Studieområde: Strukturomvandling

Multiregionala input-outputanalyser –
i dag och i morgon

I syfte att skapa kunskapsunderlag om hur de regionala ekonomierna i Sverige och internationellt hänger samman genom handel med varor och tjänster har SCB tagit fram så kallade multiregionala input-output tabeller (MRIO). Vår rapport utgör en detaljerad beskrivning av metodiken i SCB:s nya multiregionala input-output tabeller samt förslag på utvecklingssatser för att säkerställa tabellernas produktion, kvalitet och tillämpning.

Frågeställningar

Frågor om vilka policyinsatser som kan göras för att utveckla svensk konkurrenskraft och främja svenskt klimatarbete i en alltmera specialiserad och internationaliserad ekonomi utgör kärnan i rapportens frågeställningar. Det har länge ansetts som näst intill omöjligt att behandla dessa frågeställningar med metodik som bygger på interregional input-outputanalys. Denna rapport visar att en sådan ambitionshöjning är både motiverad och möjlig särskilt i Sverige med sin välutvecklade ekonomiska statistik och acceptans för användning av evidensbaserade utvärderingsmetoder.

Resultat

Rapportens huvudresultat är att det finns anledning att fortsätta och ytterligare fördjupa SCB:s påbörjade utvecklingsarbete med interregionala input-outputtabeller. För att detta arbete ska bli framgångsrikt krävs att man tillför ytterligare resurser för statistikinsamling, framtagning av kvalitetssäkrade statistikprodukter och demonstration av metodikens användningsområden och styrkor i förhållande till befintlig praktik.

Ett grundläggande problem som identifierats i SCB:s pågående MRIO-projekt, och som behandlas i forskningsrapporten, är att den regionala nivån betraktas som underordnad den nationella vid statistikinsamling och uppbyggnad av räkenskapssystemen.

Multiregionala input-outputanalyser – i dag och i morgon

Serienummer: Rapport 2022:06

Diarienummer: 2021/138

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev