.

[1] Stem cells and regenerative medicine on the Asian horizon: an economic, industry and social perspective. Sipp D. Regenerative Medicine Vol. 4, No. 6, pp. 911-918 (2009)

[2] Regulatory Impacts on Stem Cell Research in Japan. Kawakami M, Sipp D., Kato K. Cell Stem Cell Vol. 6, Issue 5, 7, pp. 415–418 (2010)

[3] Translationell forskning utgår från behov eller problem som identifieras inom sjukvården, med målet att finna lösningar som snabbt kan återföras till vården och förbättra behandling av patienter.

[4] South Korea steps up stem-cell work.  Park SB. Nature News. 01 May 2012. http://www.nature.com/news/south-korea-steps-up-stem-cell-work-1.10565länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[5] Regulatory Updates on Cellular Therapy Products in Japan. Kusakabe T. PMDA. 25 April 2013. www.pmda.go.jp/regulatory/file/english.../CT-B-4kusakabe.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[6] Yokohama Sengen. JSRM. 13 June 2012. http://www.asas.or.jp/jsrm/announcements/120613.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Japanese language text)

[7] Regulatory reform for regenerative medicine in Japan. Sato D. PMDA. 24 November 2014. www.pmda.go.jp/english/events/2014taiwan.../03-Dr_Daisaku_Sato.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[8] Japan gives a hug to the cell therapy industry. Buckler RL. 22 October 2014. http://www.thelifesciencesreport.com/pub/na/japan-gives-a-hug-to-the-cell-therapy-industry-r-lee-bucklerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster