Studieområde: Innovationsförmåga

Metod för att kartlägga tillväxtpolitiska insatser

Metodutvecklingsprojektets slutleverans: November 2020.

I det här projektet utvecklar vi en metod för löpande kartläggning av de statliga tillväxtpolitiska insatserna. Det är ett pilotprojekt med ambitionen att med hjälp av automatiserad textanalys göra en mer informativ och heltäckande kartläggning än de tidigare.

Introduktion

Idag saknas en samlad översikt av befintliga tillväxtpolitiska insatser. Tillväxtanalys uppskattar att det rör sig om ett 20-tal myndigheter, ett stort antal forskningsråd och privata stiftelser, organ på regional nivå samt ett ökande antal privata aktörer som genomför närings- och innovationsrelaterade insatser. Var och en av dessa genomför ett antal olika stödjande åtgärder. Tidigare kartläggningar har inte lyckats ge en heltäckande eller tillräckligt detaljerad bild av befintliga tillväxtpolitiska insatser. I det här metodutvecklingsprojektet har vi ambitionen att göra en mer informativ och heltäckande kartläggning jämfört med tidigare kartläggningar.

Genomförande

Projektet avgränsas till att i en första fas utveckla en textanalytisk metod och pröva metoden genom att kartlägga insatser vid Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Utvecklingen och genomförandet av piloten sker i nära dialog mellan Tillväxtanalys, Regeringskansliet och utförande myndigheter.

Metod för att kartlägga tillväxtpolitiska insatser

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.