Studieområde:

Analys av den ekonomiska utvecklingen i landets lokala arbetsmarknadsregioner 2008–2011

– en underlagsrapport

Den kraftiga nedgången i den globala ekonomin som utlöstes av finanskrisen 2008 innebar att Sveriges ekonomi hamnade i en djup lågkonjunk­tur. Konjunktur­institutet (KI) räknar med att bruttonationalprodukten (BNP) kommer att ha minskat med 4,4 procent år 2009. KI bedömer att BNP till följd av en starkare konjunktur i  omvärlden och en expansiv ekonomisk politik kommer att växa 2010 och 2011. Trots detta bedömer KI att arbetslösheten fortsätter att öka 2010 och 2011.Trots detta bedömer KI att arbetslösheten fortsätter att öka 2010 och 2011.

De sektorer som påverkats mest av den djupa konjunktur­nedgången är framförallt verksamheter inom insatsvaru­industrin och investerings­varuindustrin. De regioner där dessa branscher spelar en stor roll är också de regioner där arbets­lösheten har ökat kraftigast, bl a FA-regionerna Värnamo, Eskilstuna och Trollhättan. Generellt sett har arbetslösheten ökat mest för män, vilket återspeglar att den kraftiga nedgången av produktion och sysselsättning har varit koncentrerad till den mansdominerade tillverkningsindustrin. I 13 FA-regioner, av totalt 72, har arbetslösheten ökat mer 2008-2009 än vad den gjorde under den djupa krisen 1992-1993. 

För att bedöma hur lågkonjunkturen har påverkat, och kommer att påverka den regionala utvecklingen för hela perioden 2008-2011  används modellbaserade resultat från rAps flerregionala modell, där modellen kalibrerats så att förädlingsvärdets utveckling på branschnivå överensstämmer med KI:s bedömningar. 

En modellberäknad förändring av arbetslösheten 2008-2009 uppvisar ett regionalt mönster som i stort sett sammanfaller med Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshetens förändring på regional nivå. Den beräknade förändringen 2009-2010 innebär att den största ökningen av den relativa arbetslösheten äger rum i Västmanland, Dalarna, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Västernorrland. Vidare är Stockholm, Uppsala, Malmö, Halland, Värmland, Örebro och Jämtland de län där arbetslösheten beräknas öka relativt måttligt. 

Hur sysselsättningen i landets FA-regioner påverkas av konjunktur­nedgången belyses även genom en jämförelse med en beräknad konjunkturneutral utveckling. Denna utveckling baseras på antaganden från Långtidsutredningen 2008 om årlig genomsnittlig tillväxt fram till år 2030. 

För år 2008 indikerar dessa modellberäkningar att en konjunktur­neutral utveckling för riket totalt innebär en något lägre  total sysselsättning än den sysselsättning som följer av KI:s antaganden. För åren 2009-2011 indikeras däremot att en konjunkturneutral utveckling innebär betydligt fler sysselsatta, exempelvis mer än 150 000 sysselsatta år 2010. Detta mönster gäller även för huvuddelen av alla FA-regioner, inte minst för de regioner där insats- och investeringsvaru­industrin svarar för en stor del av regionens sysselsättnings­minskning. Exempelvis indikerar beräkningen för FA-region Västerås vid en konjunkturneutral utveckling att sysselsättningen år 2010 skulle bli drygt 6 000 personer fler än enligt den utveckling som följer av KI:s antaganden. För ett tiotal FA-regioner indikerar beräkningarna däremot att den konjunktur­neutrala utvecklingen ger en lägre sysselsättning. Bland dessa återfinns exempelvis Torsby, Filipstad, Ljusdal, Kramfors, Pajala och Jokkmokk. I dessa fall kan resultatet möjligen indikera att konjunktur­påverkan på dessa regioners sysselsättning är förhållandevis liten, samtidigt som dessa regioner förväntas ha långsiktigt strukturella problem avseende näringslivets sammansättning. 

Enligt statistiken till och med år 2009 har arbetslösheten ökat mer för män än för kvinnor, vilket sammanhänger med att konjunkturned­gången i första hand berör tillverkningsindustrin. För hela perioden 2008-2011 visar resultatet av modellbe­räkningarna att andelen män av de sysselsatta minskar något, och att andelen män  av de arbetslösa ökar under perioden. Detta mönster gäller för såväl den beräknade utvecklingen enligt KI:s antaganden som för den konjunkturneutrala utvecklingen enligt antaganden baserade på Långtidsut­redningen 2008. Som förväntat minskar andelen män något kraftigare i det förra fallet, som innebär en mer markerad minskning av antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin.

Enligt KI:s antaganden hamnar BNP år 2011 något över 2007 års nivå. Att BNP ökar beräknas enbart bero på en ökning i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, där bruttoregionalprodukten (BRP) i Stockholmsregionen beräknas öka mer än BNP i riket. Jämfört med en konjunkturneutral utveckling sker en viss omfördelning av BRP mellan FA-regioner, med något ökade andelar för t ex Stockholm och Malmö, och minskade andelar för bland andra Västerås, Trollhättan, Göteborg, Östergötland, Värnamo och Jönköping.

Analys av den ekonomiska utvecklingen i landets lokala arbetsmarknadsregioner 2008–2011 – en underlagsrapport

Serienummer: WP/PM 2010:03

Diarienummer: WP/PM 2010:03

Ladda ner rapport Pdf, 147.6 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev