Studieområde:

Coronastöd – ett företagarperspektiv

I den här studien ges en samlad bild av företagens upplevelser av stödinsatserna samt processen kring ansökan och hanteringen av stöden.

2021 fick Tillväxtanalys i uppdrag av regeringen att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av de ekonomiska stöden riktade till företag med anledning av coronapandemin. Syftet med uppdraget är att bidra med kunskap inför framtida kriser av liknade slag.

I många fall har de statliga pandemistöden fungerat bra. Samtidigt har det funnits ett missnöje med stöden och en uppfattning att ansökningsprocessen har varit krånglig – speciellt inom vissa branscher. Därtill ges även uttryckt för att handläggningstiden för stöden varit alltför lång. Av den anledningen är det centralt att fråga företagare om deras erfarenheter av denna speciella period.

I den här studien ges en samlad bild av företagens upplevelser av stödinsatserna samt processen kring ansökan och hanteringen av stöden. Genom en intervjustudie har företag kontaktats för att delge sin bild och sina erfarenheter av de statliga pandemistöden mellan åren 2020–2022. Studien bidrar därmed till en djupare förståelse för hur företagen i studien upplevt de statliga pandemistöden.
Studien vägleds av tre frågor:

  • Hur uppfattas de statliga pandemistöden av företagen?
  • Hur upplever företagen processen för ansökan och handläggning?
  • Hur upplever företagen hanteringen av stödet

Coronastöd – ett företagarperspektiv

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2021/5

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev