2015-03-19

DOE skapar ny organisation för kommersialisering av forskning

Vid ett seminarium¹ på den amerikanska kongressen diskuterades hur Department of Energy (DOE) kan förbättra och snabba på kommersialiseringen av resultat från den forskning och utveckling som departementet finansierar. DOE är en av de främsta finansiärerna av såväl fysikalisk grundforskning som applicerad forskning och utveckling av olika energislag, med en årlig FUD-budget på uppemot tio miljarder
dollar. Forskningen genomförs både vid DOE:s egna nationella energilaboratorier och externt vid universitet och företag. Den omedelbara anledningen att ta upp frågan är att DOE för några veckor sedan annonserade att man skapar en ny organisatorisk enhet för just detta ändamål – the Office of Technology Transition (OTT) – som även får
en fond på tjugo miljoner dollar till sitt förfogande för att få fart på verksamheten.

Office of Technology Transitions

OTT:s tillförordnade chef Jetta Wong deltog vid seminariet och tryckte i sina kommentarer på några utgångspunkter för arbetet:

  • OTT och DOE:s insatser för kommersialisering har både kort, medel och långsiktiga perspektiv på verksamheten, det vill säga det handlar inte bara om att få fram snabba resultat. Perspektivet är att fylla på med tillräckligt många forsknings- och utvecklingsprojekt i tidigt stadium för att säkra att det i slutänden kan finnas projekt som klarar marknadens krav.
  • Fokus är bredare än bara strikt överföring av teknologi. DOE menar att traditionell ”tech transfer” kan uppfattas som att bara syfta till att få fram patent som kan licensieras till näringslivet, medan DOE menar att verksamheten måste ses mycket bredare (därav namnet Transition)
  • Uppdraget handlar dock inte om att i grunden förändra kulturen hos DOE eller de nationella laboratorierna – grunduppgiften för dem är fortfarande genomföra excellent forskning och utveckling.
  • OTT kommer snarare att undersöka hur man kan ta fasta på de bra exempel på kommersialiseringsstrategier som finns inom DOE, förstå den privata sektorns behov bättre och ”connect the dots” – dokumentera goda exempel, ta fram en gemensam vision kring hur göra och bättre koordinera tech transfer över hela DOE, för att därigenom göra det enklare för den enskilda forskaren att få ut sina resultat till näringslivet.
  • Wong menade att det är särskilt viktigt att se över samverkan med privata sektorn i och med den snabba globaliseringen och förändringar generellt i hur forskningsresultat tas fram och sprids, genom till exempel så kallad öppen innovation.

Några mer konkreta exempel på hur kontoret kommer att arbeta och fördela medel eller hur man ska utvärdera forskning och kommersialisering gavs egentligen inte, men flera framgångsrika DOE-exempel nämndes, däribland laboratoriet NREL:s Commercialization Assistance Program (CAP) och Sandia och Lawrence Livermore laboratoriernas  I-GATE program som kopplar ihop teknik de utvecklat med entreprenörer och riskkapital.

Forskningscenter – från grundforskning till tillverkning

George Crabtree, chef för Joint Center for Energy Storage Research (JCESR) vid Argonne-laboratoriet i Chicago, ett av DOE:s så kallade Innovation Hubs, med uppdrag att ta fram batterier med fundamentalt högre kapacitet och lägre kostnad än idag, tog upp några faktorer som viktiga för centrets verksamhet. JCESR är ett konsortium av 5 DOE-laboratorier, 5 universitet och 4 företag, och Crabtree menade att i och med att centret innehåller både grundforskning, batteridesign, utveckling av prototyper och kommersiell utveckling/tillverkning – dvs hela kedjan - så har man större förutsättningar än i traditionella sammanhang att snabba på implementeringen av forskningsresultat. Genom att forskarna får direkt feedback från industrin om villkor för kommersiell produktion kan man tidigt i processen anpassa till detta och undvika lösningar som ändå inte går att kommersialisera. En förutsättning för att det ska fungera är att teammedlemmarna får tillräckligt med tid att träffas i verkligheten och bygga förtroende och kännedom om varandra.

Denna modell är för övrigt inte begränsad till JCESR, även Critical Materials Institute vid Ames-laboratoriet, ett annat av DOE:s Innovation Hubs som har till uppgift att ta fram alternativ till kritiska jordartsmetaller, är organiserat på liknande vis. DOE trycker på att det i en pre-kommersiell fas kan finnas goda förutsättningar att få till en bra samverkan företag sinsemellan och mellan företag och forskare, och att det på det sättet går att öka effektiviteten i kommersialiseringen.

Crabtree tog även upp problematiken kring att forskarstudenter inte som tidigare självklart stannar kvar i USA efter studierna utan i ökande omfattning återvänder till sina ursprungsländer. Detta innebär inte bara ett kompetenstapp utan också att sätten att ta tillvara på forskningsresultat för överföring till entreprenörer och företagande i innovationssystemet behöver ses över.

Denna kortrapport är skriven av Ola Göransson och Cecilia Palme vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.

¹ ”Commercializing Breakthroughs at the Department of Energy”, seminarium arrangerat i Washington DC den 16 mars av the Center for Clean Energy Innovation.