2015-06-04

CSIR:s gd förordar protektionism för att utveckla Indiens innovationssystem

Tillväxtanalys deltog den 21 maj 2015 i en konferens, anordnad av den
indiska handelskammaren ASSOCHAM, med titeln ”India: Innovative,
Creative & Inclusive”, vars syfte var att diskutera vilka förändringar som skulle vara nödvändiga för att utveckla ett ekosystem där främjandet av innovationer stärks för att på så vis uppnå en inkluderande tillväxt i Indien. En av talarna var Dr M. O. Garg, sedan februari 2015 generaldirektör för Council of Scientific & Industrial Research (CSIR).[1]

CSIR är ett statligt forskningsinstitut med ett nätverk av 38 sektorspecifika forskningslabb, med sammanlagt 4500 forskare anställda.[2] Traditionellt har organisationen haft ett uppdrag att utveckla och främja inhemsk teknologi/­produkter som kan ersätta importerade.

Efter att ha diskuterat svårigheterna med att få acceptans för teknologi/produkter utvecklade i Indien kom Dr Garg med policyråd till den indiska regeringen, policyråd som gick ut på att införa protektionistiska åtgärder (specifikt 1–2 nedan):

  1. För teknologier som är kommersialiserade: Regeringen ska inte tillåta någon import av teknologi om det finns inhemsk teknologi som redan fungerar väl och är beprövad.
  2. För teknologier som står i begrepp att kommersialiseras: Regeringen ska stödja företag som gör detta genom att ge dem möjlighet att importera utrustning (som behövs för kommersialiseringen) utan att betala tullavgifter och undanta dem från skatter när de köper inhemskt producerad utrustning. Vidare ska staten erbjuda företagen starka ekonomiska incitament. Slutligen, ska företagen skyddas ekonomiskt om kommersialiserings­försöket misslyckas.
  3. För teknologier som behöver skalas upp: Regeringen ska stödja utvecklandet av pilotanläggningar inom befintliga industrier (i Indien).

I ett senare skede påpekade Dr Garg också att ”anbud i konkurrens och upphandling av importerade material baserade på pris, kan regleras (av staten)”[3] och ”prissättningen av inhemska produkter kan förhandlas (dock oklart mellan vilka parter)”[4].

Policyråden går stick i stäv med tanken att fri konkurrens, öppna marknader och lika villkor är den omgivning som bäst stimulerar ökad innovation och ger bäst förutsättningar för tillväxt, vilket Sverige verkar för genom sin internationella handelspolitik. De innebär begränsningar i marknadstillträde för utländska produkter och står därför i motsats till vad Sverige vill åstadkomma med sin handelspolitik. Protektionistiska åtgärder som begränsar utländska bolags marknadstillträde finns redan i Indien, exempelvis inom telekomsektorn samt vad gäller komponenter för framställning av solenergiutrustning.

Det är dock i nuläget oklart vilka intentioner som finns hos Dr Garg/CSIR eller dess ansvariga departement, Ministry of Science & Technology att propagera för att dessa åtgärder införs. Denna fråga bör undersökas, och om det finns planer på att faktiskt omsätta dessa förslag i praktiken bör ett klargörande göras av Sveriges inställning till förslagen. Ambassaden i New Delhi har för avsikt att följa upp frågorna i första hand direkt med Dr Garg, CSIR.

Rapporten är skriven av  Andreas Muranyi-Scheutz vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi.

[1] Konferensens webadress: http://www.assocham.org/eventdetail.php?id=1128. Pressrelease angående Gargs utnämning: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=115203 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

[2] Lista på CSIR:s lab finns här: http://www.csir.res.in/Home.aspx?MenuId=9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[3] ”Competitive bidding and procurement of imported materials based on pricing can be regulated”

[4] ”Pricing of indigenous products can be negotiated”