2015-04-15

Vad innebär Kinas lägre tillväxt?

För 16 året i rad bjöd Kinas högsta ledning globala företagsledare och ledande ekonomer för att diskutera Kinas ekonomi och utvecklingsstrategi. Konferensen som går under namnet China High-level Development Forum leds av premiärministern Li Keqiang, politbyråmedlemmen och vice premiärministern Zhang Gaoli och utrikesministern Wang Yi. Temat för konferensen var Det Nya Normala vilket är ett begrepp som Kinas ledning lanserat för att beskriva den nya situationen med en lägre tillväxt. Även Tillväxtanalys fanns på plats.

I en tid när den europeiska motorn hackar betänkligt kommer Kinas utveckling att vara central för den globala tillväxten. Bakom rubriken döljer sig den kinesiska ledningens insikt att en historisk tillväxt om cirka 10 procent per år knappast är en långsiktigt hållbar utveckling. En mer normal tillväxt kommer snarare att ligga på dagens 7 procent. Denna nya normala tillväxt ska bygga på en förskjutning mot mer konsumtion, tjänster och innovation och mindre mot stora investeringar i infrastruktur, maskiner och byggnader. Diskussionen vid forumet handlade huvudsakligen hur detta ska gå till och där de utländska gästerna förväntas dela med sig av erfarenheter och även diskutera huruvida ”det nya normala” faktiskt är någonting normalt.

I en tid när den europeiska motorn hackar betänkligt kommer Kinas utveckling att vara centralt för att hålla uppe den globala efterfrågan. Den stora frågan är om visionen och färdriktningen är trovärdig? Hur orolig bör man vara för att de sju procenten tillväxt bara är en politisk önskedröm? 

Helt klart är att flera av de reformer som presenterades stämmer överens med vad som är grundläggande villkor för den mer innovationsdrivna ekonomi som Kina nu siktar emot. Det finansiella systemet håller delvis på avregleras och där kapital snarare allokeras efter marknadsvillkor än genom statlig styrning till olika företag. Även skattesystemet ska reformeras. En vice minister vid konferensen dryftade sig till och med att säga att säga: ”vi måste till och med kunna låta innovativa företag att misslyckas och gå i konkurs”. Flera andra mer marknadskonforma reformer väntar på att gå från ide till lagförslag.

Men utmaningarna är stora – den lätta resan är gjord, säger även företrädarna för partiet, där flera hundra miljoner slussats från jordbruk till fabrikerna i öster. Och det finns fortfarande ett antal hundra miljoner som kan flytta från lågproduktivt jordbruk till en växande tjänsteindustri vilket borgar för en fortsatt högre tillväxt en det globala genomsnittet.

Aptit på utländska bolag

Att närma sig den teknologiska forsknings- och innovationsfronten är emellertid en svårare uppgift. Optimisterna pekar på Kinas snabba patentering inom vissa teknikområden eller på uppmärksammade snabbväxande IT-bolag som Xaomi och Alibaba. Till detta skall läggas en ökande andel direktinvesteringar av kinesiska företag på olika marknader. Man pekar på de kinesiska företagens aptit på europeiska bolag, där den Italienska däcktillverkaren Pirelli nyligen hamnat i kinesisk ägo, och där hamnen i Pireus eventuellt kan få den kinesiska staten som huvudägare. Denna aptit på utländska bolag innebär att betydande internationell affärskompetens erhålls något som kinesiska företag saknat och som är en nödvändig kompetens när Kina vill konkurrera med de mest innovativa ekonomierna i världen. Även den aktiva industripolitik som kineserna bedriver, där förmågan att experimentera med olika reformer, lära av misstagen och sedan skala upp de reformer som ser ut att vara framgångsrika anses av den kinesiska ledningen, och även av utländska experter, underlätta nästa steg mot det nya normala.

Pessimisterna däremot riktar kritik mot just svagheterna i några av inslagen i den industripolitiska modellen. Det debatteras flitigt om alla patenten faktiskt är av hög kvalitet. De stora skattebefriade och subventionerade forsknings- och industrizoner som pekas ut av partiet har inte ännu tagit fart eller fått ett större inflöde av utländska direktinvesteringar.

Brister i innovationssystemet

En svaghet i innovationssystemet är universitetens roll. Samarbete med näringsliv är underutvecklat. Forskning är av låg kvalitet, till och med korrumperad, där forskningsfinansiering tyvärr ofta används till olika former av konsultarbete snarare än att bygga upp duktiga forskargrupper. De många utlandsboende och kinesiskfödda vetenskapsmän som lockades tillbaka till Kina med löften om storskalig finansiering har blivit besvikna över bristerna i innovationssystemet och i flera uppmärksammade fall återvänt till sina amerikanska hemmauniversitet.

De stora och betydelsefulla statliga bolagen har minskat i antal och uppgått olika större koncerner. Ny forskning kan emellertid inte riktigt avgöra om det varit en välsignelse eller bara saktat ned strukturomvandlingen på de icke-statliga företagens bekostnad.[1] Det är fortfarande partiet som tillsätter och styr ledningarna i bolagen och det råder oklarheter kring hur fri ägarstyrningen från staten kan komma att bli. Även den omhuldade kinesiska industripolitiska av ständigt lärande och många experiment ifrågasätts. Industripolitiken är fylld av grandiosa visioner och reformer, men djävulen ligger i implementeringen och där avskräcker de historiska erfarenheterna med särintressen som måste överkommas och lokala potentater som struntar i de centrala påbuden.[2]

Det räcker inte med ökade investeringar i kapital och arbete

Kommer den kinesiska ambitionen som gav uttryck på konferensen att lyckas? De reformer som initierades 1978 har onekligen varit framgångsrika och förklaringen ligger nära det som nationalekonomer kallar den neoklassiska tillväxtmodellen. Ett högt sparande leder till omfattande investeringar (ofta på importerad teknik) och ett kraftigt ökat utbud av arbetskraft som arbetar i de olika tillverkningsfabrikerna – resultatet är snabb och hög tillväxt.

Men med innovationsledd tillväxt räcker det inte med ökade investeringar i kapital och arbete. Den processen är mycket mer komplicerad, kräver högklassig forskning och humankapital, institutioner och regelsystem som gynnar ett flöde av nya företag som etableras, gamla som slås ut samt en entreprenöriell kultur som stimulerar högt risktagande.[3] Även om den kinesiska ledningens retorik och vissa av ekonomiska reformambitionerna pekar på en förståelse av dessa komplexa förutsättningar återstår mycket att göra.

Ledningarna för de stora multinationella företagen vid konferensen välkommande visserligen de nya reformförslagen men pekade också på en rad kvarvarande hinder i samband med direktinvesteringar i Kinas strategiska zoner och fortsatt otydliga signaler vad gäller skydd av immateriella rättigheter. Ett vanligt samtalsämne vid mingel och middagar var frågan vad som händer om det nya normala snarare innebär en tillväxt på endast 4 procent och enligt de mer pessimistiska prognoser som den välkände amerikanske ekonomen Lawrence Summer gett uttryck för och som kontrasteras i figuren nedan mot den prognos som det ”nya normala innebär” (consenus forecast).[4] Hur det slutligen blir är inte bara avgörande för Kina utan lika viktigt för Sverige och den globala utvecklingen.


Rapporten är skriven av Enrico Deiaco, Avdelningschef vid Tillväxtanalys.

1] Hsieh, C T, Song, Z,  2015, Grasp the Large, Let Go of the Small: The Transformation of the State Sector in China. BPEA Confetence Draft, March 19-20, 2015. Brookings Papers of Economic Activity.

[2]The Guardian rapporterade nyligen att flera av de korruptionsbekämpare som utsetts har anklagats för korruption. Se:http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1764205/graft-busters-take-how-guard-guardians Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[3] Deiaco, E, Jeding, C, 2015, To boldly go. . . Characteristics of China’s innovation policy i McKelvey, M Sharmista B-S,(eds), 2015 Innovations Spaces in Asia - Entreprenuers, Multinational Enterprises and Policy. Elgar.

[4] Pritchett, L, Summers, L, 2014, Asiaphoria Meets Regression to the Mean, NBER Working Paper No. 20573. http://www.nber.org/papers/w20573 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..