2015-03-18

Forum on Sustainable Cities and Climate Change

Frankrike kommer att vara värd för nästa stora klimatkonferens, COP 21, som äger rum i Paris hösten 2015. Som en del av förberedelsearbetet inför konferensen ordnade den franska ambassaden i Washington tillsammans med amerikanska myndigheter och NGOs en konferens om städernas avgörande roll för att möte klimatförändringarna. Konferensen syftade till att främja diskussion och samarbete om hållbar stadsut­veckling, visa på bra exempel om hur en grön stad byggs upp och fungerar, hur gröna jobb skapas och vad det kostar oss om vi inte agerar. Ett femtontal franska städer och företag hade bjudits in för att tillsammans med amerikanska städer och andra motparter delta i ett stort antal workshops om erfarenheter kring hållbart stadsbyggan­de.  Också höga nivåföreträdare och representanter för klimatförhandlingarna hade engagerats.

Frankrikes klimatambassadör, Laurence Tubiana, höll ett öppningsanförande där hon bland annat tryckte på vikten av samarbete, engagemang och handlingskraft underifrån som viktiga punkter inför klimatmötet i Paris. Hon tog upp den lokala nivåns stora betydelse, och kommenterade att man vid förra klimatmötet i Peru arbetat för att få med städerna som formella deltagare i förhandlingarna.

Den innevarande COP-ordföranden, Perus miljöminister Manuel Pulgar-Vidal, lyfte fem punkter som de absolut viktigaste inför klimatförhandlingarna:

  • Att det finns en tydlig avsikt och ett tydligt mål med klimatförhandlingarna. Målet med COP 21, att få fram en överenskommelse, måste stå klart för alla.
  • Optimism har saknats vid tidigare förhandlingar, och han tror att optimism kan ha en viktig roll inför årets förhandlingar.
  • Vilken typ av överenskommelse vill vi få? Vidal tycker att det är viktigt att vi inte glömmer att detta är en process och att det kommer finnas ett liv efter Paris. Han tror att mindre stress inför konferensen i Paris kommer att göra diskussionerna bättre.
  • Att vinna politisk trovärdighet. För att få en fungerande process är det ytterst viktigt att alla inkluderas från början och att hålla en transparent process med god atmosfär där alla dörrar hålls öppna och där det, till skillnad från klimatmötet i Köpenhamn, inte finns några hemliga dokument.
  • Hur mycket ska inkluderas? Det finns många olika ämnen att diskutera och det är viktigt att kunna göra avgränsningar.

Parris Glendening, före detta guvernör i Maryland, pratade om att utvecklingen av städer måste ske på ett nytt sätt och lyfte bilberoendet som en viktig utmaning att bygga bort i våra städer. För att städerna ska kunna vara hållbara måste man se till att det går att gå och cykla där. Planering av mark, byggande och transporter är avgörande för att kunna undvika sprawl, och är något som politiska ledare i städer kan påverka. De tidigare helt bilberoende amerikanska städerna var inte bara ett resultat av individers preferenser, utan skapades delvis av subventioner till vägar och villaboende, medan det nu finns en tydlig efterfrågan på bostäder i centrala lägen.

I ett antal paneler diskuterades vidare olika aspekter på hållbar stadsutveckling.

Panel 1, Community Engagement Deltagare: Frank Cownie, Des Moines, Eric Leseur, Veolia och Ed Maibach, Center for Climate Change.

Det som framför allt lyftes under denna diskussion var vikten av att få med sig invånarna på de förändringarna som bör göras och att innan, under och efter processen föra en tät dialog med dem. Arbetet i Frankrike har blivit mycket enklare de senaste åren då befolkningen har blivit mer medvetna om klimathoten och dess konsekvenser. För 10-15 år sedan var det inte alls lika lätt att arbeta med dessa frågor. Viktigt att invånarna känner att de kan vara delaktiga och att de kan vara med och påverka och göra skillnad. Det som ofta gör att det tar tid att förändra är att de flesta beslut måste tas också på statlig nivå, vilket gör processen trögrörlig.

Panelen berörde vidare stadens form och behovet att åstadkomma tätare och mer integrerade städer genom att bygga på höjden och förändra stadsstrukturen. Den tidigare modellen med placering av bostadsområden i vissa områden, arbetsplatser i andra och butiker på en tredje bör ersättas av blandad stadsbebyggelse som kan minska avstånd och underlätta kommunikation.

Panel 2, Finance and smart growth Deltagare: Ethan Zindler, Bloomberg New Energy Finance och Alex Kaplan, Swiss RE.

Panelen tog upp bristande finansiering som en aspekt som ofta gör att förändringar tar tid, och det är en stor utmaning att det ofta tas för givet att det är nivån ovanför som ska stå för kostnaderna: invånarna tycker staden ska betala och staden tycker att staten ska betala.

Enligt Zindler finns det i ökande grad privat kapital tillgängligt för investeringar i USA som, med rätt regelverk och policies på plats, skulle kunna göra städerna grönare och smartare. Han tog också upp det regelverk för minskade utsläpp från elkraftssektorn som är under utarbetande i USA, där städerna som stora elproducenter och – konsumenter kan ta ett större ansvar, och inte bara passivt invänta delstaternas åtgärder.

Kaplan tog upp betydelsen av att på förhand ordna finansiering för klimatrelaterade risker. För de enskilda staterna är det viktigt att det byggs upp buffertar som kan användas om det skulle ske en naturkatastrof så att det inte direkt efter katastrofen slår tillbaka på invånarna tillexempel i form av höjda skatter. Kaplan nämnde också olika sätta att gå samman och poola risker för att minska kostnaderna för hantering av ett klimat i förändring.

Panel 3, Innovation and technology Deltagare: Catherine Chardon RATP, Amy Ericson, Alstom, Mark Joseph, Transdev

Under denna paneldiskussion gavs fler exempel på hur olika städer arbetar med att göra sin stad mer hållbar genom teknologi och transportlösningar. Ett exempel gäller den nya stadsdel som byggs på Philadelphias gamla flottbas, där man bland annat implementerar olika lösningar för smarta elnät. Ett annat exempel gällde Kutsuplus, en blandning av buss och taxi som Transdev utvecklat tillsammans med Helsingfors stad.

Marie-Hélène Aubert, särskild klimatrådgivare till President Hollande, fick avsluta konferensen med budskapet att låta klimatdebatten bli en del i alla samhällsdebatter och som hon uttryckte det, ”separera inte frågan om klimatförändringarna från den riktiga världen”. Hon hoppades att klimatdebatten skulle bli mer lösningsorienterad och påtalande vikten av utbildning och forskning inom flertalet områden för att vi tillsammans ska kunna lösa denna utmaning. Hon framhöll även hur viktig och unik roll alla de 195 länder som kommer att delta i COP 21 har, och hon hoppades på många bra diskussioner i Paris och ett fortsatt hårt arbete framöver.

Denna kortrapport är skriven av Cecilia Palme och Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.