2016-03-04

OS i Tokyo 2020

– Hållbarhetsplan och principer för hållbart resursutnyttjande

Inom loppet av sex månader kommer miljoner människor över hela världen att rikta uppmärksamhet mot Rio de Janeiro, Brasilien, som 2016 kommer att bli det första sydamerikanska landet i historien att arrangera ett av världens största sportevent, de Olympiska och Paralympiska spelen[1]. Trots uppståndelsen och förväntningarna inför årets OS riktas dock redan nu uppmärksamhet mot de nästföljande arrangörerna av sommarspelen, Japan, där extra stort fokus har lagts på hållbarhet, socialt ansvar och resursutnyttjande[2].

Med fyra år kvar till inledningen av de Olympiska och Paralympiska spelen, som kommer att hållas i Tokyo år 2020, befinner sig Japan nu i full färd med att förbereda inför en av världens största, mest omfångsfulla samt inflytelserika sportevent. Spelen 2020 kommer att bli Japans andra tillfälle att stå som arrangörer, efter den första gången under sommaren 1964[3]. De primära målen för att uppnå ett lyckat och framgångsrikt OS 2020 skiljer sig dock från de definierade målen 1964 då fokus denna gång inte främst kommer att läggas endast på förbättringar i infrastruktur samt ekonomisk utveckling[4]. Mr. Takeo Tanaka, Senior Director of the Tokyo 2020 Sustainability Department, konstaterar att Tokyo 2020 har gjort även hållbarhet och minimering av miljömässig påverkan till övergripande prioriteringar, där hållbarhet kommer att omfatta alla aspekter av de Olympiska och Paralympiska spelen[5]. Enligt Coax Round Table Japan (CRT Japan) kommer nyckeln till framgång i spelen 2020 att ligga på att uppnå hållbarhet i alla processer[6] för att uppnå väsentliga rekommendationer från The Olympic Agenda 2020[7] samt för att uppnå visionen att främja framtida förändringar i världen och lämna ett positivt bidrag åt kommande generationer[8].

The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games (det vill säga kommittén för de Olympiska och Paralympiska spelen i Tokyo) har nu utformat och presenterat en grundläggande hållbarhetsplan för spelen 2020[9]. Den så kallade ”High-level Sustainability Plan” samt rapporten om ”Fundamental Principles for the Sustainable Sourcing Code”, som publicerades 29 januari 2016 av OS-kommittén, beskriver i grundläggande drag ramverket för kommitténs hållbarhetsarbete samt de punkter man kommer att ta hänsyn till och arbeta med under utformandet samt utförandet. Utöver organisationskommittén så har även staden Tokyo och den japanska regeringen ansvar för olika delar av spelen. Regeringen har en särskild OS-minister och håller i bygget av den nya OS-arenan.

Den övergripande hållbarhetsplanen

Den övergripande hållbarhetsplanen har till syfte att bidra med en grund för att säkerställa hållbarhet från dag ett i arbetet med OS. Den gäller i första hand de områden som organisationskommittén ansvarar för, men kan också påverka staden Tokyo och den nationella regeringen. Det sker genom att ta hänsyn till och arbeta med fem fundamentala punkter.

 • Klimatförändring
  utforma angreppsätt för att minska/minimera utsläppen av koldioxid
 • Resursanvändning
  säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster med fokus på ”3Rs” (reduce, reuse and recycle)
 • Naturlig miljö och biologisk mångfald
  åtgärder för att hindra förstörelse av natur samt förlust av biologisk mångfald
 • Se över mänskliga rättigheter, arbetskraft och god affärssed
  arbeta för frihet och lika rättigheter utan några former av diskriminering, samt skapa goda arbetsmiljöer och rättvisa villkor  
 • Medverkan, samarbete och kommunikation (engagemang)
  bygga konsensus och förutsättningar för samarbete mellan alla medverkande parter[10]

För vart och ett av dessa områden planerar organisationskommittén att sätta specifika mål för att uppnå hållbarhet och minimal belastning. Genom samarbete och diskussioner med involverade parter samt användningen av avancerad teknologi vill kommittén mäta och bedöma effekterna av OS, för att baserat på denna konsekvensanalys utforma planer och krav för att förebygga och mildra eventuella negativa effekter[11]. Att snabbt utforma kvantitativa mål och metoder för att utröna arbetsprocessens negativa påverkan är, enligt Mr. Tanaka, kritiskt för att man så snabbt som möjligt ska kunna gå vidare i processen med att bestämma angreppsätt för hur denna påverkan ska kunna minimeras[12]. 

Hållbarhetsplanen 2020 framhäver dessutom en rad japanska värderingar för hållbarhet, vilka kommer att ligga till grund i de Olympiska och Paralympiska Spelen, så som Mottainai (naturlighet i att undvika avfall). Kommittén eftersträvar således i korthet att genom hållbarhetsplanen 2020 säkerställa miljö­mässig, social och ekonomisk hållbarhet, samt effektivt resursutnyttjande och samarbete mellan involverade parter[13].

Varje detalj med koppling till OS spelar en avgörande roll i arbetet för att uppnå hållbarhet, beskriver Mr. Takeo Tanaka. Mätningarna och arbetet sträcker sig även utanför Japans gränser, som exempelvis transporterna av OS-deltagarna och åskådarna till värdlandet Japan. Transport- och logistiklösningar bedöms som ett av de mest väsentliga områdena att granska för att uppnå hållbarhet. Kommitténs största sponsor samt en av dess närmaste samarbetspartners, Toyota Motors, kommer under OS bland annat att bidra med transportmöjligheter inom OS-området genom eldrivna fordon, enligt uppgifter från Mr. Takeo Tanaka[14].

Fundamentala principer för hållbart resursutnyttjande

Förutom de övergripande principerna i hållbarhetsplanen 2020 har en kompletterande rapport om användningen och allokeringen av resurser för OS lagts fram. För att säkerställa tillämpningen av hållbar resursanvändning av produkter och tjänster, väsentliga för att kunna leverera ett framgångsrikt OS 2020, har organisationskommittén tagit fram ett antal fundamentala principer för hållbart resursutnyttjande[15]. Dessa så kallade “Fundamental Principles for the Sustainable Sourcing Code” är tänkta att fungera som en guide för alla involverade att ta hänsyn till i syfte att uppnå en effektiv, ekonomiskt rationell, rättvis och jämlik resursanvändning, samt för att undvika slöseri eller användning av farliga/skadliga resurser. Framför allt fyra principer är enligt kommittén av yttersta vikt:

 • Hur produkter och tjänster levereras
 • Produkternas och tjänsternas ursprung samt de resurser som används för att framställa dessa
 • Överensstämmelse med principerna för hållbart resursutnyttjande genom hela leveranskedjan
 • Effektiv resursanvändning[16]

Angreppsätt för att minimera miljöpåverkan från framställningen och produktionsprocessen av råmaterial till produkter, samt distributionen, förbrukningen och omhändertagandet av produkterna och deras producerade avfall, kommer således att tas fram i denna rapport. Dessutom kommer de fundamentala principerna att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetskraft och andra sociala frågor i samband med anskaffningen och hanteringen av produkter och tjänster[17]. 

Mr. Takeo Tanaka beskriver att det redan nu är beslutat att göra betydande satsningar på produkter och konstruktioner i trä, i enlighet med den japanska regeringens allmänna inriktning. Principerna för att använda trä på ett hållbart sätt kommer att presenteras i maj, med syftet att bland annat undvika använd­ningen av mer miljöskadliga råmaterial, så som olika typer av plaster, och att undvika tropiskt trä från avverkning som skadar den biologiska mångfalden. Vidare planerar regeringen och kommittén att i så stor utsträckning som möjligt återanvända de byggnader och produkter som OS kommer att generera. Själva uppbyggnadsprocessen av OS-området betraktas som den övervägande största utmaningen gällande hållbarhetsarbetet och den mest framträdande källan för negativ miljöpåverkan, enligt Mr. Tanaka, speciellt med tanke på att organisationskommittén har begränsat inflytande gentemot den japanska regeringen och dess ambitioner på detta område[18].

Färdigställning av planerna för hållbarhet 

För att utveckla, specificera och färdigställa hållbarhetsplanen samt de fundamentala principerna för hållbart resursutnyttjande planerar organisationskommittén att diskutera med samt samla idéer, åsikter och information från olika leveranspartners och nyckelorganisationer från lokala, regionala och nationella statliga organ samt icke-statliga organisationer och privata investerare[19]. Enligt Mr. Takeo Tanaka är totalt sett cirka 400 statliga och privata organisationer och institut involverade i arbetet med hållbarhets­planeringen samt övriga förberedelser för utförandet av de Olympiska och Paralympiska Spelen 2020. De mätningar, mål och principer som gemensamt genereras kommer att tillämpas både för tiden före 2020 såväl som efter spelens utförande, konstaterar Mr. Tanaka[20]. Kommittén har dessutom samlat in åsikter, idéer och förslag från allmänheten, det vill säga privatpersoner, via sin websida mellan 29 januari till och med 12 februari. All feedback kommer att övervägas i planeringen och planerna inför OS[21].

Detaljer rörande innehållet i “Fundamental Principles for the Sustainable Sourcing Code” planeras att bli offentligt publicerade snarast möjligt, när kommittén i samarbete med leverantörspartners har utformat de gemensamma koderna för resursutnyttjande[22]. Den fullständiga ”High-level Sustainability Plan”, i sin tur, kommer enligt tidsplanen att slutföras och implementeras före slutet av år 2016, efter över­läggning inom kommittén, med statliga organ och organisationer, samt med allmänhet och experter[23].  Vissa detaljer från planen kan dock komma att introduceras till arbetsprocessen tidigare än december, konstaterar Mr. Tanaka. Kommittén planerar att officiellt gå ut med vidare information angående hållbarhetsplanen i slutet av juni[24].

Denna rapport är skriven av Ebba Liljerud, praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Japan och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

[1] Rio2016 Olympic Games, 2016, Tillgänglig: http://www.rio2016.com/en/olympic-games

[2] Tokyo Olympics and Paralympic Games High-level Sustainability Plan, 2016, av The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

[3] Olympic.org: Official Website of the Olympic movement, 2015, Tokyo 1964, Tillgänglig: http://www.olympic.org/tokyo-1964-summer-olympics

[4] Tokyo2020, 2016, The Tokyo 1964 Olympic Games, Tillgänglig: https://tokyo2020.jp/en/games/about/tokyo1964/

[5] Olympic.org: Official Website of the Olympic movement, 2016, Tokyo 2020: Tokyo 2020 reveals plans for sustainable and minimal impact Games. Tillgänglig: Planshttp://www.olympic.org/news/tokyo-2020-reveals-plans-for-sustainable-and-minimal-impact-games/247877

[6] Caux Round Table Japan, Key to the Success of Tokyo 2020 Olympic and Paralympics, Tillgänglig: http://crt-japan.jp/en/project-overview/olympic2020/

[7] International Olympic Committee, 2014, Olympic Agenda 2020: 20+20 Recommendations

[8] Tokyo2020, Games Vision, Tillgänglig: https://tokyo2020.jp/en/games/vision/

[9] Tokyo2020, 2016, Completion of “High-level Sustainability Plan” and “Fundamental Principles for the Sustainable Sourcing Code”, Tillgänglig: https://tokyo2020.jp/en/news/notice/20160129-01.html

[10] Tokyo Olympics and Paralympic Games High-level Sustainability Plan, 2016, publicerad av The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

[11] Ibid

[12] Intervju med Mr. Takeo Tanaka, Senior Director of the Tokyo 2020 Sustainability Department, Februari 24, 2016

[13] Involverade parter hänvisar till, (enligt Tokyo Olympics and Paralympic Games High-level Sustainability Plan 2020), lokala, regionala och nationella statliga organ samt icke-statliga organisationer och privata investerare för att tillhandahålla finansiell support och resurser till planeringen samt utförandet av de Olympiska och Paralympiska Spelen.

[14] Intervju med Mr. Takeo Tanaka, Senior Director of the Tokyo 2020 Sustainability Department, Februari 24, 2016

[15] Tokyo2020, 2016, Completion of “High-level Sustainability Plan” and “Fundamental Principles for the Sustainable Sourcing Code”, Tillgänglig: https://tokyo2020.jp/en/news/notice/20160129-01.html

[16] Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games Fundamental Principles for the Sustainable Sourcing Code, 2016, publicerad av The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

[17] Ibid

[18] Intervju med Mr. Takeo Tanaka, Senior Director of the Tokyo 2020 Sustainability Department, Februari 24, 2016

[19] Tokyo Olympics and Paralympic Games High-level Sustainability Plan, 2016, publicerad av The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

[20] Intervju med Mr. Takeo Tanaka, Senior Director of the Tokyo 2020 Sustainability Department, Februari 24, 2016

[21] Tokyo2020, 2016, Completion of “High-level Sustainability Plan” and “Fundamental Principles for the Sustainable Sourcing Code”, Tillgänglig: https://tokyo2020.jp/en/news/notice/20160129-01.html

[22] Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games Fundamental Principles for the Sustainable Sourcing Code, 2016, publicerad av The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

[23] Tokyo Olympics and Paralympic Games High-level Sustainability Plan, 2016, publicerad av The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

[24] Intervju med Mr. Takeo Tanaka, Senior Director of the Tokyo 2020 Sustainability Department, Februari 24, 2016