2016-02-01

Energimarknadsreform i Japan

Nya möjligheter och framtidsutsikter

Japans energimarknad genomgår en omfattande reform. Landets elmarknad har tidigare dominerats av regionala monopol, vilket hämmar innovation och utveckling. Elmarknaden kommer att avregleras i april 2016, följt av fullständig åtskillnad av överföring och distribution av el år 2020. Dessutom kommer gasmarknaden att avregleras år 2017, följt av juridisk åtskillnad av tjänster för gasrörledningar år 2022.

Värmemarknaden kommer också att förändras, med en avskaffning av prisreglering för värmeleverantörer år 2016. Dessa reformer skapades av regeringen för att öka konsumenters valfrihet, hålla energipriser nere och stimulera innovation. Innovation och nya samarbeten mellan aktörer från olika sektorer kan redan ses, såsom partnerskap bildade mellan el-, gas- och telekommunikationsföretag och utvecklingen av ”servicepaket”, som ska möjliggöra bibehållning av konkurrenskraft och attrahera nya kunder på den liberaliserade marknaden. Systeminnovationer, såsom smarta nät och virtuella kraftverk, förväntas också diskuteras i allt högre grad i regeringen och ge ökad aktivitet inom forskningsvärlden och i näringslivet i Japan. Marknadsreaktioner på reformerna är dock svåra att förutse, och de närmaste åren av Japans energisektor kommer utan tvekan att vara mycket intressanta att följa.

Läs hela rapporten Pdf, 444.5 kB.

Denna rapport är skriven av Amanda Ahl, praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Japan och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.