2016-09-26

Indiens största ekonomiska reform sedan 1991– GST antaget av parlamentet

Den nya skatten, Goods and Services Tax (GST) har diskuterats sedan 2006, men har på grund av politiska motsättningar och parlamentariska svårigheter länge inte kunnat genomföras. I början av augusti antog dock det indiska parlamentets överhus förslaget, efter intensiva förhandlingar mellan regeringen och oppositionspartier.

Goods and Services Tax

Tillväxtanalys har vid ett flertal tidigare tillfällen rapporterat[1] om den omfattande skattereform som möjliggör införandet av en enhetlig moms – och därmed en gemensam inre marknad – i Indien. Den nya skatten, Goods and Services Tax (GST) har diskuterats sedan 2006, men har på grund av politiska motsättningar och parlamentariska svårigheter (att genomföra GST-reformen krävde en ändring av Indiens konstitution) länge inte kunnat genomföras. I början av augusti antog dock det indiska parlamentets överhus förslaget, efter intensiva förhandlingar mellan regeringen och oppositionspartier (främst Kongresspartiet) över sommaren.[2] GST ses av många som den enskilt största ekonomiska reformen som genomförts i Indien sedan landets ekonomi liberaliserades i början på 90-talet.

I rekordfart har ytterligare steg i processen tagits. I början av september ratificerades lagförslaget av 16 av Indiens 29 delstater och strax därefter godkändes det av presidenten.[3] Förhoppningen är att reformen ska kunna träda i kraft till nästa budgetårs början, 1 april 2017, vilket en del bedömare och även företag Tillväxtanalys varit i kontakt med anser vara ambitiöst. Ett svenskt företag Tillväxtanalys talat med tror att den 1 oktober 2017 är ett mer realistiskt genomförandedatum, på grund av de omfattande processändringar som måste genomföras, inom statsförvaltningen såväl som hos företagen, för att hantera den nya skatten.

Ett GST-råd bestående av finansministern och flera delstatsfinansministrar är tillsatt och arbetet med det omfattande IT-system som ska stödja införandet av GST inleds omedelbart, enligt regeringen. Regeringen för även en dialog med företagen om hur skatten ska utformas.

Ytterligare några lagändringar måste godkännas av parlamentet och delstaterna måste också anta sina egna delstatliga GST-lagar. Dessutom är inte den exakta skattesatsen bestämd, men ett tak på omkring 18 procent har ofta framförts i media. En sådan nivå skulle innebära att skattetrycket skulle sjunka en aning när GST införs jämfört med nuvarande skattenivåer. Det spekuleras också i att produkter kommer att delas upp i tre olika skattenivåer, med en låg skattesats för essentiella produkter, en mellannivå för de flesta produktkategorierna och en betydligt högre för lyxprodukter. Vissa produkter, däribland olika typer av bränsle, undantas helt.

Positivt för affärsklimatet – och svenska företag i Indien

Svenska företag verksamma i Indien har sedan flera år angett GST som en nyckelreform. I den senaste affärsklimatundersökningen från den svenska handelskammaren i Indien angav 40 procent av de svenska företagen som besvarade enkäten att denna skattereform vore den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra affärsklimatet. [4] Osäkerheten kring det indiska skattesystemet ses som en av de främsta utmaningarna när det gäller att uppnå ekonomisk tillväxt, enligt de svenska företagen, vilket påverkar benägenheten till att genomföra ytterligare investeringar i landet.

Enligt beräkningar från Indiens finansministerium väntas GST-reformen medföra en ökad tillväxttakt på mellan 1 till 1,5 procentenheter, framförallt genom det förbättrade affärs- och investeringsklimat reformen medför. Skattesatserna förväntas sänkas på varor, men höjas på tjänster. Då 60 procent av Indiens BNP skapas i tjänstesektorn är vissa bedömare oroliga för att reformen ska bli inflationsdrivande, även om billigare kapitalvaror också tillför värde i ekonomin. Också logistik­kostnader förväntas sjunka, då nuvarande regelverk innebär att varor som producerats i en delstat måste tullas när de tas till en annan vilket leder till långa köer vid delstatsgränserna.

Svenska företag positiva

Svenska företag Tillväxtanalys varit i kontakt med efter att GST-reformen antagits av överhuset är positiva, även om det ännu inte är helt klart hur skatten ska se ut. Företag i transportbranschen ser med tillförsikt fram emot ett mindre krångligt logistiksystem, som gör deras produkter mer konkurrenskraftiga ur ett livscykelkostnads-perspektiv. Företag inom detaljhandeln gläds över att enhetlig skatt över hela landet är lättare att administrera. Ett svenskt företag i telekommunikations­sektorn är särskilt positiv till att regionala skillnader i skattesystemet försvinner.

Företagen anser sig även se att reformen övergripande innehåller vad regeringen lovade från början och därmed inte vattnats ut i förhandlingar med oppositionen, vilket media tidigare spekulerat i. Gemensamt för alla företag är att man ser reformen som ett stort steg i rätt riktning i regerings löfte om att förbättra affärsklimatet i Indien.

GST-reformen innebär också att företagen kommer behöva investera i uppdaterade IT-system samt träning av anställda och kunder i hur de nya reglerna ska implementeras.

Sammanfattning

Indiens BJP-ledda regering valdes på ett reformmandat, då förbättringar i landets affärsklimat skulle bidra till ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. Sedan regeringen tillträdde för drygt två år sedan har en del mindre reformer genomförts, men på grund av parlamentariska svårigheter kunde den mest omfattande reformen – GST – länge inte genomföras. Sedan den antogs av överhuset i somras har dock regeringen arbetat i rekordfart för att GST ska kunna införas redan den 1 april 2017. För att detta ska ske återstår dock ett omfattande arbete, och experter är tveksamma till att regeringen kommer att nå den målsättningen.

GST-reformen stärker regeringens reform- och tillväxtvänliga profil vilket är viktigt inför parlaments­valet 2019 men även inför de ständigt återkommande delstatsvalen, i vilka regeringspartiet BJP hoppas stärka sitt stöd i ett antal viktiga stater 2017.

Svenska företag i Indien ser med tillförsikt fram emot de affärsklimatmässiga förbättringar införande av GST-reformen kommer att leda till.

Rapporten är skriven av Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.