Samhällsvy, skateboardramper under bro i bostadsområde med hyreshus

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Ramvillkorens betydelse för elintensiv industri i Sverige och Tyskland:
En samhällsekonomisk analys

Leverans: augusti 2023

Den centrala frågeställningen är hur energiskattesystemet och andra ramvillkor kan utformas på ett sätt som bidrar till att främja den elintensiva industrins konkurrenskraft? Ett särskilt fokus är på ramvillkor som påverkar företagens kostnader för elektrisk energi.

Tyskland är en central handelspartner men också ett land med en stor och betydelsefull elintensiv industri med en elanvändning som vida överstiger den svenska. På senare år har det tyska elsystemet genomgått genomgripande förändringar via Energiwende, som inneburit att fossilbaserade kraftslag liksom kärnkraft minskat sina marknadsandelar medan icke-planerbar elkraftsproduktion ökat sina. Marknadspriserna på el i Tyskland ligger högre än de svenska, även om priserna på senare tid kommit att utjämnas mellan Tyskland och Prisområde 4 (Malmö SE4). Trots detta framstår den tyska elintensiva industrin konkurrenskraftig. Kan detta förklaras av skillnader i energiskattesystemet eller andra ramvillkor (ex. regelverk, subventioner) mellan Sverige och Tyskland?

Eftersom utvecklingen för den svenska elintensiva industrin uppvisar likheter med vad som redan till viss del skett i Tyskland (högre elpriser och ett elsystem med större andel intermittent el) ska detta projekt undersöka utvecklingen av den tyska energi- och näringspolitiken och diskutera vilka kunskaper och erfarenheter som Sverige skulle kunna dra nytta av för att förbättra de ramvillkor som är av särskild betydelse för den elintensiva industrin i Sverige.

Ramvillkorens betydelse för elintensiv industri i Sverige och Tyskland: En samhällsekonomisk analys

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev